oneco-logo
MENY
meny
meny

Bærekraftsmål

12 % kvinneandel innen 2026
Minimum 9 % av våre ansatte skal være lærlinger
Ingen alvorlige skader
Redusere klimagassutslipp med 50 % innen 2030, og netto null innen 2050

KLIMAGASSUTSLIPP

SCOPE 1-3 PER KATEGORI

scope-1-3

SCOPE 1+2 PER KATEGORI

scope-1-2

DETTE ER ONECO

OneCo ble etablert i 2011 og er i dag en av Norges største industrikonsern. Vi leverer tjenester og prosjekter innen elektro, automasjon, telekom, mobil, sikkerhet, elkraft og teknisk infrastruktur.

Konsernet hadde pr. 31.12.2023 2 754 ansatte og omsatte for 5,1 milliarder kroner. Konsernet har sin opprinnelse og hovedkontor i Kristiansand og er landsdekkende i Norge og er lokalisert flere steder i Sverige.

OneCo har norsk eierstruktur gjennom Aars AS, samt management og nøkkelpersonell i OneCo-konsernet.

FORRETNINGSOMRÅDER I ONECO

Virksomheten i OneCo er organisert i seks ulike forretningsområder med selvstendig resultatansvar.
I tillegg er det utstrakt samhandling på tvers av forretningsområdene ved større leveranser og prosjekter.
De seks forretningsområdene er:

Oneco-telecom

OneCo Telekom
Utbygging, drift og vedlikehold av nettverk og mobilkommunikasjon

Oneco-ocean

OneCo Ocean
Service, oppgradering og vedlikehold til skip og rigger

Oneco-elektro

OneCo Elektro
Elektriske systemer, kraftnett og installasjoner til bedriftskunder og privat

Oneco-technologies

OneCo Technologies
Byggsikkerhet, overvåkning og automasjon

Oneco-infra

OneCo Infra
Infrastruktur til vei, tunnel og jernbane

Oneco-sverige-2

OneCo Sverige
Telekom, elektro og kraftsystemer

ONECO LEVERER

Oneco-sikkerhet

Sikkerhet

OneCo leverer sikkerhets- og adgangskontrollsystemer til eiere av samfunnskritisk infrastruktur, næringsbygg, skole, offentlige bygg, hotell og sykehus. Vi prosjekterer og leverer nye systemer, gjør oppgraderinger av eksisterende sikkerhetsløsninger og utfører service ved behov.

Oneco-telecom-purple

Telecom

Vi leverer landsdekkende drifts-, vedlikeholds- og utbyggingstjenester til flere operatører innen mobil og kringkasting. Vi er en ledende, uavhengig tjenesteleverandør av tekniske tjenester og strategiske løsninger innenfor telekommunikasjon og mobil. Vi leverer i hele verdikjeden, og våre tjenester omfatter design, planlegging, prosjektering, bygging, installasjon og vedlikehold av faste og mobile nettverk for ledende operatører, netteiere og systemleverandører. Vi leverer også til privatmarkedet, i tillegg til å være en lokal partner for bedrifter, kommuner og kraftselskaper.

Oneco-elkraft-purple

El-kraft

Vi arbeider med generatorstyringer for småkraftverk, store fjernvarmeanlegg, forbrenningsanlegg og varmesentraler, samt bygging og drift av distribusjon- og regionalnett. Vi kan også levere analyser og prosjektering.

Oneco-elektro-purple

Elektro

OneCo leverer komplette elektroløsninger til bygg- og eiendomsmarkedet, inkludert service og vedlikehold både til bedriftskunder og privatmarkedet.

Oneco-elektro-automasjon

Automasjon

Vi leverer systemintegrasjonsløsninger og automasjonssystemer innen vann og avløp, industri, næringsmidler, bygg, energi, samferdsel og offshorevirksomhet.

Oneco-offshore-marine-purple

Marine og offshore

OneCo er en uavhengig totalleverandør av elektro- og innstallasjonstjenester til ulike typer skip og rigger. Våre hovedområder er: Elektro, automasjon og instrumentering, heat trace, hydraulikk og mekanikk, rør og struktur.

Oneco-vei-bane-purple

Infrastruktur vei og bane

OneCo leverer komplette elektrotekniske anlegg fra design og prosjektering til installasjon og teknisk drift / vedlikehold for vei, bane og tunnel.

Oneco-fornybar-energi-purple

Fornybar energi

OneCo er en systemuavhengig leverandør innen installasjonsleveranser til vann- og vindkraftverk. Vi leverer også solenergianlegg til boliger og større kontor- og industribygg.

Oneco-elektrikertjenester-purple

Elektrikertjenester

OneCo leverer elektrikertjenester til alle typer oppdrag i hjemmet. Vi bistår med planlegging og gjennomføring.

sitat
sitat

OneCos kapital er kompetansen til menneskene som jobber hos oss. Det er også de samme menneskene som driver vår verdiskaping.

OneCo er en kompetansebedrift som bygger, oppgraderer og  vedlikeholder infrastruktur til:


Det grønne skiftet

Digitaliseringen av samfunnet

Fremtidens mobilitet

Samfunnskritisk infrastruktur er avgjørende for å sikre samfunnets grunnleggende funksjoner og velferd. Det er derfor viktig å ha riktig kompetanse og kapasitet til å ta vare på, beskytte og gjenopprette infrastrukturen ved ulike hendelser.

Kompetanse og kapasitet innebærer både å ha tilstrekkelig personell, utstyr, teknologi og kunnskap til å håndtere daglige driftsutfordringer, samt å være forberedt på å møte fremtidige trusler og sårbarheter.

Å bygge infrastruktur, vedlikeholde mobilnett og kraftnett, sikre bygg og verdier er alle eksempler på oppgaver som krever lagarbeid. De mest effektive teamene er de som har kompetente medarbeidere som tar eierskap til planlegging og gjennomføring av både egne og teamets oppgaver.

Å være en ansvarlig arbeidsgiver er derfor en selvfølge for oss, og godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste er en prioritet. Dette ser vi er spesielt viktig i HMS-arbeidet vårt, og i arbeidet med å sikre ordnede arbeids- og lønnsforhold i hele bransjen.

KUNSTSILO VISER BREDDEN I ONECOS KOMPETANSE

Kunstsiloen er et spesielt prosjekt for OneCo for vi har fått vise bredden av vår kompetanse innen elektrotekniske installasjoner, med over 100 medarbeidere fra OneCo med ulike fagområder som har bidratt til prosjektet.

 

Dette er levert:

 • Ombygning og nybygg av ca 12 000 kvm med kunstmuseum, 9 etasjer  og 30 silorør.
 • Omfattende forsyningsanlegg med UPS fordelinger som sikrer drift av kritisk infrastruktur           
 • Styringssystem for lys, av og møteromsløsninger, trosserigger, solavskjerming, gardiner og lyd
 • Sentralisert nødlysanlegg
 • IKT – Nettverksløsning m/WIFI dekning
 • Innendørs mobil 4G/5G dekning
 • 150 dører med adgangskontroll
 • Omfattende sikkerhetsanlegg med ITV kamera og innbruddsdeteksjon
 • Speedgates og løsning for innpassering av gjester
 • Styresystem SD/EOS for overvåkning av drift
 • Kombinert tale/lydanlegg i hele bygget
 • Møterom/auditoriums løsninger med lyd og bilde
 • Utvendig belysningsanlegg med park og veibelysning.

ONECOs rolle og ansvar i det grønne skiftet

Økt fokus på bærekraft og et samfunn som i stadig større grad vektlegger overgang til fornybare energikilder, åpner en rekke forretningsmuligheter for OneCo. Disse mulighetene skal vi ivareta på godt vis ved å sikre at våre leveranser til markedet gjøres på med så lave utslipp som mulig. Dette vil vi blant annet gjøre ved å sette de samme kravene til standard også til våre samarbeidspartnere.

Oneco-telecom-purple

Utbygging av 5G-infrastruktur

Regjeringen har bevilget 560 millioner kroner som kan brukes til utbygging av raskt bredbånd i distriktene i perioden frem til 2025, og NKOM tegner et målbilde om et alternativt transmisjonsnett innen 2030. Transmisjons- nettet er hovedveiene i kraftsystemet og forbinder produsenter og forbrukere i ulike deler av landet med hverandre. Det kommer til å brukes milliardbeløp på utbygging av bredbånd med hastighet på minst 100 megabit per sekund til husstander og bedrifter i distriktene. Dette på grunnlag av ulike tilskudd og teleoperatørenes konkurranse om markedet. Investeringene i 5G-utbygging og transmisjonsnett muliggjør digitaliseringen av Norge.

OneCos bidrag til digitaliseringen av Norge

OneCo er godt i gang med utbyggingen av både 5G, fastnett og transmisjonsnett. Vi er en desentralisert organisasjon, og dermed godt posisjonert til å bidra i digitaliseringen av Norge. For tiden bygger vi for både Telenor, Telia og Altibox og andre mindre aktører.

Oneco-elbil-purple

Elektrifisering av transport

Antall nyregistreringer av elbiler i Norge når stadig nye høyder og andelen elbiler i den totale bilparken øker for hvert år som går.

Hovedvekten av elektriske kjøretøy så langt har vært privatbiler. Allerede i 2022 så vi flere tilskudd av elektriske varebiler og nyttekjøretøy, og det er forventet at det kommer flere nye modeller på det norske markedet de neste årene.

Økt tillatt nyttelast (sammenlignet med fossildrevne varebiler) og lengre rekkevidde gjør elektriske nyttekjøretøy mer aktuelt for stadig flere.

I tillegg er det varslet økt innsats for å øke elektrifiseringen av transportmidler som busser og ferger.

OneCo har de siste årene gjennomført flere ladeanlegg for «tunglading» og har opparbeidet solid kompetanse innen dette.

Oneco-elkraft-purple

Kraftutbygging

Både NVE, Statnett og Statkraft fremhever behovene for fornybar kraftproduksjon for at vi skal nå klimamålene. Teknologiutviklingen har gjort at levetidskostnaden målt i kostnad per energienhet produsert har falt drastisk for fornybar energi. Etterspørselen etter fossilt brensel kommer til å falle, og etterspørselen etter fornybar energi kommer til å øke. Samtidig vil kostnadene for utbygging av fornybar energi falle. Det vil også bli et stort behov for å bygge ut infrastrukturene (kraftnettet) som skal distribuere den elektrisiteten som produseres.

OneCos rolle i kraftutbyggingen

Energieffektivisering i private hjem og fordeling av forbruket gjennom døgnet, blir viktigere faktorer i et moderne kraftmarked for å optimalisere både produksjons- og transportkosten av energien. Også på dette området bidrar OneCo med systemløsninger som vil kunne optimalisere energiforbruket for den enkelte forbruker.

OneCo bidrar i dag med bygging og oppgradering av kraftproduksjonsanlegg. I tillegg tilbyr vi tjenester der vi bygger og drifter kraftnettet. Dette er en forutsetning for å sikre nok elektrisk strøm med stabil tilgjengelighet frem til sluttkunden.

Oneco-fornybar-energi-purple

Solceller

Fra å være svært konservative i sine anslag om solenergi, ser det internasjonale energibyrået IEA nå for seg at  solenergi vil utgjøre 80 % av veksten i energiproduksjon fram mot 2030, og gå fra en 8 % markedsandel for strøm i 2019 til 30 % i 2030. Veikart for solenergibransjen i Norge fram mot 2030, anslår at den årlige omsetningen for installasjon av solcelleanlegg i Norge, solparker, prosessindustri og flytende solkraftverk vil nå 60–118 milliarder kroner i 2030.

I tillegg til dette kommer omsetningen i de øvrige delene av bransjen.

OneCos rolle i solcelleutbyggingen

Gjennom å utvikle smarte og innovative løsninger, hjelper vi våre kunder og samfunnet i sin helhet med å redusere energiforbruket og øke sitt bruk av fornybare energikilder. For eksempel kan løsninger som gjør bygninger mer energismarte bidra til å redusere energibehovet og CO2-utslipp.

Sammen med vår kunde Pareto Alternative Investments har OneCo installert solcelleanlegg på en rekke kommersielle bygninger rundt om i Norge i 2022 og 2023.  Dette gjør at kundene både kan dekke forbruket til selve bygget og tilføre mer fornybar energi inn på strømnettet.

Vi ser også at det i større grad etterspørres systemløsninger hvor sol, batterier og elbillading integreres. OneCo har bygget solid fagkompetanse innen dette området, og har levert flere spennende prosjekter.

Våre verdier

Helt siden oppstarten i 2011 har vi hatt de samme verdiene:

Raushet, langsiktighet og lidenskap

 

Yammer

Langsiktighet

Vår drivkraft er langsiktig. Vi tror på verdien av langsiktige relasjoner med kunder og leverandører. Våre handlinger og leveranser skal ha troverdighet over lang tid. Vi skal være ønsket igjen som leverandør.

OneCo%20solceller_JPEG%20ikke%20beskj%C3%A6rt_BAW_07

Lidenskap

Hos oss er det lov å være lidenskapelig opptatt av våre leveranser.  Vi vil dyrke de gode egenskapene som finnes i lidenskapen for å gi rom for engasjement, skapervilje og utholdenhet.

MaxEmanuelson_MAX09097

Raushet

Vi vet at mennesker som blir møtt med raushet blir gode lagspillere og strekker seg lengre enn det som kan forventes. Derfor er raushet viktig for oss.

Nøkkeltall

Oneco-antall-ansatte
Antall ansatte:
2 754 pr. 31.12 2023
Oneco-kvinner
Kvinneandel:
9,6 %
Oneco-kvinner
Kvinnelige ledere: 23 kvinner
(16,5 % av ledere totalt)
Oneco-laerlinger

Lærlinger: 235
(8,5 %  av totalt antall ansatte)

Oneco-klimagassutslipp

Klimagassutslipp:
65 491,1 (scope 1-3)

Oneco-mnok

Omsetning:
5 164  MNOK

Oneco-ebitda

EBITDA:
274 MNOK

Fra konsernsjefen

OneCo er en kompetansebedrift som bygger og vedlikeholder infrastruktur til det grønne skiftet, digitalisering av samfunnet og fremtidens mobilitet. Som et stort norsk industrikonsern har vi et særskilt ansvar for å sikre bærekraftig drift og et ansvarlig og sikkert arbeidsliv.
konsernsjef

For oss er det et mål å bli en anerkjent og toneangivende aktør i omstillingen til et bærekraftig samfunn, en foretrukken arbeidsgiver og en foretrukken partner for kundene våre. Anerkjennelse oppnår vi når kunder og ansatte har en positiv erfaring og opplevelse i møte med OneCo. Dette målet bidrar til at vi hele tiden må utvikle oss.

Sikker infrastruktur krever lokal kompetanse

Infrastruktur er Norges livsnerver - essensielt for samfunnets funksjonalitet og sikkerhet. Med økende avhengighet av digitalisering og automatisering, og i møte med klimaendringer er det kritisk å sikre infrastrukturen mot cyberangrep, naturkrefter og menneskelige feil. Ved å investere i kompetanse og kapasitet til utbygging og vedlikehold av infrastruktur kan Norge styrke sin nasjonale sikkerhet, øke sin motstandsdyktighet og konkurranseevne.

Med over 200 lærlinger og flere kompetanseprogram for egne ansatte, investerer OneCo i fremtidens fagfolk. Nær 100 av våre ledere har gjennomført vår lederopplæring, og vi har utvidet med kompetanseheving av prosjektledere og baser/anleggsledere. Ansatte på alle nivå får økt kompetanse gjennom disse programmene – i tillegg til kompetanseheving gjennom krevende og inspirerende arbeidsoppgaver hver dag. Dette mener vi er viktig for å styrke vår kapasitet i møtet med morgen- dagens utfordringer.

Ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver

OneCo ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet eller andre forhold. Med en kvinneandel på kun 9,6 %, anser vi dette som vår viktigste utfordring i arbeidet med likestilling og mang- fold. Vi ønsker også å gjenspeile samfunnets etniske mangfold og aldersspredning, og tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne. Vår opplevelse er at OneCo har kommet lenger på disse områdene. Vi har i dag en rekke personer fra ulike nasjoner ansatt, og vi er stolte av dette fellesskapet.

Tilsvarende gjelder også for alder der de yngste er 17 år, og de eldste 70 år.

Inspirert av våre eiere Aars AS, har vi etablert OneCo Medvind. Gjennom dette initiativet rekrutterer vi unge mennesker i samarbeid med NAV. Dette er personer som av ulike grunner har falt utenfor fordi de ikke passer inn i skolen eller arbeidslivets «A4-rammer». Et hvert «hull» i en CV representerer imidlertid en historie og et potensial som vi mener er en ressurs.

Viktigst av alt er at vi jobber med å fremme en robust HMS-kultur der vi passer på hverandre slik at alle kommer trygt hjem fra jobb hver dag. For meg handler ikke dette om tall og rapporter. Dette handler om mine kollegaer sitt liv og helse – mennesker som jeg bryr meg om.

Bidrag til samfunnet og bærekraft

OneCo spiller en viktig rolle i å støtte Norges bærekraftsmål. Våre leveranser innen oppgradering av kritisk infrastruktur, forbedring av ressursutnyttelse, og produksjon av fornybar energi, er viktige bidrag til en bærekraftig fremtid.

Vi er også opptatt av hvordan vi selv kan ta ansvar, godt hjulpet av kundenes forventninger og våre egne ansattes engasjement. Vi har satt oss ambisiøse mål for å redusere våre klimagassutslipp, spesielt fra vår bilpark. Vi faser inn el-biler i et raskere tempo enn opprinnelig planlagt og vil fortsette denne innfasingen i årene som kommer.

For å lykkes med omstillingen til en mer bærekraftig drift, må samtidig tiltakene innlemmes i vår ordinære drift. Vi tror at nøkkelen til varig endring er å gjøre det enklere å ta bærekraftige valg. OneCo imøtekommer den samfunnsmessige utviklingen på dette området hvor kvalitet og bærekraft betyr stadig mer i anbudsprosesser. Å bli en foretrukket og anerkjent leverandør på disse områdene er en forutsetning for videre vekst de kommende årene.

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Vi skal ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele vår verdikjede. Vi følger nasjonal lovgivning og har interne rutiner og retningslinjer som også gjelder for alle våre underleverandører og samarbeidspartnere. Inkludert i dette er også våre etiske retningslinjer som gjelder for alle som utfører arbeid i eller på vegne av OneCo.

OneCo tar avstand fra enhver form for diskriminering, enten det er på grunn av kjønn, alder, etnisitet, religion eller andre forhold. I dette arbeidet er våre tillitsvalgte og verne- ombud viktige samarbeidspartnere og vi opplever å ha et godt og solid samarbeid med disse.

Konsernsjef Tore Sjursen

Konsernledelsen i OneCo

MaxEmanuelson_MAX0363_1

Tore Sjursen

Konsernsjef
MaxEmanuelson_MAX0107

Petter Schive

Leder for Telekom
MaxEmanuelson_MAX0263

Morten Harsem

Leder for Elektro
MaxEmanuelson_MAX0021

Patrik Johansson

Leder for Sverige
MaxEmanuelson_MAX0161

Are Omdal

Leder for Infra
MaxEmanuelson_MAX0248

Kjell-Arne Giske

Leder for Technologies
MaxEmanuelson_MAX0133

Jonny Olsen

Leder for Ocean
MaxEmanuelson_MAX0305

Geir Aronsen

Konserndirektør økonomi og finans
Birthe%203

Birthe Nordseth

Konserndirektør organisasjon og bærekraft
MaxEmanuelson_MAX0046

Arnstein Moy

Konserndirektør forretningsutvikling

Styret i Oneco

%C3%98yvind-Schage-F%C3%B8rde

Øyvind Schage Førde

Funksjon: Styreleder
Fødselsår: 1973
Styremedlem siden: 2020
Utdanning: Cand. Jur UIO, MScIB Int. Business SKEMA
Erfaring: ESA (Brussel), Advokatfirmaet Selmer, RRI, Styreleder i Aars AS, Møller Mobility Group AS, Styremedlem Møller Eiendom
Arild%20Hustad%20(2)

Arild Hustad

Funksjon: Styremedlem
Fødselsår: 1964
Styremedlem siden: 2019
Utdanning: Siviløkonom, MBA, LLM Master Commersial law
Erfaring: Unifon, Tikkio, Tele 2, Link Mobility, Adite, Swedish Film
Arild-Storm-Larseb-2

Arild Storm Larsen

Funksjon: Styremedlem
Fødselsår: 1962
Styremedlem siden: 2014
Utdanning: Jurist, Bedriftsøkonom, Byggmester
Erfaring: Prosjektleder egen virksomhet og Multiconsult, Advokat partner, Myhre & Johnsen, Advokatforum, konsernadvokat OneCo
Eirik%20Frantzen

Eirik Frantzen

Funksjon: Styremedlem
Fødselsår: 1968
Styremedlem siden: 2019
Utdanning: Sivilingeniør NTH, Master of Management
Erfaring: Regionsdirektør Sønnico, Divisjonsdirektør Bravida, VD Bravida Stockholm, Adm. Direktør Bravida Norge, Konsernsjef, Nordkraft
Mehrdad%20Amini

Mehrdad Amini

Funksjon: Styremedlem
Fødselsår: 1985
Styremedlem siden: 2023
Utdanning: MSc Finance ved Esade Business School,  Bachelor i Finans ved Handelshøyskolen BI
Erfaring: Analyst Energy DNB, Operational Improvement Analyst Aker Solutions, Investment Manager Aker Investment, Director Aars Group CFO & EVP, Strategy Mølller Mobility Group

organisering 2023

oneco-Org-kart-2024

VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG

Oneco-digitalisering

Digitalisering

Infrastruktur til kommunikasjon, innovasjon og bærekraftig verdiskapning

Oneco-groent-skifte

Det grønne skifte

Infrastruktur til produksjon og distribusjon av energi og til klimavennlige transportløsninger

VÅR VISJON OG STRATEGI

OneCo skal være en anerkjent toneangivende aktør i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Et ledende norsk industrikonsern, med ambisjon om å vokse utenfor Norge

Differensiert igjennom våre medarbeidere og vår kultur

Utvikler spennende muligheter på tvers av en unik portefølje av forretninger 
Oneco-mnok
0 skader
oneco-fornybar
Klimanøytral
oneco-graf
10 % årlig vekst
Oneco-antall-ansatte

Foretrukket arbeidsgiver

Oneco-samarbeid

Foretrukket partner

Våre eiere

eiere

OneCo har solide og langsiktige eiere gjennom Møller-familien og deres familieselskap Aars. Aars omsatte for 47 milliarder kroner i 2022 og har 9 000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Forretningsvirksomheten har røtter tilbake til 1936, og familiens eierskap og virksomheter har vært samlet i Aars siden 2014.

Som eiere har Aars et mål om å skape gode arbeidsplasser og utvikle selskaper som bidrar til bærekraftig, positiv utvikling i et langsiktig perspektiv. Dette skjer i tett samarbeid med virksomhetene som eies av Aars. Som aktive eiere er Aars representert med styreplasser i de ulike selskapene som eies av familien.

Etikk og ansvarlighet alltid vært en rettesnor for Møller-familiens eierskap. Arven etter grunnleggeren Harald Aars Møller og hans leveregel – «man skal holde sin sti ren» – gir tydelige forventninger til adferd og holdninger, som også dagens eiere er opptatt av å videreføre til ledere og medarbeidere i Aars-eide selskaper.

Jan H. Møller, i neste generasjon, fulgte opp med et like tydelig prinsipp: «jeg taper heller penger enn tillit». Begge levesetningene står sterkt i Aars i dag, og i felleskap utgjør prinsippene ryggraden i et sterkt verdi- grunnlag. Samhold og samarbeid, og det å kontinuerlig utvikle seg, er også viktige bærebjelker i Aars’ verdigrunnlag.

sitat
sitat

Selskapene i Aars’ eie har ulike mål og er stilt overfor ulike krav avhengig av type virksomhet de driver. Det forventes at alle selskapene gir medarbeidere grundig opplæring, og legger til rette for jevnlig trening i temaer som er spesielt relevant for deres virksomhet.

 

Aars holder høy standard innen forretningsetikk, virksomhetsstyring og samsvar med lovkrav. Det å ivareta tillit, troverdighet, medarbeidere og omgivelser er sentralt i forretnigsvirksomheten. Som en aktiv eier er Aars tydelige på sine forventninger om at Aars sine verdier i forhold til ansvarlighet ivaretas og videreføres i alle selskap som eies av Aars. Dette reflekteres også i styringsdokumenter og interne policys, og er forankret gjennom styrer og ledelse.

Formell oppfølging av selskapenes ledelse skjer gjennom styrearbeidet. I tillegg vekt- legger Aars kontinuerlig dialog med virksomhetene. Aars-eide selskaper forventes å ha egne, tydelige retningslinjer for ønsket adferd for sine medarbeidere. I praksis betyr dette også at selskapene skal ha retningslinjer knyttet til viktige temaer, som for eksempel ESG, HMS, habilitet, korrupsjon og interessekonflikter.