oneco-logo
MENY
meny
meny

BÆREKRAFT I ONECO

Nøkkelen til varig endring og utvikling er å sørge for at vårt arbeid med bærekraft integreres i ordinære drift. Gjennom denne rapporten ønsker vi å vise hvor vi står, hvilke mål vi har, og hvilke aktiviteter og standarder vi skal følge i arbeidet vårt. Åpenhet er en forutsetning for å kunne bli bedre.

Som et av Norges største industrikonsern spiller OneCo en viktig rolle i utviklingen av et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Gjennom våre leveranser bidrar vi til elektrifisering av samfunnet og økt bruk av fornybar energi.

Internt skal vi jobbe for å redusere vårt eget klimaavtrykk ved gode valg av leverandører, materiell og underentreprenører.

I tillegg handler bærekraft om å være en ansvarlig arbeidsgiver som jobber for viktige samfunnsverdier som likestilling, mangfold, et skadefritt arbeidsmiljø, trivsel og med- arbeiderskap.

Å være en ansvarlig arbeidsgiver betyr at vi alltid skal etterleve gjeldende lov og avtaleverk både internt og hos våre underleverandører. God forretningsskikk er en forutsetning for vår drift.

Bærekraftsrapporten omfatter, med få unntak, de samme selskapene som den finansielle rapporteringen.

OneCo deltar i bransje- og miljøorganisasjoner og initiativer som fremmer bransjeinteresser og Bærekraftmål, som:

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Spekter og Virke
 • UN Global Compact – OneCo er medlem og etterlever UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.
 • SBTi: Science Based Targets initiative som hjelper bedrifter å sette mål for å redusere utslipp av klimagasser i tråd med Paris avtalen, der målet er å holde den globale temperaturen under 1,5 grader celsius.
 • De selskapsspesifikke målene blir gjennomgått av et uavhengig forskningspanel, som sjekker målene opp mot Parisavtalen.
 • ISO 14001 Miljøledelse som er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer.
 • Miljøfyrtårn som er et miljøledelsessystem for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

OneCo har forpliktet seg til å jobbe for å redusere egne klimagassutslipp gjennom vår tilslutning til  SBTi. I forbindelse med pågående Science Based Targets initiative (SBTi) sertifisering, skal konsernets klimamål verifiseres. I den forbindelse er vårt GHG baserte klimaregnskap kvalitetssikret og justert. Tidligere års utslippstall er endret i tråd med dette.

OneCo støtter FNs 17 bærekraftsmål og har besluttet at virksomheten skal drives i tråd med UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Flere av selskapene i OneCo er – eller er i prosess for å bli ISO 14001 sertifisert eller er Miljøfyrtårn.

BÆREKRAFTSMÅL I ONECO

OneCo har satt kvantitative mål for vårt bærekraftsarbeid:

Redusere klimagassutslipp i samsvar med Parisavtalen, med halvering av klimagassutslipp i hele verdikjeden innen 2030 og netto null utslipp innen 2050.

70 % av våre innkjøp (basert på spend) skal gjøres hos leverandører som har satt vitenskapsbaserte klimamål løpet av 2027

0 alvorlige skader og en årlig reduksjon i skader og alvorlige hendelser på 20%

Økt mangfold i virksomheten; kvinneandelen på 12 % innen 2026.

ORGANISERING AV BÆREKRAFTSARBEIDET I ONECO

Styret har det øverste ansvaret for bærekraft, mens det daglige bærekrafts- arbeidet forvaltes av konsernledelsen.

Ansvaret for å iverksette og følge opp tiltak ligger i de seks virksomhetsområdene. Disse utvikler tiltaks-planer for eget forretnings­område som er i tråd med konsernfelles policy og mål innen området.

OneCo har blant annet policy for selskapsstyring, innkjøp og prosjektstyring. Det er i tillegg utarbeidet et sett med konsernkrav for etterlevelse. Det er utarbeidet egne retningslinjer for intern varsling. Disse dokumentene er tilgjengelig for samtlige ansatte i konsernets kvalitetssystem. Dokumentene beskriver hvordan OneCos ansatte på ulike måter kan få råd og veiledning om spørsmål knyttet til de etiske retningslinjene, de underliggende policyene og andre styrende dokumenter. Utgangspunktet er at ansatte skal søke råd hos nærmeste leder. I tillegg har OneCo ulike fagnettverk som bistår ved faglige spørsmål, opplæring og etterlevelse.

Mange av de operative oppgavene knyttet til bærekraft løses i konsernfelles Bærekraftsnettverk som utgjør konsernets fremste fagmiljø på området.  Bærekraftsnettverket har medlemmer fra alle forretningsområdene og ledes av konsernfunksjon. Bærekraftsnettverket henter bistand og råd fra eksterne samarbeidspartnere som sikrer at arbeidet er i henhold til gjeldende standarder og retningslinjer.

Nøkkelpersoner i Konsernet deltar også i ulike bransjenettverk og i ressursgrupper hos våre kunder og samarbeidspartnere for å hente inspirasjon og bidra til at bransjen samlet sett beveger seg i riktig retning.

Styrende dokumenter som er offentlig tilgjengelig er publisert på OneCo.no

Rapportering

Gjennom denne rapporten redegjør OneCo for hvordan konsernets aktiviteter påvirker miljø, klima og samfunn samt hvordan klimaendringer og overgangen til nullutslippssamfunnet påvirker virksomheten.

Rapporten starter med beskrivelse av prinsipper og organisering på overordnet plan. Deretter følger gjennomgang av hvordan konsernet jobber med hvert viktige tema innenfor inndelingen miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold.

Medlemskap og tilslutninger til bærekraftsinitiativ

OneCo deltar i bransje og miljøorganisasjoner og -initiativer som fremmer bransjeinteresser og bærekraftsmål.

Blant annet deltar OneCo i Solenergiklyngen, Nelfo Solstrømsforum, EFO`s mangfoldsinitiativ, Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg, Grønt punkt Norge og RENAS.

BÆREKRAFTSARBEIDET FØLGER KONSERNETS STYRINGSMODELL

styringsmodell
styringsmodell-mobil

VIKTIGE TEMA FRA 2023

I 2023 har OneCo jobbet med å utarbeide en mer omfattende bærekraftsrapport som dekker vesentlige tema i vår virksomhet. Internt i virksomhetsområdene har vi søkt å kartlegge hvilke innvirkninger OneCo har på miljøet, mennesker og økonomi. Følgende temaer ble kategorisert som viktige i 2023. Disse temaene vil også bli viktige for oss fremover. Inkludert i dette ligger også behovet for en ekstern interessentdialog i forbindelse med CSRD og kravet til å gjennomføre dobbeltvesentlighetsanalyse fra og med regnskapsåret 2025.


Miljø

 • Klimagassutslipp og vårt klimaregnskap
 • Avfall
 • Biologisk mangfold
 • Sirkulærøkonomi og materialforbruk

Sosiale forhold

 • Likestilling og mangfold og OneCos likestillingsredegjørelse
 • Ikke-diskriminering
 • Ansettelsesforhold
 • Ansattes helse og sikkerhet inkl. arbeidsrelaterte skader
 • Vurdering av sosiale forhold hos leverandører

Styringsmessige forhold

 • Antikorrupsjon
 • Arbeidstakerrettigheter
 

CSRD OG NY RAPPORTERINGS-STANDARD FRA 2025

Konsernet vil gjennomføre dobbelt vesentlighetsanalyser fra regnskapsåret 2025 da konsernet blir omfattet av EUs nye direktiv for bærekraftsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

CSRD og Dobbelt vesentlighet innebærer å vurdere hvilken påvirkning selskapet har på samfunnet og interessenter, men også hvordan vesentlige bærekraftsfaktorer påvirker selskapets mulighet til verdiskaping over tid. Analysen gjøres basert på strategisk innsikt og interessentdialoger, og adresserer både risiko og muligheter.

 

ONECOS ARBEID MED FNS BÆREKRAFTSMÅL

FNs 17 mål for bærekraftig utvikling er en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
OneCo stiller seg bak bærekraftmålene og arbeider med å realisere målene i og utenfor egen verdikjede. Vi jobber spesifikt med disse målene:

utdanning

Vårt mål

Minimum 9 % av våre ansatte skal være lærlinger.

Redusere utenforskapet gjennom å ansette flere personer etter OneCo-Medvind-metoden


Slik gjør vi det

OneCo utdanner fremtidens fagfolk og har til enhver tid over 200 lærlinger ansatt. Vi tilrettelegger også for at personer som ikke har en «fullverdig CV» gis mulighet for jobb i OneCo – samt læreplass hvis ønskelig gjennom vårt samarbeid med NAV etter OneCo Medvind-modellen.

Etter endt grunnopplæring legger OneCo tilrette for videreutdanning og spesialisering, og gir kompetanseheving gjennom deltakelse i prosjekter og oppdrag.

Vi har i 2023 startet flere opplæringsinitiativ som Lederutviklingsprogrammet Basis og Prosjektlederutdanning som er vekttallgivende. Arbeidet med å utvikle et konsernfelles BAS program er i sluttfasen og vil implementeres i 1.kvartal 2024.

anstendigarbeid

Vårt mål

Systematisk risikovurdering av leverandører og underentreprenører

0 alvorlige skader og 20 % årlig reduksjon i antall skader og alvorlige hendelser


Slik gjør vi det

Gjennomføre aktsomhetsvurderinger som angår brudd på menneskerettigheter; blant annet gjennom tiltak som leverandørvurderinger, påse-kontroller, revisjoner, vernerunder m.m.

Skadeforebygging: Gjennomføre risikovurderinger som en del av planlegging av oppdrag og SJA (Sikker-Jobb-Analyse) før arbeidet igangsettes.

Konsernfelles metodikk for granskning av alvorlige HMS hendelser med fokus på læring samt å forhindre gjentakelser. Safety-talks og tavlemøter på byggeplass, HMS som tema i alle virksomhetsgjennomganger og møter, konsernfelles HMS kampanjer.

likestilling

Vårt mål

12 % kvinneandel i konsernet innen utløpet av 2026


Slik gjør vi det

OneCo deltar i bransjeinitiativ for å øke andelen kvinner som søker elektrofaglig utdanning. Internt ønsker vi å synliggjøre interne kvinnelige rollemodeller. Eksternt har vi blant annet gjennomgått ord- og bildebruk i stillingsutlysninger. Det er spesielt utfordrende å rekruttere kvinner til operative stillinger da det er svært få kandidater i markedet. Det har vært enklere å rekruttere kvinnelige ledere og fagspesialister.

stoppeklimaendringene

Vårt mål

Redusere klimagassutslipp fra virksomheten med 50 % innen 2030; netto null utslipp innen 2050


Slik gjør vi det

Fase inn e-biler i egen produksjon i henhold til plan og tilgjengelighet av modeller som tilfredsstiller krav til motorkraft og rekkevidde.
Redusere kjørte kilometer gjennom bedre produksjonsplanlegging. Sette krav til bærekraftsforpliktelser for våre største underleverandører og
grossister.

INTERESSENTDIALOG MED BÆREKRAFT SOM TEMA

Tabellen viser viktige interessenter og hvordan OneCo har dialog med disse
 

InteressenterArena for dialogJevnligÅrligVed behovOneCos oppfølging
EiereFysisk akutt klimarisikoStyremøter, godkjenning av års-og
bærekraftsrapport, revisjon fra eksternt selskap initiert av Styret
  Rapportering i bærekraftsrapport
MedarbeidereAvdelingsmøter, One Voice, deltakelse i nettverk
  Involveres gjennom medarbeiders daglige dialog med ledere
Involveres gjennom kanaler for internkommunikasjon
Internopplæring
KunderKundemøter, seminarer og arrange- menter  
Målinger av kunders tilfredshet
Kundesamtaler om bærekraft, miljø og klima
Deltar i dialog med kunder i prosjekter og i fokusgrupper
Deltar i fag- og bransjefora
LeverandørerLeverandørmøter, kontraktsmøter  
Krever miljøvaredeklarasjon (EPD) for kategorier med vesentlige utslipp Anbefaler leverandørene å verifisere sine klimamål i tråd med Science Based Target initiative
Spørsmål til leverandørene med forventninger om at leverandørene bidrar til det grønne skiftet
Konkrete kontraktskrav
FinansinstitusjonerKvartalsvis rapportering/ Årlig risikovurdering / Ved refinansiering og inngåelse av nye låneavtaler
  Årlig risikovurdering og valg av kompenserende tiltak
Evaluering av måloppnåelse i tråd med avtalen og ditto justering av lånebetingelse
Lokale og sentrale myndigheterKommunikasjon med lokale myn- digheter om enkeltprosjekter Bransjefora  
 
BransjenBransjefora  
Samarbeid om temaer som å nå nullvisjon for skader, tiltak for å nå miljø- og klimamål og større mangfold
Allmenhetenwww.oneco.no  
Av åpenhetshensyn legger OneCo informasjon tilgjengelig på våre nettsider
HM109934

Miljø

Oneco_JPEG%20ikke%20beskj%C3%A6rt_BAW_11

Sosiale forhold

bylys

Styringsmessige forhold