Implementering og fremdrift

Interne retningslinjer

Det er nedfelt i OneCos styrende dokumentasjon at vi plikter å gjøre risikobaserte aktsomhetsvurderinger i vår verdikjede. Det være seg innkjøp, prosjektgjennomføring, bruk av underleverandører og kjøp av tjenester. Under finner du noen av de viktigste styrende dokumentene våre som skal sikre at vi fremmer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele vår verdikjede. Noen av disse dokumentene er også digitalt tilgjengelig på OneCo.no.

Målsetninger og fremdrift


Internt

Vi jobber kontinuerlig for å sikre at våre styrende dokumenter er kjent – og blir etterlevd både internt blant egne ansatte, blant innleide og underleverandører og blant andre interessenter.
 
  • Alle ansatte må hvert år signere på at våre etiske retningslinjer er lest, forstått og vil etterleves
  • HMS-policy, etiske retningslinjer og rutine for varsling av kritikkverdige forhold gjennomgås for alle nyansatte
  • Månedlige webinarer om ulike temaer knyttet til forsvarlig drift og etterlevelse av aktuelt lovverk
  • Jevnlig publisering av nyheter og oppdateringer som er relevant for alle ansatte via vår digitale samhandlingsplattform «OneVoice». God informasjonsdeling er en viktig forutsetning både trivsel og kompetanse
  • Trening av ledere iblant annet konflikthåndtering og samhandling


Eksternt

Vi har etablerte rutiner som skal sikre at vi jevnlig kontrollerer og følger opp våre underleverandører og underentreprenører. Dette skjer i dialogmøter og i internkontroller. Vi har avdekket at det er behov for enda tetter oppfølging og dialog for å sikre at vi har felles forståelse og en felles etterlevelse av gjeldende lov-og avtaleverk. Spesifikt har vi avdekket at det er behov for å kontrollere etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og vi samarbeider tett med våre samarbeidspartnere for å sikre transparens, kontroll og etterlevelse.

Gjennom vår «Avtale ansvarlig leverandøradferd ABC» etableres et formelt rammeverk for å sikre ansvarlig leverandøratferd i hele leverandørkjeden. Arbeid med formell etablering i alle kontrakter pågår, og vi forutsetter at vi vil være ajour med dette arbeidet innen utgangen av 2023.
Mål for kommende år

I løpet av 2023 vil innkjøpsfunksjonen forsterkes på flere områder blant annet for å sikre at vi etterlever gjeldene lov-og retningslinjer på området. Et konkret tiltak som er under etablering, er et konsernfelles innkjøpsnettverk på tvers av selskapene i OneCo.

I regi av våre eiere er det inngått et samarbeid med et eksternt selskap – Belief AS – som bistår oss i arbeidet med å sikre gode rutiner, rett organisering og etterlevelse av gjeldende lov-og retningslinjer på området.

Vi øker også vår kapasitet innen internrevisjon og videreutvikler metodikken vi benytter. Blant annet vil oppfølging av aktsomhetsvurderinger inngå som et selvstendig tema i den årlige «Ledelsens gjennomgang» som utføres første halvår i hele konsernet, både på selskapsnivå og på konsernnivå.

Nytt for 2023 vil være at vi også vil gjennomføre internrevisjon av andre deler av vår verdikjede enn det vi tradisjonelt gjør. Dette gjelder i forhold til renhold og transport. Vi har tidligere ikke inkludert disse bransjene i vårt internrevisjonsprogram.


Mål

  • 0 brudd på gjeldende lov- og regler ved revisjoner fra eksterne eller interne.
  • 100% gjennomført internopplæring i Etiske retningslinjer
  • Gjennomføre minimum 20 internkontroller av underentreprenører og innleide
  • Gjennomføre kartlegging i henhold til Åpenhetsloven av minimum 60 % av de største leverandørene hvor vi gjør innkjøp for mer enn NOK 5 mill årlig.