oneco-logo
MENY
meny
meny

KORRUPSJON OG ØKONOMISK KRIMINALITET

Hvorfor er temaet viktig?

Korrupsjonsbegrepet i strafferetten omfatter det å bestikke eller ta imot bestikkelser i form av penger, gaver eller tjenester. Det er ikke et entydig begrep, og omfatter i sin vide forstand også det å påvirke andre til å utføre arbeidet sitt på en bestemt måte, såkalt påvirkningshandel. I dagliglivet er begrepet korrupsjon brukt om situasjoner der det blant annet foreligger tette bånd mellom partene, habilitetsbrudd eller dobbeltroller.

Korrupsjon er et globalt problem, med betydelige samfunnsmessige skadevirkninger. Korrupsjon utgjør en trussel mot rettsstaten, demokratiske prosesser, menneskerettigheter og sosial rettferdighet. Verdensbanken, OECD og Economic Forum peker på at korrupsjon er et av de største hindrene for bærekraftig økonomisk, politisk og sosial utvikling. Sistnevnte har anslått at korrupsjon utgjør 5 prosent av BNP (Bruttonasjonalprodukt) på verdensbasis.

For OneCo er det avgjørende at vi har tillit blant våre kunder, forretningsforbindelser, eiere og ansatte. Etterrettelighet og transparens skal prege vår drift. Vi søker til enhver tid å ha kontroll over vår verdikjede – både produsenter av varer som inngår i våre tjeneste- leveranser og blant underleverandører som inngår i vår produksjon. Vi har gjennomført aktsomhetsvurderinger i hvert av selskapene i konsernet og tiltak følges opp i virksomhetsgjennomganger. Les mer om vårt arbeid i vår rapport om Åpenhetsloven.

Konkret vil korrupsjon blant annet kunne medføre at kontrakter ikke inngås med de leverandørene som er best kvalifisert, miljømessige hensyn ikke blir ivaretatt, personer som ikke er kvalifisert blir ansatt, og økte sosiale og økonomiske ulikheter. For å kunne straffes for korrupsjon må gjerningspersonen ha gitt, tilbudt, krevd, fått eller akseptert en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag. Uttrykket ”utilbørlig fordel” er straffelovens betegnelse for bestikkelsen.

Påvirkning fra virksomheten - hele OneCo er vurdert

Risikovurderinger har avdekket at risikoen for korrupsjon er størst i grensesnittet mellom leverandører og underentreprenører og i samhandling mellom OneCo og nåværende og potensielle kunder. Korrupsjonsrisikoen vurderes som lav da OneCo i hovedsak opererer i Norge og Sverige.

OneCo er direkteimportør av solceller fra Kina som er et høyrisikoland i forhold til korrupsjon. Det er iverksatt egne rutiner for å sikre at korrupsjon ikke forekommer i dette grensesnittet, samt for å sikre at grunn- leggende menneskerettigheter blir ivaretatt.

OneCo ser viktigheten av å arbeide systematisk på policy-nivå i hele konsernet, med rutiner for forebygging og prosesser for kontroll og etterlevelse. Tilsvarende også god håndtering av mistanker og faktiske mislighetssaker.

Noen av våre viktigste styrende dokumenter knyttet til tema:

 • OneCos etiske retningslinjer -
 • Code of Conduct
 • Selskapsstyringspolicy
 • Innkjøpspolicy
 • Avtale ansvarlig leverandøradferd (ABC)
 • Rutine for avviksmelding og -oppfølging
 • Rutine for på-se-plikt
 • Rutine for varsling av kritikkverdige forhold
 • Internrevisjonsplan
 • Varslingsside for eksterne
 • Aktsomhetsvurderinger/Ansvarlighetskompasset
 •  

Retningslinjer og forpliktelser

OneCo har er tilsluttet UN Global Compact og støtter prinsippet om anti-korrupsjon. Dette betyr at OneCo skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.

Våre etiske retningslinjer inneholder regler knyttet til hvordan vi skal utøve god forretningsskikk, inkludert hvordan vi skal agere for at ingen skal kunne så tvil om vår faglighet og vår etiske måte å drive forretninger på.

Slik jobber OneCo med antikorrupsjon og økonomisk kriminalitet

OneCo har nulltoleranse for alle former for korrupsjon. Korrupsjon undergraver lovlige forretningsaktiviteter, fordreier konkurransen, ødelegger selskapers og individers renommé, fører til fengselsstraffer og annet sivilt- og strafferettslig ansvar og forhindrer overholdelse av menneskerettigheter. Derfor skal alltid antikorrupsjonslover overholdes og ingen i OneCo eller som jobber på vegne av OneCo tilby eller akseptere noe som kan så tvil om fagligheten vår og vår etiske måte å drive forretninger på.

OneCo er forpliktet til å føre korrekt og nøyaktig regnskap og rapportering i samsvar med gjeldende lovgivning. Alle transaksjoner må være fullt og korrekt dokumentert og registrert i samsvar med gjeldende lover og generelt aksepterte regnskapsprinsipper. Usanne eller villedende oppføringer kan bli behandlet som svindel og vil aldri aksepteres.

Vår finansielle rapportering skal gi god og objektiv informasjon om status og vår vurdering av fremtidige muligheter og trusler til alle interessenter slik at de kan ta beslutninger som er basert på så riktig grunnlag som mulig. Derfor skal det ikke gjøres vurderinger, eller bokføres transaksjoner som er egnet til å villede om den finansielle statusen i selskapet.

OneCo har interne varslingsrutiner for kritikkverdige forhold, inkl. korrupsjon. Rutinen er tilgjengelig i konsernets kvalitetssystem.

Det er etablert en ekstern varslingskanal som er tilgjengelig for allmenheten på OneCo.no.

Konsernet har et konsernfelles e-lærings- program for samtlige ansatte som inneholder blant annet tema god forretningsskikk. E-læringsprogrammet inngår i onboardingen av nyansatte i konsernet.

Alle OneCos leverandører og underentreprenører er kontraktrettslig forpliktet til å følge OneCos avtale for ansvarlig leverandøradferd som er et vedlegg til alle avtaler

Effekten av tiltakene

OneCo har ikke avdekket tilfeller av korrupsjon i 2023. OneCo har ikke vær involvert i rettslige prosesser vedrørende brudd på konkurranseretten i 2023.

Samarbeid med interessenter

OneCo deltar ikke i eksterne nettverk hvor finansielle forhold/antikorrupsjon diskuteres. I enkelte tilfeller samarbeider vi med leverandører og kunder for å avdekke problematiske forhold.