oneco-logo
MENY
meny
meny

STYRETS BERETNING

Virksomhetens art og lokalisering

OC Industrier AS er et eierselskap der virksomheten omfatter å eie aksjer i selskaper i konsernet. Konsernledelsen er ansatt i OneCo AS, et datterselskap av OC Industrier AS.

OC Industrier AS er lokalisert i Oslo kommune med datterselskaper i Kristiansand, Oslo,  Arendal, Bergen og Stockholm. Konsernets operative virksomheter er geografisk avgrenset til Norge og Sverige.

OneCo sin forretningside er følgende:

OneCo leverer konsepter, tjenester og kompetanse innen elektro, automasjon og telekommunikasjon som bygger en bærekraftig fremtid og muliggjør det grønne skiftet og digitaliseringen av samfunnet. Fremtidener elektrisk og OneCo kobler den.

OC Industrier driver sin operative virksomhet innenfor seks forretningsområder som er nærmere beskrevet i neste kapittel.

Nærmere om forretningsområdene

FO Telekom 
Kjernevirksomheten er relatert til drift, vedlikehold og utbygging av telekom infrastruktur (fastnett og mobil) i Norge. FO Telekom hadde en omsetning i 2023 på 1.921 millioner kroner, hvilket er 11 % lavere enn i 2022. Ambisjonen til FO Telekom er å opprettholde posisjonen som markedsleder i et fallende marked innenfor telekom i Norge.

FO Elektro 
Kjernevirksomheten er relatert til service og prosjekter innenfor elektro, elkraft og fornybar energi i Norge. FO Elektro hadde en omsetning i 2023 på 1.567 millioner kroner, hvilket er på samme nivå som i 2022. Ambisjonen til FO Elektro er å være en ledende elektroentreprenør i Norge.

FO Sverige 
Kjernevirksomheten er relatert til service og prosjekter innenfor telekom, elkraft og power/IoT. FO Sverige hadde en omsetning i 2023 på 666 millioner kroner, en økning på 13 % fra 2022. Ambisjonen til FO Sverige er å øke lønnsomheten og omsetningen gjennom fokusert satsning innenfor utvalgte nisjer.

FO Infra 
Kjernevirksomheten er relatert til prosjekter innenfor samferdsel (vei og jernbane). FO Infra hadde en omsetning i 2023 på 271 millioner kroner, en økning på 6 % fra 2022. Ambisjonen til FO Infra er å ta en tydelig posisjon innenfor valgte markedssegmenter og geografier i et marked i sterk vekst.

FO Technologies
Kjernevirksomheten er relatert til service og prosjekter innenfor sikkerhet og automasjon i Norge. FO Technologies hadde en omsetning i 2023 på 258 millioner kroner, en økning på 7 % fra 2022. Ambisjonen til FO Technologies er å bli en av de ledende aktørene innenfor høysikkerhet (elektronisk og fysisk) og valgte segmenter innenfor industriell automasjon.

FO Ocean

Kjernevirksomheten er relatert til vedlikehold og modifiseringer innenfor Marine og Offshore. FO Ocean hadde en omsetning i 2022 på 278 millioner kroner, en økning på 134 % fra forrige år. Ambisjonen til FO Ocean er å ta en ledende posisjon som reparasjonsverft med dokk, samt tilby hybridisering og andre tjenester relatert til det grønne skiftet.

Redegjørelse for årsregnskapet

Driftsinntektene i konsernet var på 4.961 millioner kroner i 2023 mot 4.942 millioner kroner i 2022. Driftsresultat for konsernet var på -101 millioner kroner i 2023 mot 122 millioner kroner i 2022. For konsernet ble resultat før skatt -121 millioner kroner mot 103 millioner kroner i 2022. Nedgangen skyldes hovedsakelig nedskrivning av goodwill, markedsnedgang innenfor Telekom, samt tap på prosjektkontrakter innenfor Elektro.

Morselskapets driftsinntekter var på 7,7 millioner kroner i 2023 med et resultat før skatt på  -126,4 millioner kroner. Resultatet er negativt påvirket med totalt 109,2 MNOK som følge av nedskrivning av verdien av aksjer i datterselskaper.

Kontantstrømanalysen for 2023 viser at konsernet ved utgangen av perioden hadde en likviditetsbeholdning på 307,8 millioner kroner. Dette er 58,0 millioner mer enn i 2022.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2023 er på 145,0 millioner kroner. Netto  kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er -24,8 millioner kroner.

Konsernets kortsiktige gjeld er økt med 19,0 millioner kroner fra 2022, og langsiktig gjeld er redusert med 44,4 millioner kroner ift. 2022. Ved utgang av 2023 er kortsiktig gjeld på 1.241,8 MNOK, mens langsiktig gjeld utgjør 160,0 millioner kroner.

Totalkapitalen ved utgangen av året var 1.665,8 millioner kroner, en reduksjon på 132,9 millioner kroner fra 2022.

Konsernets egenkapital er ved årsslutt 262,8 millioner kroner, en reduksjon på 107,7 millioner i forhold til 2022. Egenkapital- andelen for konsernet er ved utgangen av 2023 på 15,8 %, en reduksjon på 4,8 % fra 2022.

Forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn for avleggelsen av selskaps- og konsernregnskap, og styret bekrefter at denne forutsetningen er tilstede. Etter styrets mening gir fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets drift og finansielle stilling per 31. desember 2023. Forhold etter balansedagen er kommentert i eget avsnitt.

Finansiell risiko

Overordnet om målsetting og strategi
Konsernets nåværende strategi innbefatter ikke bruk av finansielle instrumenter, men dette er gjenstand for løpende vurdering.

Markedsrisiko
Konsernet er eksponert for endringer i rentenivået, da selskapets gjeld og leasingavtaler har flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Konsernet er ikke utsatt for betydelig valutarisiko, men har både inntekter og kostnader i svenske kroner gjennom vår virksomhet i Sverige.

Kredittrisiko
Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav. Konsernet har historisk ikke hatt vesentlige tap på fordringer. De mest vesentlige taps-
avsetningene som er foretatt de siste årene er knyttet til prosjekter innenfor Forretnings-
område Elektro, og er således ikke knyttet til kredittrisiko. Utestående kundefordringer utgjør ved utgangen av 2023 totalt 973 MNOK.

Likviditetsrisiko
Selskapet vurderer likviditeten i konsernet som tilfredsstillende. Kassekreditten i konsernet har en ramme på 350 millioner kroner, og selskapene i konsernet er solidarisk ansvarlig for trekk på denne. Per 31.12. har selskapet 307,8 millioner kroner i bankinnskudd (inkludert skattetrekksmidler), og ingen trekk på kassekreditten. Den tilgjengelige likviditeten per 31.12. var således totalt 657,8 MNOK. Selskapet har mottatt en waiver fra banken knyttet til mulige brudd på lånevilkårene i 2024 som innebærer at lån og lånebetingelsene, samt forpliktelsene for øvrig opprettholdes som planlagt. Etter styrets syn har konsernet en tilfredsstillende finansiell stilling og vil være i stand til å håndtere eventulle uforutsette endringer.

Arbeidsmiljø og likestilling

Styret anser arbeidsmiljøet i morselskapet og konsernet som bra. Det ble høsten 2023 gjennomført en konsernfelles medarbeiderundersøkelse identisk med de som ble gjennomført i 2022 og 2021. Resultatene er på nivå med 2022 og viser høy trivsel, høy tillit mellom ledelse og medarbeidere og lav turnover- intensjon.

Det har vært 39 (45) skader med fravær ut over skadedagen i 2023. De fleste skadene har hatt skadefravær under tre dager. Fall og mindre kuttskader representerer de flest skadene. Det rapporteres jevnlig på H1 og H2 skader samt alvorlige hendelser (SIF) og antall RUH pr. ansatt både i AMU samt i de virksomhetsgjennomgangene mellom konsern og forretningsområdene. Konsernet har gjennom 2023 jobbet med en felles rapporteringsstandard på HMS og hatt fokus på å få en felles metodikk og tilnærming til alvorlige hendelser på tvers av selskapene.

Det ble høsten og vinteren 2023 gjennomført en konsernfelles HMS kampanje med fokus på «Kammeratsjekk» hvor målet er å bygge en sunn og robust tilbakemeldingskultur og vise verdien av å ta vare på hverandre.

I oktober 2023 ble det gjennomført en digital IT sikkerhetskampanje etter samme modell som i 2022. Kampanjen var en del av Nasjonal sikkerhetsmåned. Sikkerhet har fått høyere fokus i konsernet som en konsekvens av den globale sikkerhetssituasjonen. Det ble gjennomført et konsernfelles prosjekt som kartla forbedringsområder innen personsikkerhet, informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet og sikring av varer og materiell. Flere tiltak er iverksatt, inkludert en tydeligere organisering av sikkerhetsarbeidet internt.

Sykefraværet i konsernet er i 2023 6,3 % (6,1%), hvorav korttidsfraværet under 16 dager inkl. egenmeldinger utgjør 2,7%. Det foreligger ikke oppdatert fraværsstatistikk for bransjen som inkluderer 4. kvartal, men sykefraværet i OneCo synes å ligge noe over bransjesnittet.

Det vises for øvrig til HMS som omtales i Bærekraftsdelen i denne rapporten.

Kvinneandelen samlet i konsernet er på 9,6% som er på nivå med fjoråret. Kvinneandelen blant ledere som har personal- og resultatansvar , er 16,5 % opp fra 14% i 2023. Konsernledelsen består av 1 kvinne og 9 menn. Konsernstyret består av 5 menn.

Det er et lavt omfang av deltidsarbeid i OneCo. Ved utgangen av året var det 83 personer som jobbet i redusert stilling i OneCo, hvorav 21 kvinner og 62 menn. Deltid gjennomføres etter initiativ og ønske fra den ansatte og i samråd med leder. Det er tidvis behov for redusert stilling i forbindelse med sykdom som en del av midlertidig tilretteleggingstiltak. Deltidsarbeid ansees ikke å være et problem i konsernet.

OneCo benytter i liten grad midlertidige stillinger og ved utgangen av året er det mindre enn 2 % av totalt ansatte som er i midlertidige stillinger. Midlertidige stillinger blir blant annet brukt i forbindelse med særlig høy arbeidsbelastning eller ved ferieavvikling for hovedsakelig administrative stilling og det benyttes gjerne studenter i dette arbeidet.

Konsernet har ved årets utløp 2754 (2862) ansatte, hvorav 264 (273) kvinner. Økt kvinneandel blant våre ansatte vil bidra positivt til arbeidsmiljøet, resultater og
kvaliteten på våre leveranser. En bedre kjønnsbalanse vil også bidra til et styrket omdømme og økt attraktivitet for bransjen som helhet. OneCo deltar derfor i flere bransjerelaterte initiativ knyttet til mangfold og likestilling.

Likelønnsoversikten viser at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn samlet sett er lav. Lavest lønnsforskjell er det i de tariffregulerte stillingene. Størst lønnsforskjell mellom kvinner og menn er i stillingskategorien «produksjon» som består av personer som utfører oppgaver knyttet til konkrete leveranser, for eksempel prosjektleder, kalkulatør, faglig ansvarlig, salg og kundeoppfølging. På ledernivå tjener kvinner i snitt 96% av menn. Det vises for øvrig til konsernets likelønnsredegjørelse i Bærekraftsdelen av denne rapporten.

Diskriminering

OneCo tar avstand fra enhver form for diskriminering enten det er på grunn av kjønn, alder, etnisitet, religion eller andre forhold. OneCo jobber aktivt for et inkluderende og helsefremmende arbeidsliv hvor ingen av våre medarbeidere – eller andre som utfører arbeid for OneCo, skal oppleve traksassering, mobbing eller negativ oppmerksomhet. I våre medarbeiderundersøkelser oppgir 3% (2%) av våre ansatte at de har opplevd mobbing eller trakassering de siste tre månedene, mens 5 % av arbeidslivet for øvrig. Tiltak er iverksatt lokalt.

Et stort volum av våre stillinger krever god fysikk og en sterk kropp for å klare dagligdagse arbeidsoppgaver som tunge løft og krevende arbeidsstillinger over tid. I tillegg er det avgjørende med god hørsel og godt syn for å unngå farlige situasjoner på bygge- eller anleggsplass. Dette påvrker vår mulighet til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne i operative stillinger.  I merkantile stillinger vil dette være enklere å få til og det tilrettelegges så langt det er mulig for personer med midlertidig eller permanent nedsatt funksjonsevne grunnet sykdom eller skade.

Kjønnsbalansen i OneCo er svært skjev og dette er i seg selv en risiko for diskriminering – særlig den utilsiktede diskrimineringen som er et resultat av «like barn leker best». Målet om en bedre kjønnsbalanse er derfor et prioritert område. Vi har et mål om 12 % kvinneandel innen utløpet av 2024.

Det føres ikke statistikk over etnisitet i OneCo og personer med annen nasjonal opprinnnelse kan derfor ikke tallfestes, men andelen antas å gjenspeile nivået i befolkningen som helhet, - eller noe høyere.

Ytre miljø

OneCo har forpliktet seg til å sette vitenskapsbaserte klimamål gjennom vår tilslutning til SBTi.  Internt utgjør dieseldrevne servicebiler størstedelen av våre klimagassutslipp (scope 1). Vi har økt innfasingen av elbiler og ligger foran opprinnelig plan for å nå våre mål på dette området.

Det vises for øvrig til vår klimaredegjørelse i Bærekraftsdelen av denne rapporten.

Åpenhetsloven

For OneCo er grunnleggende menneske- rettigheter og anstendige arbeidsforhold relevant på flere måter; det gjelder først og fremst i vår rolle som arbeidsgiver, men også i våre innkjøp av varer og tjenester og i vårt samarbeid med underleverandører, kunder og andre. Vi jobber aktivt for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle deler av vår verdiskapning.

I OneCo gjelder våre etiske retningslinjer både internt i alle OneCo-selskapene og eksternt for våre underleverandører, innleide og andre som utfører arbeid for eller på vegne av OneCo.

Prinsippene er også tatt inn i vår ”Avtale om leverandøradferd” som gjelder for alle som leverer varer og tjenester til, eller på vegne av OneCo. Formålet med denne avtalen er å skape et formelt rammeverk mellom OneCo og våre leverandører, som gjør oss i stand til å samarbeide for å sikre ansvarlig leverandøratferd i hele vår leverandørkjede.

Det vises forøvrig til vår redegjøresle om Åpenhetsloven som er tilgjengelig på OneCo.no.

Forsikring for styrets medlemmer og daglig leder

Det er tegnet styre- og ledelsesansvarsforsikring i morselskapet, OC Industrier AS, som dekker alle datterselskaper. Forsikringen er på markedsmessige vilkår. Forsikringen dekker sikrede erstatningsansvar for formuesskade, herunder personlig ansvar for konsernets gjeld, som skyldes krav fremsatt mot sikrede som følge av en ansvars-
betingende handling eller unnlatelse i sikredes egenskap av daglig leder, styremedlem, medlem av ledelsen, «de facto director», «shadow director» eller ansatt i konsernet som kan pådra seg et selvstendig ledelsesansvar.

Fremtidig utvikling

Med hensyn til konsernets fremtidige utvikling vil virksomheten blant annet avhenge av makroøkonomiske forhold. På tidspunktet for avleggelsen av konsernets årsregnskap er både norsk og svensk økonomi preget av høy inflasjon, høye renter og redusert kjøpekraft hos forbrukere. Kravet om økt kjøpekraft i lønnsoppgjøret, samt lavere aktivitet innenfor bygge- og anleggsbransjen øker også usikkerheten for 2024.

OneCo er gjennom sin virksomhet godt posisjonert innenfor områder som påvirkes positivt av det grønne skifte og økt digitalisering i samfunnet. Det forventes derfor fortsatt positiv utvikling i våre markeder totalt sett. En stor del av konsernets virksomhet er relatert til infrastruktur som anses som samfunns-
kritisk innenfor elektro, elkraft, samferdsel og telekommunikasjon. For forretningsområdene Infra, Technologies og Ocean oppleves situasjonen i 2024 mht. markedsutvikling og ordreinngang bedre enn ved inngangen til 2023. For forretningsområdene Elektro og Telekom forventes det en nedgang i totalmarkedet i 2024 drevet av kortsiktige makroøkonomiske forhold og reduserte investeringer, og som også kan påvirke konsernet negativt. For forretningsområdene Sverige forventes omsetningen å være omtrent på samme nivå som i 2023.

Det er iverksatt tiltak for å bedre lønnsomheten innenfor konsernet. Styret forventer at lønnsomheten i 2024 vil påvirkes negativt av iverksatte omstillingsprosesser, men at resultatet fra den underliggende driften vil være positiv. Styret vil presisere at det alltid vil være usikkerhet knyttet til forventningene om fremtidig utvikling.

Hendelser etter balansedagen

Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. Styret kjenner heller ikke til andre forhold som er viktig for å bedømme selskapets stilling og resultat, og som ikke fremgår av resultatregnskapet, balansen, kontantstrømoppstillingen og notene.

 

Regnskapsprinsipper

OC Industrier AS er et aksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Oslo, meddatterselskaper i Kristiansand, Oslo, Bergen og i Sverige.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slik skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap

Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen. Investeringer med 20-50 % eie av stemmeberettiget kapital og betydelig innflytelse, defineres som tilknyttede selskaper. For selskaper som inngår i konsernet henvises det til note 9.

Regnskapsprinsipper for aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper

Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt.

I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden som prinsipp for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk av metoden fører til at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet,korrigert for eventuelle gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte interngevinster. Resultatandelen i resultatregn-
skapet baseres på andelen av resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet, og korrigeres for eventuelle avskrivninger på merverdier og urealiserte gevinster. I resultatregnskapet vises resultatandelen under finansposter.

Konsolideringsprinsipper

Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet).

I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var én økonomisk enhet.

Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres.

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskape til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøps- transaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

Omregning av utenlandske datterselskaper skjer ved at balansen omregnes til balansedagens kurs, og at resultatregnskapet omregnes til en gjennomsnittskurs. Eventuelle vesentlige transaksjoner omregnes til transaksjonsdagens kurs. Alle omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av leveringen.
Levering er ikke foretatt før produktene er sendt til avtalt sted og risiko for tap og ukurans er overført til kunden. Erfaringstall brukes som grunnlag for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og vare- returer på salgstidspunktet. Avsetning til forventede garantiarbeider føres som kostnad og avsetning for forpliktelser Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og eventuelle andre direkte kjøpsutgifter). Ved kjøp i utenlandsk valuta balanseføres eiendelen til kursen på transaksjonstidspunktet, men til terminkursen ved bruk av terminkontrakt.

For varige driftsmidler og immaterielle eiendeler omfatter anskaffelseskost også direkte utgifter for å klargjøre eiendelen for bruk, for eksempel utgifter til testing av eiendelen.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid (”knekkpunktmetoden”). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand på anskaffelsestidspunktet.

Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell.

Varelager

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi. For råvarer brukes gjenanskaffelseskost som tilnærming til virkelig verdi. For ferdig tilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av utgifter til produktutforming, materialforbruk, direkte lønn, og andre direkte og indirekte produksjons-
kostnader (basert på normal kapasitet). Virkelig verdi er estimert salgspris fratrukket nødvendigeutgifter til ferdigstillelse og salg. Bare variable utgifter anses nødvendige for å selge ferdige varer, mens også faste tilvirkningskostnader inkluderes som nødvendige for varer som ikke er ferdig tilvirket.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggs-
avsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap.Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering, og utsettelser og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at kundefordringermå nedskrives.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Immaterielle eiendeler

Goodwill er oppstått gjennom kjøp av virksomhet. Avskrivninger foretas etter forventet økonomisk levetid.

Balanseført goodwill er vurdert til å ha en levetid på 5-10 år, og er knyttet til synergigevinster ved kjøp av datterselskaper, samt virksomhetsområder fra eksterne parter.

Gjeld

Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Garantiarbeider/reklamasjoner

Garantiarbeider/reklamasjoner knyttet til avsluttede salg vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid. Estimatet beregnes med utgangspunkt i historiske tall for garantiarbeider, men korrigert for forventet avvik på grunn av for eksempel endring i kvalitetssikringsrutiner og endring i produktspekter. Avsetningen føres opp under ”Annen kortsiktig gjeld”, og endringen i avsetningen kostnadsføres.

Anleggskontrakter

Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregnings metode. Fullføringsgraden beregnes som påløpte kostnader i
prosent av forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen.

Skattereduksjon ved avgitt konsernbidrag, og skatt på mottatt konsernbidrag som føres som reduksjon av balanseført beløp på investering i datterselskap, føres direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har virkning på betalbar skatt, og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har virkning på utsatt skatt). Utsatt skatt både i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet regnskapsføres til nominelt beløp.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer, som umiddelbart og med uvesentlig kursrisikokan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.