oneco-logo
MENY
meny
meny
Vårt interne
klimaregnskap
2022

2020 utgjør baseline for våre prestasjoner innen klimagassutslipp. Unntaket er forretningsreiser hvor 2019 utgjør baseline på grunn av Covid-19-pandemien. Vi har gjennom SBTi forpliktet oss til å halvere egne utslipp innen 2030.
 

Vi deler vårt klimaregnskap inn i tre deler, basert på SBTi-standarden for klimaregnskap og GHG-protokollen:
 

Scope 1:    Direkte utslipp fra egen virksomhet

Scope 2:    Indirekte utslipp fra egen virksomhet

Scope 3:    Andre indirekte utslipp

Baseline for vårt klimaregnskap
klimagassutslipp-2022-tekst
klimagass-prosent-2022-mobil
Klimagassutslipp 2022
klimagass
Klimagassutslipp 2022 (prosentvis)
klimagass-prosent-2022

Endring fra 2020 (baseline) til 2021 viser at vi reduserte våre klimagassutslipp med 6,6 prosent. Endringen forklares i hovedsak av mindre kjøring.


Endring fra 2021 til 2022 viser at vi reduserte våre klimagassutslipp med ytterligere 7,3 prosent.

Endringen forklares i hovedsak av mindre kjøring (færre antall kilometer) i kombinasjon av flere elektriske servicebiler og utskifting til nyere biler med lavere drivstofforbruk. Mindre kjøring forklares av en kombinasjon av bedre ressursstyring og type prosjekter samt lokasjoner på prosjektene. Fra 2021 til 2022 ser vi også en reduksjon i strømforbruk.

*) I 2022 har vi forbedret vår beregningsmetode for klimagassutslipp knyttet til våre servicebiler. Vi har samtidig rekalkulert servicebilutslippene for 2020 og 2021 med samme beregningsmetode.

SCOPE 1

scope%201-drivstoff
Direkte utslipp fra vår egen virksomhet

For OneCo vil overgang fra fossildrevne servicebiler til elbiler være vårt viktigste bidrag for å redusere våre direkte klima- gassutslipp. OneCo hadde om lag 1650 servicebiler i 2022. Av disse var 76 elbiler ved utgangen av 2022 – en økning på 46 fra 2021 (30). I tillegg hadde vi 18 hybridbiler ved utgangen av 2022.

I løpet av 2023 forventer vi en betydelig økning til et sted mellom 150 og 180 elbiler. Dette tilsvarer omtrent 11 % av vår totale bilflåte.

For 2022 har vi forbedret vår beregningsmetode for klimagassutslipp knyttet til våre servicebiler. Vi har samtidig rekalkulert servicebilutslippene for 2020 og 2021 med samme beregningsmetode.

Vi har et mål om at minimum 50 % av alle nye servicebiler skal være elbiler. Utfordringer med produksjon og leveringstid hos bil- produsentene har imidlertid vært en begrensning i 2022. Antallet kjøretøy vi kan ta inn, er også avhengig av at det finnes modeller som møter våre behov i forhold til rekkevidde, lastekapasitet, firehjulsdrift og ladetid. Spesielt gjelder dette for oppdrag som utføres langt fra bynære strøk og i områder med lav eller ingen mulighet for lading.

Den teknologiske utviklingen innen servicebiler antas imidlertid å gå raskt, og vi jobber etter en hypotese om at minimum 70 % av våre servicebiler kan være elbiler innen 2030.

 

SCOPE 2

scope%202
Indirekte energiutslipp fra vår egen virksomhet

Bruk av strøm i byggene vi eier eller leier samt lading av elbiler utgjør vårt såkalte scope 2.

Dette har vi gjort så langt
I de aller fleste byggene vi leier har vi allerede gjort energieffektiviseringstiltak som lysstyring, nattsenkning av temperatur og bruk av ledlys. Vi anser derfor at det er relativt lite å hente i reduserte utslipp knyttet til energieffektivisering.

Vårt strømforbruk er bundet opp til leie- avtaler, hvor strømforbruk er en del av inngått avtale. Vi er derfor ikke innkjøper av strøm direkte, og har liten direkte påvirkning. Fremover vil vi vurdere i hvilken grad vi kan få en mer direkte påvirkning av dette.

Dette planlegger vi å gjøre videre
Videre reduksjoner knyttet til strøm vil i hovedsak komme gjennom redusering av arealer og en bedre arealutnyttelse. I 2021 kartla vi samtlige lokaler vi leier samt bruk av hjemmekontor hos våre ansatte. Funnene brukes videre til optimalsiering av areal- forbruk.

OneCo bedriver storstilt satsning på fornybar energi og energiøkonomiserende tjenester til hele det norske markedet. Vi vurderer også i hvilken grad vi kan redusere energiuslipp knyttet til bygg gjennom å sammenknytte vår fornybar satsning.

 

SCOPE 3

Innkjøpte varer og tjenester
scope3-1
Avfall

Avfall
Avfallstallene våre er heftet med usikkerhet, men viser en nedgang på 28 % fra 2021 til 2022. Levering av avfall skjer i all hovedsak direkte på byggeplass eller gjennom godkjent renovatør. I tillegg gjennomfører vi oppdrag for våre kunder hvor vi håndterer avfall fra produksjonen som en del av leveransen. Vi sikrer at avfallet blir forsvarlig håndtert og levert.

For å øke kvaliteten på avfallsrapporteringen, har vi inngått avtale med Norsk Gjenvinning for håndtering av avfall som ikke blir levert på byggeplass.

I tillegg er håndtering av avfall også blitt gjennomgått i relevante fora for å sikre tilstrekkelig forståelse for og kompetanse om hvordan avfallsposten skal håndteres i vårt klimaregnskap.

Målsetning for videre arbeid er å fortsette å forbedre sorteringsgrad, bistå våre kunder med å håndtere deres avfall og utfordre våre leverandører rundt bruk av unødvendig emballasje.

Forretningsreiser
Grunnet covid-pandemien har vi valgt å bruke tall fra 2019 som baseline for forretningsreiser for å få et så realistisk sammenlikningsgrunnlag som mulig. Samtidig som vi ser at mye møtevirksomhet fortsetter å løses digital, har reisevirksomheten økt fra 2021 til 2022 til et mer ”normalt” nivå. En kombinasjon av bedre datafangst og normalisering av reising viser dermed en økning av utslipp i forbindelse med forretningsreiser. Konkrete mål og retningslinjer for reisevirksomheten er ikke blitt satt for 2022, og må følges opp i 2023. Ønsket er at møter av kortere varighet enn en halv dag fortrinnsvis kan gjennomføres digitalt hvis fysisk oppmøte ellers vil kreve bruk av fly.

Ansattes reiser til/fra jobb
Per 2022 hadde vi ikke en komplett oversikt over hvordan våre egne ansatte kommer seg til og fra arbeidsplassen. En stor del av våre ansatte har tjenestebil og direktemønstring. Utslippene fra dette vil fanges opp under ”direkte utslipp fra egen virksomhet”.

For resterende ansatte gjennomføres det i 2023 en intern kartlegging i form av en spørreundersøkelse for å sikre et bedre datagrunnlag. Dette vil danne vår baseline fremover.

Varer og tjenester
I 2021 gjorde vi en kartlegging av miljøsertifiseringene til de kundene som samlet sett utgjør over 80 % av våre kjøp av varer og tjenester. Vi vil fremover tydeliggjøre våre krav til våre egne leverandører og ta grep for å sikre økt fokus bærekraft i hele vår verdikjede. I 2022 begynte vi arbeidet med å kartlegge CO2-fotavtrykket til våre varekjøp, samt kartlegge våre leverandørers klimaambisjoner og forpliktelser. Fremover ønsker vi å redusere antall leverandører og sikre at vi benytter leverandører som tar bærekraftsansvar.

 

6007_OneCo_Nedsnodd_0115

Bærekraft er også god forretning

Bærekraft er ikke bare tiltak for å redusere klimapåvirkning, det er også god forretning. Ikke bare reduserer det våre direkte kostnader til for eksempel drivstoff, men vi ser at våre kunder legger stadig større vekt på miljøpåvirkning i sine valgprosesser.

For Å Energi (tidligere Agder Energi) har vi helt konkret utarbeidet en oversikt over 14 tiltak som skal minimere miljøbelastningen i forbindelse med rammekontrakten for ”SmartNett”. Denne listen utgjør både store og små tiltak som vi mener vil redusere prosjektets miljøpåvirkning.

Rangering av tiltak med best effekt:

  • Overgang til elektriske servicebiler
  • Smartere kjøring, samkjøring og bedre planlegging av kjøring
  • Reduksjon av transport ved direktelevering av materialer
  • Kildesortering av avfall for økt resirkuleringsgrad og gjenbruk
  • Reduksjon av dieselaggregatbruk gjennom alternativer som hybridløsninger som kombinerer hydrogen, batterier og solceller.

Skal bli standard
Målet videre er at denne fremgangsmåten skal bli en standard for hvordan vi tenker og planlegger for å minimere miljøbelastningen også i andre frem- tidige prosjekter og avtaler.

 

IMG_4137

Sandra Magalhães
Miljøingeniør i OneCo Infra.

Vi øker vår egen kompetanse på bærekraft og ytre miljø

Vi ønsker hele tiden å bli bedre på oppfølging av bærekraft og ytre miljø. Derfor har vi nylig ansatt Sandra Magalhães som miljø- ingeniør i OneCo Infra. Med en solid erfaring fra infrastruktur- prosjekter, vil Sandras ekspertise gjøre at vi får en bedre oversikt og kontroll over vår egen miljøpåvirkning.
 

- Hva er det en miljøingeniør gjør?
Kort sagt så jobber jeg med å følge opp våre ISO-sertifiseringer og følge opp prosjektene våre i henhold til krav og standarder. Jeg jobber også systematisk med å finne bærekraftige løsninger på alle nivåer i prosjekter. Vi skal ha minimal påvirkning på det ytre miljø i våre prosjekter, og jeg passer på at dette overholdes.

- Hvordan gjør du dette i praksis?
Mye handler om å få bedre kontroll og oversikt av alt fra innkjøp til krav til våre underentreprenører. Jeg gir for eksempel råd om helhetlige løsninger som innfrir krav til energibruk, funksjon, økonomi og miljø.

Ellers så går jobben min blant annet ut på å kartlegge og å lage miljøplaner, kontrollplaner,  risikovurderinger, overvåkningsplaner, utslippssøknader, ta prøver av grunn og vann og rapportering. I tillegg mener jeg at jeg har en viktig rolle i å utfordre oss selv og våre rutiner.

- Hva legger du i det?
Vi må nok øke vår egen bevissthet rundt viktigheten av bærekraft og hvordan vi hele tiden kan gjøre forbedringer. Blant annet så jobber jeg helt konkret med å få ytre miljø inn i som en større del av vernerunder.
 

"Jeg blir gjerne involvert allerede i tilbudsprosessen og jobber systematisk med HMS og miljøarbeid helt frem prosjektet er ferdig."

 

- OneCo Infra har et mål om 85 % avfallssortering, kan du fortelle litt hvordan du jobber med dette?
God planlegging av avfallsløsning og sirkulærøkonomi fra starten av prosjekt er alltid et pluss og i tillegg kommer gode rapporteringssystemer som hjelper oss å følge utviklingen og definere nødvendig tiltak i tide.

- Hva er det beste med jobben?
Det beste må være variasjonen i arbeidsdagene. Jeg har alltid hatt en interesse for miljøet og har alltid likt meg i bygg- og anleggsbransjen. Jeg liker at det alltid er nye prosjekter og nye utfordringer i hvert prosjekt. Og så liker jeg arbeidsmiljøet og kollegaene og at jeg har en faglig kompetanse som blir lyttet til.