Oversikt

Likelønnskartlegging

På tvers av selskapene i OneCo er det gjort en kategorisering av stillinger for å kunne gjennomføre lønnssammenligning. Stillingstitler er ikke harmonisert på tvers av selskapene, og samme stillingstittel kan derfor ha svært ulikt innhold og ansvar.

Et konkret eksempel på dette er tittelen «Prosjektleder» som dekker ledelse av prosjekter med en økonomisk ramme som kan variere fra
NOK 100 000 til flere hundre millioner. Et annet eksempel er tittelen «avdelingsleder» som kan ha personalansvar for noen få ansatte til over 100 personer.

For å kunne gjøre lønnssammenligning klassifiseres derfor alle stillingstitler i ulike kategorier.

Nøkkeltall kvinner 2022

 

nokkeltall-kvinner-2022-oppdatert-rapport
nokkeltall-kvinner-2022-mobil
Beskrivelse av stillingskategoriene:
Konsernledelse
Består av personer som inngår i den øverste ledelsen av konsernet, dvs. ledere av konsernfunksjoner og ledere av forretningsområder. Arbeidsoppgavene er vesentlig av strategisk art, og det er krav om høyere utdanning på master- eller bachelornivå samt lang og relevant arbeidserfaring.
Ledelse av forretningsområdene
Består av personer som sitter i ledergruppene i de ulike forretningsområdene. Om- fatter personer med resultat- og personalansvar – eller spesifikt fagansvar. Arbeidsoppgaver av strategisk og operativ art, og det er i hovedsak krav til høyere utdanning.
Avdelingsledere
Består av personer med resultat- og personalansvar for definerte avdelinger. Arbeidsoppgaver knyttet til operativ drift av egen avdeling. I mindre grad krav til formell utdanning, men svært ofte ønskes erfaring fra operativ drift. Mange i denne gruppen har teknisk fagskole eller ingeniør- utdanning.
Stab
Består av personer i administrative støttefunksjoner. Felles- tjenester innen regnskap og lønn inngår blant annet i denne gruppen. Arbeidsopp- gaver av operativ art. Krav til fag- spesifikk kompetanse, men de fleste stillingene har ikke kravsatt utdanningsnivå.
Produksjon
Består av personer som utfører oppgaver knyttet til konkrete leveranser, for eksempel prosjektleder, kalkulatør, faglig ansvarlig, salg og kundeoppfølging. Arbeidsoppgaver av operativ art hvor erfaring fra prosjekt- eller tjenesteleveranser vektlegges.
Fagarbeider
Består av personer med fagbrev innen elektro, telekom, automa sjon, sveising eller tilsvarende. Utfører konkrete oppdrag ute hos kunder eller i prosjekt på bygge- plass. Krav til avlagt fagbrev.
Hjelpearbeider
Består av personer som utfører driftsrelaterte arbeidsoppgaver som ikke krever fagbrev. Teknisk innsikt og praktisk erfaring vekt- legges.
Lærling
Består av personer som er underveis i et utdanningsløp frem til fagbrev. Utdanningsløpet er 2,5 år med noen unntak.
Deltidsarbeid

Det er et svært lavt omfang av deltidsarbeid i OneCo. Totalt jobber 72 personer deltid, 66 menn og 16 kvinner.
Deltid gjennomføres etter initiativ og ønske fra den ansatte og i samråd med leder. Blant dem som jobber deltid, jobber de fleste enten 50 % stilling eller 80 % stilling.

Midlertidige stillinger

OneCo benytter i liten grad midlertidige stillinger. Ved utgangen av 2022 er mindre enn 2 % av våre ansatte i midlertidige ansettelsesforhold. Midlertidige stillinger blir blant annet brukt i forbindelse med særlig høy arbeidsbelastning eller ved ferieavvikling for hovedsakelig administrative stillinger, og det benyttes gjerne skoleelever eller studenter i dette arbeidet.

1) Personer om er direkte ansatt av OneCo. Omfatter ikke innleie.