Tiltak

I OneCo jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre egne prestasjoner. På bakgrunn av forholdene som er dokumentert og ønsket om å bedre dagens situasjon, er følgende forbedringstiltak iverksatt eller planlagt iverksatt.

Rekruttering og utvelgelse
 • Nye maler for stillingsannonser som bedre reflekterer vårt ønske om økt mangfold – inkludert gjennomgang av språk og bilder.
 • Konsernfelles krav om at kvalifiserte, kvinnelige søkere alltid skal innkalles til intervju.
 • Krav til eksterne rekrutteringsbyrå om å identifisere og presentere kvalifiserte kandidater av begge kjønn.
 • Rekruttere fra andre utdanningsinstitusjoner enn dem vi tradisjonelt benytter og som har en jevnere kjønnsfordeling enn i tradisjonell yrkesopplæring.
 • Vurdere det implisitte kravet om «bransjeerfaring».
 • Sikre deltakelse fra begge kjønn i utvelgelsesprosessen der hvor dette er gjennomførbart.
Kompetanse og utvikling
 • Synliggjøre kvinnelige rollemodeller som allerede jobber i OneCo både internt og eksternt
 • Lederutviklingsprogram under utvikling og vil gjennomføres i 2023
 • Kompetanseprogram for baser og prosjektledere vil utvikles i 2023
 • Etablere internt kvinnenettverk og vurdere intern mentorordning for kvinner
 • Strukturert årlig prosess for å identifisere talenter og lederkandidater under utvikling
 • Kartlegge behov og vurdere ulike livsfasetiltak
Belønning og bonus
 • ​Systematiske analyser i forbindelse med lønnsoppgjør for å avdekke eventuelle kjønnsforskjeller i lønnsutvikling
 • Systematisk benchmark av lønnsbetingelser mot markedet for øvrig planlegges

Turnover

 • Kartlegge sluttårsaker gjennom strukturerte sluttsamtaler og statistisk oversikt over sluttårsaker

Samspill med tillitsvalgte

 • Konsernfelles samarbeidskonferanser gjennomført hvor både konsernledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud deltar.
 • Videreutvikling av arbeidet og oppfølging av tiltak og resultater vil foregå i det enkelte forretningsområde.
 • Konkrete mål og tiltak

Evaluere resultatet

Tiltak vil evalueres fortløpende.