oneco-logo
MENY
meny
meny

Som et av Norges største industrikonsern spiller OneCo en viktig rolle i utviklingen av et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Gjennom oppdrag og tjenester levert av de ulike forretningsområdene våre, bidrar vi til elektrifisering av samfunnet og økt bruk av fornybar energi Samtidig jobber vi en bransje som tradisjonelt bruker materialer som genererer store mengder avfall og står bak betydelige utslipp av klimagasser. Bransjen har et samfunnsansvar for å bidra til å løse problemene den er med på å skape og OneCo skal ta sin del av dette ansvaret.

Hvorfor er det viktig?

EU har mål om å bli et konkurransedyktig, ressurs-effektivt nullutslippskontinent innen 2050.

Parisavtalen som ble vedtatt i 2015 har som mål å holde global oppvarming under 2 garder sammenlignet med førindustriell tid og søke å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Klimarapportene som jevnlig kommer, viser at det haster med å få på plass tiltak for å nå disse målene.

Klimaendringer utgjør en av de mest presserende utfordringene for samfunnet vårt i dag. Med stadig økende global oppvarming fører klimaendringene til økte ekstremværhendelser, stigende havnivåer, skogbranner, tørke og flom. Disse hendelsene har en dyp innvirkning på samfunnet på flere nivåer, og ingen virksomheter er immune mot konsekvensene.

For det første påvirker klimaendringer infrastruktur og eiendom. Ekstremværhendelser som kraftig regn, stormer og flom kan forårsake alvorlige skader på bygninger, veier, kraftnett og annen infrastruktur. Dette kan resultere i store økonomiske tap. Reparasjon av skader og forebyggende tiltak mot fremtidige hendelser krever betydelige ressurser og kan påvirke selskapenes drift og lønnsomhet.

Videre truer klimaendringer forsyningskjeder og driftskontinuitet. Endringer i værforhold kan føre til avbrudd i råvaretilførselen, transport vansker og produksjonsstopp. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for leveranser av produkter og tjenester, noe som kan føre til tap av tillit og markedsposisjon.

Klimaendringer kan også påvirke arbeidsstyrken og menneskelige ressurser. Ekstreme temperaturer, luftforurensning og økende sykdomsrisiko kan svekke arbeidstakeres helse, noe som igjen kan påvirke produktivitet og arbeidskraftens tilgjengelighet. Dette kan føre til økte kostnader for sykefravær, helsevesen og arbeidstakeres kompensasjon, og det kan være en utfordring å opprettholde en stabil og produktiv arbeidsstyrke.

For å møte disse utfordringene er det nødvendig med en proaktiv tilnærming til håndtering av klimarisiko. Dette innebærer å identifisere potensielle risikoer, vurdere sårbarheter og implementere tiltak for å redusere eksponeringen og bygge motstandskraft. Dette kan omfatte investeringer i mer robust infrastruktur, diversifisering av forsyningskjeder, implementering av klimatilpasningsstrategier samtidig som arbeidstakernes helse og sikkerhet styrkes.

Påvirkning fra virksomheten

OneCo bidrar til å redusere klimaendringene gjennom bærekraftige leveranser av fornybar energi og miljøvennlige teknologier. Et eksempel på dette er installasjon av solcelleanlegg og batterisystemer. I 2023 ble det knyttet rundt 300 MW ny solkraft til det norske kraftsystemet. Av dette stod OneCo for 20 MW fordelt på 80 solcelleanlegg, som dermed utgjør et betydelig bidrag på 7 % av det totale volumet installert gjennom året i Norge.

Overgangen til et lavutslippssamfunn betyr markedsmessige muligheter for OneCo og ikke bare risiko. Konsernets tjenestespekter bidrar til å bygge en mer bærekraftig fremtid for samfunnet som helhet.

OneCo har rapportert egne klimagassutslipp i henhold til GHG protokollen siden 2020 og har forpliktet seg til å sette vitenskapsbaserte mål for reduksjon av klimagassutslipp gjennom Science Based Target Initiative (SBTi). Våre kunder og andre interessenter forventer at vi opererer på en bærekraftig måte. Vi forvalter et stort ansvar enten vi bygger infrastruktur for store profesjonelle selskaper, eller leverer tjenester i hjemmene til kundene våre. Vi kan redusere klimaavtrykket gjennom kjøp og leveranser av mer miljøvennlige produkter.

I tillegg kan vi sette krav om dokumenterbare miljøforpliktelser til våre underleverandører, grossister og andre samarbeidspartnere

OneCo jobber aktivt for å redusere identifiserte klimarisikoer, se tabell under. For å adressere disse risikoene vil OneCo søke å implementere en helhetlig tilnærming til klimarisikostyring, inkludert risikovurdering, beredskapsplanlegging, diversifisering av virksomheten og investering i bærekraftige praksiser. Dette kan bidra til å sikre virksomhetens langsiktige bærekraft og motstandskraft mot de stadig skiftende klimatiske forholdene.

sitat

OneCo bidrar til å redusere klimaendringene gjennom bærekraftige leveranser av fornybar energi og miljøvennlige teknologier.

Halverte energiforbruket med solceller og batterier

Med smart bruk av blant annet solcelleanlegg på taket, batteribank, energibrønner og smart styringssystem har matvareprodusenten Gorines i Lillesand redusert sitt energiforbruk med 60 prosent. Ved å kombinere solcelleanlegg og batterisystemer, hjelper OneCo byggeiere som Gorines med å oppnå bedre energiklassifisering, øke byggets verdi, og sikre bedre lånebetingelser.

Gorines_hd_Moment

OneCos løsninger inkluderer installasjon av solcelleanlegg på bygningens tak, som produserer fornybar energi. Overskuddsenergien lagres i batterier for senere bruk, noe som reduserer bygningens avhengighet av nettstrøm. Batteribanken har også gitt Gorines muligheten til å redusere sine effekttopper, noe som har resultert i betydelige kostnadsbesparelser.

Solceller på taket, energibrønner, styringssystemer, optimalisert maskinpark, tilrettelagte lokaler med mere har resultert i 1,2 millioner kilowattimer redusert energiforbruk. En reduksjon tilnærmet 60 prosent, sier Øyvind Svendsen, adm. Direktør i Gorines.

Neste prosjekt er å installere en vindturbin på vel 1 megawatt. OneCo skal levere den elektriske tilkoblingen og integreringen av turbinene inn i kraftsystemet til bygget.

IDENTIFISERTE KLIMARISIKOER

TruslerType risikoBeskrivelse av risikoRiskonivåMulighet til å påvirkeTidshorisontRisikoreduserende tiltak
Ekstremværskader
på industri
og infrastruktur
Fysisk akutt klimarisikoStørre og hyppigere ekstremværhendelser i Norden. Skader eller behov for forebyggende tiltak som f.eks. er begrenset til et geografisk område vil påvirke konkurransekraften.HøyMiddelsKort/Lang
(0-30 år)
Beredskapsplaner både for opprettholdelse av leveranser og vern av maskiner og anlegg. Strategisk og kontinuerlig arbeid for god kvalitet og dimensjonering på infrastruktur (bil og bane)
Økte strømpriserMarkedUtfasing av fossile energikilder og overgang til fornybar energi. Økt overføringskapasitet til utlandet og stadig økende etterspørsel etter energi gir økte strømpriser i SkandinaviaMediumLavKort/Lang
(0-30 år)
Innkjøps- og sikringsstrategi.
Økte priser på fossilt
drivstoff
Lover og reguleringerNorske myndigheter øker CO2-avgiften for å nå mål om utslippsreduksjon i transportsektoren.MediumMiddelsKort/Middels
(0-10 år)
Bygge kompetanse om og utnytte
alternative energikilder.
Fossile brensler blir underlagt utslipps-restriksjonerLover og reguleringerNye reguleringer som stiller krav til omlegging av driftsform eller investeringer i nye anleggsmidler.LavMiddelsLang
(10-30 år)
Ta i bruk ny og forbedret teknologi
Økte forsikringskostnadeFinansiell risikoØkende hyppighet og alvorlighetsgrad av ekstremværhendelser kan føre til høyere forsikringskostnader for å dekke risikoen for eiendomsskader og ansvar.MediumLavKort/Lang
(0-30 år)
Utforske bruken av forsikringsprodukter og derivater, for eksempel klimarisikoforsikring og værderivater, for å beskytte investeringer mot tap som følge av ekstremværhendelser. Disse instrumentene kan bidra til å redusere virkningen av uforutsette klimarisikoer på investeringsavkastningen.
Svekket omdømmeMarkedOneCos omdømme kan lide hvis selskapet ikke tar tilstrekkelige tiltak for å håndtere klimarisiko og redusere sin klimapåvirkning. Dette kan påvirke forholdet til kunder, investorer og andre interessenter.MediumHøyKort/Middels
(0-10 år)
Sikre en tydelig strategi og retning innenfor vårt klimaarbeid for å redusere påvirkning av klimaet. Beredskapsplaner som tar høyde for klimarisiko.

IDENTIFISERTE MULIGHETER

OneCo har identifisert en rekke spennende muligheter innenfor bærekraft og klimaendringer som ikke bare styrker virksomhetens konkurranseevne, men også bidrar til en mer bærekraftig fremtid. OneCo står ved en spennende tid med sin forestående godkjennelse fra Science Based Targets initiative (SBTi), som signaliserer et sterkt engasjement for å redusere klimagassutslippene og jobbe mot en bærekraftig fremtid. Dette åpner opp for en rekke muligheter for selskapet innenfor bærekraft og klimaendringer.

MuligheterMulighetstypeBeskrivelse av mulighetPositiv tilleggskonsekvens
Tilbyder av bærekraftige
løsninger
MarkedSom et selskap som er involvert i bygg- og anleggssektoren samt teknologibransjen, kan OneCo bidra til å redusere klimapåvirkningen gjennom implementering av energieffektive teknologier, fornybar energiproduksjon og bærekraftig infrastrukturutvikling.Det kan både bidra til at kundene oppnår sine egne bærekraftmål, men det kan også generere nye
forretningsmuligheter for OneCo.
Investering i utvikling av
innovative løsninger
OneCo investerer i forskning og utvikling av innovative løsninger som adresserer klimaendringer. Dette kan omfatte utvikling av nye teknologier for energilagring, avanserte materialer med lavt karbonavtrykk og smarte infrastrukturløsninger som bidrar til å redusere energiforbruket og klimapåvirkningen.Ved å være på forkant med teknologiske fremskritt innenfor bærekraft, kan OneCo posisjonere seg som en leder i bransjen og dra nytte av økende etterspørsel etter grønne løsninger.
BærekraftsinitiativerMarked og omdømmeImplementering av interne bærekraftinitiativer for å redusere sitt eget karbonavtrykk og øke sin miljømessige bærekraft. Gjennom vår SBTi forpliktelse kan tiltak som energieffektivisering av driftsfasiliteter, bruk av fornybar energi, reduksjon av avfall og utslipp, og implementering av grønne transportløsninger for ansatte bidra til å være et bærekraftig forbilde internt.Vår tydelige strategi og arbeid innenfor bærekraft kan
inspirere andre bedrifter og samfunnet generelt til å følge etter. Som stor og synlig bedrift vil OneCo kunne
ha en signaleffekt til omgivelsene.

KLIMAREGNSKAP

OneCo Konsernet har satt mål om å redusere klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen og nå netto null utslipp gjennom hele verdikjeden innen 2050.

Som milepæl underveis, har OneCo satt et kortsiktig mål om å redusere utslippene med minst 42% i hele vår verdikjede innen 2030 og at 70 % av våre vare- og tjenestekjøp skal skje gjennom leverandører som har satt vitenskapsbaserte klimamål i løpet av 2027.

OneCo har forpliktet seg til å få klimamålene verifisert av Science Based Target initiative. Det er ventet at revisjonen vil skje i 1. halvår 2024.

SCOPE 1-3 PER KATEGORI

skope%201-2%20per%20kategori
grafer-b%C3%A6rekraft-mobil-01

UTSLIPP PER FORRETNINGSOMRÅDE

utslipp%20forretningsomra%CC%8Ade-og-total
grafer-b%C3%A6rekraft-mobil-03

KLIMAGASSUTSLIPP I TONN tCO2e

grafer-b%C3%A6rekraft-mobil-02

SCOPE 1 + 2 PER KATEGORI

Fossilt drivstoff

fossilt-drivstoff

Elektrisitet til bygg

elektrisitet-til-bygg

Elektrisitet til biler

elektrisitet-til-biler
scope1-2%20energi-2
scope1-2-energi-mobil

Klimagassutslipp direkte knyttet til vår egen drift (Scope 1+2)

2020 utgjør baseline for våre prestasjoner innen klimagassutslipp for scope 1 og 2 – dvs. klimagassutslipp direkte knyttet til vår interne drift.

Scope 1 – våre servicebiler

Godt under 10 % prosent av OneCos klimagassutslipp kommer direkte fra vår virksomhet i Scope 1. Endring fra 2022 til 2023 viser at vi reduserte våre interne, direkte klimagassutslipp med 30 %.

Overgang fra fossildrevne servicebiler til elbiler er vårt viktigste bidrag for å redusere våre direkte klimagassutslipp. OneCo hadde om lag 1630 servicebiler i 2023. Av disse var 314 elbiler ved utgangen av 2023 – en økning på 238 fra 2022 (76). Økningen på 238 biler er mer enn vi forventet og viser en utvikling som vi er godt fornøyde med. 314 elbiler tilsvarer en andel på om lag 20 prosent av vår totale bilflåte.

I løpet av 2024 vil vi fortsette arbeidet med å erstatte dagens fossilbiler med elbiler hvor et fornuftig anslag ligger på mellom 60 og 100 biler. Tidligere utfordringer med produksjon og leveringstid hos bilprodusentene er nå i hovedsak løst.

Nåværende begrensning i innfasing av elbiler er knyttet til tilgang på modeller som møter våre behov i forhold til rekkevidde, lastekapasitet, firehjulsdrift og ladetid. Spesielt gjelder dette for servicebiler som brukes i oppdrag som utføres langt fra bynære strøk og i områder med lav eller ingen mulighet for lading. Den teknologiske utviklingen innen servicebiler antas imidlertid å gå raskt, og vi jobber etter en hypotese om at minimum 70 % av våre servicebiler kan være elbiler innen 2030.

Scope 2 – elektrisitet til bygg og el-biler

Bruk av strøm i byggene vi leier samt ladning av elbiler utgjør vårt klimagassutslipp i scope 2, avtrykket er under 1% av vårt totale klimaavtrykk og det er kun marginal endring fra 2022.

I byggene vi leier er det gjort energieffektiviseringstiltak som lysstyring, nattsenking av temperatur og bruk av LED lys. Det er relativt lite å hente i videre energieffektivisering.

Vårt strømforbruk er hovedsakelig bundet opp til leieavtaler, hvor strømforbruk er en del av inngått avtale. Reduksjoner knyttet til strøm vil for OneCo i hovedsak skje gjennom å redusere antall kvadratmeter vi leier samt bedre arealutnyttelse. Bruken av hjemmekontor i etterkant av pandemien har stabilisert seg og gir oss et grunnlag for å vurdere arealbehovet fremover. Arealoptimalisering skjer ved inngåelse av nye leieavtaler eller reforhandling av eksisterende avtaler.

Klimagassutslipp knyttet til vår produksjon
(scope 3)

Som for de fleste andre bedrifter i Norge og Europa utgjør Scope 3 vårt største klimagassutslipp.

OneCo har i 2023 jobbet med en grundig kartlegging av Scope 3 som omfatter utslipp i hele vår verdikjede. Under viser vi den beregningsmåten som benyttes pr. kategori. Som en konsekvens av bedre datakvalitet og kontroll, øker klimagassutslippet i 2023 sammenlignet med 2022. Totalt utgjøre klimagassutslipp i scope 3 90 % av konsernets klimagassutslipp. OneCo har besluttet å bruke 2023 som basisår for å måle den videre utviklingen i scope 3-utslipp.

Deler av Scope 3, tjenester og varer er kategorisert og beregnet ut fra kjøp i kroner, eller «spend» mot faktor som gir tCO2e.
 

Kjøp av varer og tjenester

OneCo beregner utslipp fra kjøpte varer og tjenester basert på spend, frem til det foreligger et datagrunnlag som muliggjør en mer nøyaktig kalkulering av utslipp knyttet til varekjøp. Klimagassutslippene i denne kategorien er beregnet ut fra OneCos innkjøpsvolum i kroner og innrapporterte utslippsdata fra de største leverandørene i material- og tjenestekategoriene som inngår i denne kategorien.  Utslippsestimatet beregnes ved å multiplisere samlet innkjøpsvolum i en gitt material- eller tjenestekategori med en utslippsfaktor som representerer vektet utslipp per krone på tvers av leverandørene som har innrapportert utslippsdata i material- eller tjenestekategorien.

65.8% (79.8% i 2022) av utslippene i scope 3, ligger i denne kategorien. Det inkluderer utslipp knyttet til tjenester utført av underentreprenører, materialinnkjøp, og andre tjenester OneCo kjøper i prosjekt. Det er flere enn 1000 leverandører som representerer dette fotavtrykket og OneCo jobber systematisk med å kartlegge miljøambisjonene til våre leverandører, grossister og tjenesteleverandører.

Som en del av våre ambisjoner om å bidra til et redusert klimaavtrykk i vår verdikjede, vil OneCo kreve at leverandører som representer 70 % av våre vare-og-tjenestekjøp har satt egne vitenskapsbaserte klimamål gjennom SBTi innen utgangen av 2026.

Ved inngåelse av nye innkjøpsavtaler, eller reforhandling av eksisterende avtaler vil forpliktende klimamål være blant kriteriene for valg av leverandører.

Tjenestekjøp graving

OneCo benytter underleverandører blant annet i forbindelse med graving. Rapporter fra bransjen viser at elektrifiseringen av maskinparken går tregere enn forventet og vil trolig først være fullt ut realistisk frem mot 2035. Vi samarbeider tett med våre kunder for å endre metodikk, noe som kan gi en betydelig reduksjon i tidsbruk for maskin i drift pr meter og dermed også redusere det reelle utslippet betydelig. Kostnadselementet i dette arbeidet er imidlertid foreløpig en begrensende faktor. Noen av de større entreprenørene er i gang med elektrifisering av for eksempel lastebiler og gravemaskiner, med dette er betydelig mer kostbart med dagens teknologi.

For å holde lavest mulig fotavtrykk bruker OneCo primært lokale entreprenører som har et lavere avtrykk med tanke på å transport av maskiner og mannskap.

Kapitalvarer

Er basert på antall per kapitalvare og spesifikasjoner per kapitalvare. Utslippsfaktor er klimagassutslipp tilsvarende EPD per kapitalvare. Hvis spesifikk emisjonsfaktor ikke finnes, brukes generisk emisjonsfaktor fra produsent.

Energirelatert (drivstoff)

Datagrunnlaget er det samme som er registrert for scope 1. Utslippsfaktoren inkluderer produksjon og forbrenning av energikildene som brukes i produksjonen av drivstoff, elektrisitet, fjernvarme og fjernkjøling. Klimagasser fra overføring og distribusjon er også inkludert i utslippsfaktoren og utgjør en liten andel.

Transport oppstrøms

Inkluderer transporttjenester som OneCo betaler for. Utslippsfaktoren omfatter produksjon og forbrenning av drivstoff (well-to-wheel). Hvis spesifikk utslippsfaktor ikke finnes, brukes generiske kilder.

Avfall

Utslippsfaktoren er spesifikk, avhengig av avfallstype og avfallsbehandlingsmetode. Faktorkilde: Norsk Gjenvinning. Energi- og materialgjenvinning: Utslippsfaktor inkluderer kun transport til avfallsbehandlingsanlegg.

OneCo har god kontroll på avfallshåndtering både for overskuddsmateriell, returnering av kunder’s avfall samt avfall som skapes i egen produksjon.

De flest prosjektene hvor OneCo utfører arbeid har en avfallsplan. Målet er å redusere avfallsmengden, og at avfallet går til enten ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og deponi. OneCo etterlever lovkrav og krav om å rapportere avfallstall jevnlig i de prosjektene hvor dette er påkrevd.

I tillegg søkes det å få utstyr levert til rett tid for å redusere lagringstid og risiko for at varer skades ved håndtering/flytting, skader, svinn og fukt/værskader.

Alt farlig avfall samt elektrisk og elektronisk avfall kildesorteres både på byggeplass og i servicedrift. Våre kunder gir også føringer om avlevering til deres avfallspartnere.

Ekstra fokus rettes mot farlig avfall som håndteres gjennom konsernfelles avtale med Norsk Gjenvinning.

Forretningsreiser

OneCos eksterne reisebyråer er kilde til antall passasjerkilometer og reiselengde med fly. Spesifikk utslippsfaktor avhenger av reiselengde. Kilde til antall kilometer det det er utbetalt kilometergodtgjørelse for, er OneCo lønns-og reiseregningssystem.

OneCo har registret klimaavtrykk fra forretningsreiser siden 2019. Avtrykket ble sterkt redusert gjennom pandemien, og vi har registrert en økning i avtrykket i etterkant. Det er konsernfelles retningslinjer knyttet til fortsatt utstrakt bruk av Teamsmøter, men det vil fremdeles være behov for konkrete fysiske møteplasser. Det er hvert enkelt forretningsområde som setter egne mål og retningslinjer knyttet til forretningsreiser.

Reise til/fra jobb

Transport av ansatte mellom hjem og arbeidsplass i kjøretøy som ikke eies eller leases av OneCo. Dette kategorien omfatter i hovedsak funksjonærer, stab og ledere. Med få ansatte i denne kategorien utgjør denne posten lite i vårt totale klimaregnskap. I 2023 ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge ansattes reisevaner til og fra jobb. Det er data fra denne undersøkelsen som er brukt for å beregne klimagassutslipp i denne kategorien.

Fortsatt bruk av noe hjemmekontor påvirker også denne kategorien. På det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført, oppga 60 prosent av dem som besvarte undersøkelsen at de ikke benyttet muligheten for hjemmekontor. 31 % oppga at de benyttet hjemmekontor 1-2 dager i uka i gjennomsnitt.

42 % av ansatte benytter privatbil til/fra jobb, hvorav 15 % oppgir at de kjører elbil. Kun 9 % av ansatte benytter kollektivt til og fra jobb, sykler eller går.

De topp tre faktorene som bilkjørerne oppgir som mulig grunn til å endre transportmetode til jobb:

  • Bedre kollektivtilbud, kortere reisevei, bedre utbygd gang/sykkelvei
  •  Subsidiering av månedskort
  • Fleksible kontortider for å unngå rushtidstrafikker

Nær 60 % av ansatte har reisevei mellom 10-49 kilometer. Kun 5 % har reisevei på 1 km eller mindre.

ansattes-reisevaner

Slik jobber OneCo for å redusere klimagassutslipp

OneCo sin målsetning er at alle våre aktiviteter skal gjennomføres på en slik måte at negativ påvirkning på ytre miljø blir så liten som mulig. Vi opplever at det stilles stadig større krav til hvordan vi driver vår virksomhet. Økt fokus på ytre miljøpåvirkning og ansvarlig drift vil kreve vilje til omstilling og et kritisk blikk på eksisterende leveransemodeller. Vårt arbeid med bærekraft skal være bygget på internasjonale standarder og våre prestasjoner skal være etterprøvbare og forpliktende.

I samarbeid med våre oppdragsgivere vil vi også bidra til at det utarbeides klimaregnskap for de prosjektene hvor dette er aktuelt. Dette innebærer en tydeligere kontroll med egne utslipp knyttet til bla. logistikk av varer inn til prosjektområdet samt avfallshåndtering underveis i prosjektet.

Valg av lav-karbon/energi effektive produkter og løsninger inngår også i dette arbeidet. Det er økende dialog med leverandører og samarbeidspartnere om produktenes klimapåvirkning. Vårt mål er på sikt å utfordre kundene til å ta klimavennlige valg. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med hele bransjens verdikjede, inkludert grossistleddet som må bidra med dokumentasjon av enkeltprodukters klimaavtrykk.

OneCo direkteimporterer solcellemoduler fra Kina. Det blir gjort en grundig risikovurdering i forkant og revisjon av alle leverandører inkludert krav om ISO-sertifiseringer, EPD, sporbarhetsrapport og en egen kontaktperson knyttet til etiske spørsmål.

Se mer om hvordan vi jobber med dette spesifikt her: https://oneco.no/wp-content/uploads/2023/12/Risikovurdering-solcelle- anskaffelser-i-OneCo-V2.pdf

EPD er en miljødeklarasjon, et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

Ved hjelp av en EPD kan det totale CO2-fotavtrykket til solcellemodulen beregnes gjennom hele livsløpet. Dette leverer OneCo for alle solcellemoduler som tilbys.

Opplæring

Intern opplæring knyttet til reduksjon av klimagassutslipp foregår i hovedsak gjennom pågående prosjekter og læring gjennom kunde-og bransjedialog. I tillegg er kunders krav og forventninger en viktig kilde til læring.

Effekten av tiltakene

Fra 2023 er klimaregnskapet til OneCo brutt ned på hvert forretningsområde. Hvert forretningsområde er ansvarlig for å sette egne klimamål og disse vil følges opp via Konsernledelse og Styret fra og med 2024.

OneCos interne klimagassutslipp i scope 1 og 2 har vist nedadgående trend siden baseline ble etablert i 2020. En viktig årsak er overgang til elbiler i produksjonen. OneCos utslipp er pr utgang 2023 godt innenfor egen målsetning for scope 1 og 2 samlet.

Samarbeid med interessenter

Kvaliteten på tallene for indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer eller tjenester i scope 3, er betydelig forbedret for 2023 hvor alle relevante kategorier nå er inkludert. Det gjenstår likevel noe på å sikre datakvalitet i kommende perioder.

For å oppnå tilstrekkelige og raske nok utslippskutt, trengs det mer kunnskap i hele verdikjeden. Mens mange leverandører og materialgrupper har gode data i sine miljøvaredeklarasjoner (EPD), er andre helt i startfasen av arbeidet. OneCo vil derfor øke sitt engasjement mot leverandørleddet.

OneCo opplever økt fokus på klimavennlige løsninger fra våre oppdragsgivere. Innføringen av EU-taksonomien og mer ambisiøse miljøsertifiseringsordninger vil forsterke dette fokuset i årene som kommer.  For å nå våre egne klimamål er vi avhengige av å samarbeide tett medunderleverandører, kunder, grossister, transportører og andre som inngår i vår samlede verdikjede.

 

Vi øker vår egen kompetanse på bærekraft og ytre miljø

IMG_4137
Sandra Magalhães
Miljøingeniør i OneCo Infra

Vi ønsker hele tiden å bli bedre på oppfølging av bærekraft og ytre miljø. Derfor har vi nylig ansatt Sandra Magalhães som miljøingeniør i OneCo Infra. Med en solid erfaring fra infrastrukturprosjekter, vil Sandras ekspertise gjøre at vi får en bedre oversikt og kontroll over vår egen miljøpåvirkning.

Hun jobber med å følge opp våre ISO-sertifiseringer og følge opp prosjektene våre i henhold til krav og standarder. Hun jobber også systematisk med å finne bærekraftige løsninger på alle nivåer i prosjekter.

-  Mye handler om å få bedre kontroll og oversikt av alt fra  innkjøp til krav til våre undeentreprenører. Jeg gir for eksempel råd om helhetlige løsninger som innfrir krav til energibruk,  funksjon, økonomi og miljø.

-  Ellers så går jobben min blant annet ut på å kartlegge og å lage miljøplaner, kontrollplaner,  risikovurderinger, overvåkningsplaner, utslippssøknader, ta prøver av grunn og vann og rapportering.

God planlegging av avfallsløsning og sirkulærøkonomi fra starten av prosjekt er alltid et pluss og i tillegg kommer gode rapporteringssystemer som hjelper oss å følge utviklingen og definere nødvendig tiltak i tide.

Biologisk mangfold og kultur

Hvorfor er tema viktig?

Biologisk mangfold og natur er under press fra flere hold. Endring av leveområder, spredning av fremmede arter, overbeskatning og forurensning er noen av de største truslene. Presset på naturen kommer både av økt folketall og av vår måte å leve på.

De mest alvorlige truslene mot det biologiske mangfoldet kommer i dag fra endringer i og ødeleggelse av artenes leveområder eller habitater, fra arealbruksendringer i form av avskoging, drenering, overbeiting, oppdyrking, nedbygging, oppdemming og ved fragmentering av artenes leveområder.

OneCos påvirkning på biologisk mangfold og natur

OneCos leveranser er i hovedsak knyttet til tjenester tilknyttet digitalisering og kritisk infrastruktur innen elektro, automasjon og telecom. Vår påvirkning på biologisk mangfold og naturinngrep er derfor begrenset.

OneCo graver kabelgrøfter for våre kunder i forbindelse med blant annet fiberutbygging og og 5G samband. Graving i den forbindelse tilsvarer årlig strekning Oslo – Trondheim. De miljømessige konsekvensene av denne gravingen er ansett som marginal da mesteparten av graving skjer i eller nær vei.

I forbindelse med graving av grøfter og annet arbeid for å fremføre kabel, felles det også tidvis trær og småkratt. OneCo vil beregne effektene av dette i henhold til FLAG retningslinjer som en del av den kommende SBTi sertifiseringen av konsernet.

Ved arbeid i tunnel opprettes riggområde for anleggsbrakker for kontor og spiserom, vaskeplasser, parkeringsplasser osv. Områdene som benyttes til riggområde er allerede opparbeidet areal. Ved opparbeidelse av riggområdet undersøkes det alltid om eier av området har rapporter eller annen tilgjengelig informasjon for å sikre at arbeidene som utføres i minst mulig grad påvirker irreversible inngrep i omgivelsene til riggområdet.

Tidlig kartlegging av disse områdene er viktig, ikke bare med tanke på å tilrettelegge for minst mulig irreversible inngrep, men også utfordringer knyttet til fremmed arter, rødlistede arter, forurensning til eventuelle drikkevannskilder/brønner, kulturminner som må hensyntas m.m.

OneCo har utarbeidet prosedyrer for håndtering av masser infisert med fremmede arter eller miljøgifter, inkludert opplæring av ansatte i prosjektet, for å sikre at alle involvert forstår sine roller i å minimere miljø- påvirkningen. Eventuelle underentreprenører deltar i dette arbeidet.

Flere av OneCos selskaper er, eller er i prosess for å bli ISO 14001-sertifisert.

OneCo har to sertifiserte BREEAM Infrastructure revisorer. Dette betyr at hvis kunden ønsker å gjennomføre bærekraftige infrastruktur prosjekt med sertifisering, så har OneCo denne kompetansen internt. Denne bærekraftsmetodikken har blant annet arealbruk og økologi som måleparameter.

Det norske solcellemarkedet har frem til 2023 hatt hovedfokus på takmonterte anlegg.

Prognosene peker også mot at det er i dette segmentet den største andelen solcelleanlegg vil bygges fremover. Fordi det ikke krever inngrep i naturen og er lite konfliktfylt, vil dette derfor være OneCo sitt hovedfokus.

De siste årene har imidlertid markedet for bakkemonterte solcellanlegg vokst frem. I disse anleggene selges strømmen direkte ut på nett som et kraftverk, og på grunn av størrelsen kan bakkemonterte anlegg bygges enklere og rimeligere. OneCo ønsker å posisjonere seg for dette markedet men da med et tydelig fokus på anlegg som etableres på såkalte grå arealer (allerede nedbygget natur) eller anlegg som i sin helhet kan fjernes etter endt levetid uten stor påvirkning på naturen.

På materialsiden er det i hovedsak silisium solcellemoduler lages av. Grunnstoffet utgjør 30 vektprosent av jordskorpen og er etter oksygen det grunnstoffet det finnes mest av. Leverandører av solcellemoduler blir valgt etter hvor godt de dokumenterer CO2-utslipp (gjennom EPDer) og hvor godt de dokumenterer/følger opp sine underleverandører av silisium.

OneCo er kundestyrt på det aller meste av materiell (batterier, stål, silisium, litium, osv). Vi fremmer forslag til våre kunder om alternativer, men ser at det er lite betalingsvillighet for dette. Vi sikrer dog så godt vi kan at vi benytter materiell som sertifisert og identifiserer om de er fra høyrisiko/lavrisiko land.

Retningslinjer og forpliktelser

Konsernledelsen i OneCo har besluttet en HMS og Ytremiljøpolicy som gjelder for hele konsernet

OneCo skal gjennomføre alle sine aktiviteter på en slik måte at målet om null skader på personer og materiell nås, og at negativ påvirkning på miljø blir så liten som mulig. Dette innebærer blant annet at vi kontinuerlig skal identifisere muligheter og implementere tiltak som bidrar til å forebygge og redusere negative påvirkninger på det ytre miljø fra våre aktiviteter.

Materialforbruk og sirkulær økonomi

Hvorfor er tema viktig

Bygg- og anleggsnæringene er én av fire prioriterte områder i EUs veikart for en sirkulær økonomi, og det anslås at så mye som halvparten av et byggs påvirkning på klima skyldes materialbruken. Videre er bygg- og anleggsvirksomhet den største enkeltkilden til avfall  i Norge.

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnyttes de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

I rehabiliteringsprosjekt er det arbeid knyttet til riving, og grunnarbeid som genererer store mengder avfall. Sirkulærøkonomi i bransjen har i stor grad vært preget av å redusere avfall og gjenvinning av dette. Det innebærer også håndtering og resirkulering av elektromateriell som har nådd sin maksimale levetid teknisk- og funksjonsmessig.

Slike typer avfall vil typisk være:

  • Kabler (plast og metall)
  • Kabelbroer (metall)
  • Belysningsutstyr (metall/plast/PCB/elektronikk)
  • •Trekkerør og bokser (plast)

For å nå mål om redusert bruk av ressurser må det flere tiltak på banen. Det innebærer at bransjen som helhet må utvikle løsninger og produkter som oppfyller samfunnets krav og forventninger til sirkulærøkonomi.

Retningslinjer og forpliktelser

De fleste av OneCos selskaper har rutiner og retningslinjer for avfallshåndtering. Noen av selskapene har også gode rutiner for å vurdere om materielle kan gjenbrukes. I større prosjekter er det konkrete avfallsplaner som forutsettes fulgt.

OneCo er medlem av RENAS som er landets ledende EE-returselskap. Med 14 behandlingsanlegg og 100 innsamlere over hele landet ivaretar RENAS produsentansvaret til nær 2600 produsenter og importører av EE-produkter. RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.

OneCo har også en konsernavtale knyttet til avfallshåndtering (farlig avfall) med Norsk Gjenvinning.

Slik jobber OneCo med materialforbruk og sirkulærøkonomi

I større bygg -og anleggsprosjekter vil byggherre tidlige i prosessen definere hvilket materiell som skal demonteres og gjenbrukes. Det vil blant annet estimeres ca. mengde avfall i relevante kategorier. Denne prosessen følger en bestemt rekkefølge hvor gjenbruk i prosjektet vurderes først, deretter materialgjenvinning, og til slutt deponering av avfallet. Mengden blir oppdatert hver måned og ved prosjektslutt blir endelig rapport over avfallsmengde levert byggherre.

I prosjekt hvor OneCo er hovedentreprenør, er målet en sorteringsgrad over 85 %. Det gjøres en miljøkartlegging tidlig i prosjektets planleggingsfase og dette legger grunnlaget for en effektiv avfallsplan inkludert å vurdere potensialet for gjenbruk av materialer.

OneCo jobber med å forbedre innkjøpsprosessen, slik at innkjøp av materiell med lavt klimagassavtrykk skal foretrekkes når det er mulig. Ved planlegging av innkjøp til prosjekt, prioriterer OneCo så langt det er mulig å bruke tjenester, materiell og produkter som er produsert lokalt og krever kort transport for å ytterligere å redusere egen miljøpåvirkning.

Prosjekter som har en stor grad av solkraft, batterilagring, og andre typer energilagring er der hvor OneCo har den største graden av gjenbruk av materialer. Batteriinstallasjoner utføres i stor grad ved gjenbruk av bilbatterier. Slike installasjoner har også en stor grad av smarte styringssystemer hvor OneCo leverer systemene og integrasjonen mellom dem. Det forventes at materialprisene på slike typer anlegg vil reduseres de kommende årene, noe som vil bidra til økt etterspørsel. Kraftproduksjonen fra solcelleanlegg i 2022 var på ca. 0,25TWh, og det forventes en kraft- produksjon fra solkraft på 8-10 TWh i 2030.

Internt i noen av selskapene er det startet et prosjekt for å få bedre oversikter på verktøy og utstyr i alle service-og anleggsbiler. Målet er å fremme gjenbruk og forhindre at verktøy og utstyr blir kastet eller «glemt» når prosjektene avsluttes. Det er lagt handlingsplaner for kampanjer om tema for 2024, for å øke intern bevissthet og kunnskap om temaet. «Miljøvennlig bruk av verktøy» er et eksempel på et slikt tema.

Effekten av tiltakene

OneCo er i startgropen i forhold til sirkulærøkonomi og gjenbruk av materiell. Vi har derfor ikke tilgjengelig statistikk som kan brukes til å måle resultatoppnåelse. Å fremskaffe valide data knyttet til dette vil intensiveres i kommende strategiperiode, i stor grad drevet av tydelige forventninger fra våre kunder.

Årets Energismarte Bygg 2023

Batteribank3%20kopi%20(1)

Gumpen Gruppen har bygget landets mest avanserte og bærekraftige bilskadesenter – levert av OneCo. Samlet sett med alle tiltak har Gumpen Gruppen spart 2.500.000kWh (pr. 1/1-24).

Dette er tiltakene:

  • 2500 kvadratmeter solcellepaneler på tak
  • Batteribank på 180 kW (gjenbruk av brukte Nissan Leaf-batterier)
  • Styringssystem for strømproduksjon og – lagring avgjør når energien skal forbrukes, lagres i batteripakken, eller selges ut på kraftnettet.

 

En av OneCos spesialiteter er totale løsninger der ulike systemer fungerer sammen og som får fremtiden til å funke. Styringssystemer, solcellepaneler og smart styring av oppvarming/ventilasjon har resultert i betydelige besparelser, inkludert gjenbruk av oppvarmet vaskevann og solcelle-drevne lysmaster og dagslysstyring av lys og temperatur. Her er også fjernvarme, smarte elbilladere og overvannsfiltrering.

I tillegg, har OneCo hjulpet bilkonsernet med en rekke energisparende grep også på sine eldre bygg med solenergiproduksjon og styringssystemer.