oneco-logo
MENY
meny
meny
OneCos arbeid med FNs bærekraftsmål
OneCo spiller en viktig rolle i utviklingen av et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Vi jobber målrettet for å realisere våre egne ambisjoner og oppfylle vårt samfunnsansvar. 


Vi har prioritert tiltak innenfor fire av FNs bærekraftsmål:

utdanning

God utdanning

OneCo utdanner fremtidens fagfolk og har til enhver tid over 200 lærlinger ansatt (7 % av totalt antall ansatte). Vi har i 2022 utviklet et konsernfelles lederutviklingsprogram som vil iverksettes i 2023. Vi legger tilrette for videreutdanning og spesialisering, og gir kompetanseheving gjennom deltakelse i prosjekter og oppdrag. OneCo tilrettelegger også for at personer som ikke har en «fullverdig CV» gis mulighet for jobb i OneCo – samt læreplass hvis ønskelig.


Målsetning 2020-2024

Øke antall lærlinger og legge til rette for at disse består fagprøven på normert tid. Ansette personer med mangelfull CV etter Møller Medvinds metode.

likestilling

Likestilling mellom kjønnene

OneCo vil jobbe aktivt for å bedre kjønnsbalansen i konsernet. 

 

Målsetning 2020-2024

Øke kvinneandelen i konsernet til 12 %.
anstendigarbeid

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

OneCo er, med sine 2840 ansatte, en stor arbeidsgiver. Våre verdier er langsiktighet, lidenskap og raushet. Dette skal være fremtredende i alle våre handlinger. Vi skal til enhver tid forholde oss til gjeldende lov- og avtaleverk for å sikre gode arbeidsvilkår og trygge arbeidsforhold.


Målsetning 2020-2024

Sikre bærekraftig drift og styring ved implementering av internasjonale anerkjente standarder og sertifikater på tvers av forretningsområdene i konsernet. Opprettholde vår visjon om 0 skader med fravær blant egne ansatte og andre som utfører arbeid for OneCo.
stoppeklimaendringene

Stoppe klimaendringene

OneCo vil redusere klima- og miljøavtrykket av vår virksomhet. Vi skal redusere eget klimaavtrykk med 50 % innen 2030 og på sikt bli klimanøytrale. For å få dette til må vi redusere bruk av fossilt drivstoff, velge miljøvennlige produkter og øke kompetansen om bærekraftig prosjektgjennomføring.


Målsetning 2020-2024

Redusere egne klimautslipp fra våre servicebiler med minimum 30 %. Øke kompetansen blant våre egne ansatte knyttet til bærekraftig prosjektgjennomføring.
Humanitær støtte til Redd Barnas arbeid i Ukraina

Da krigen brøt ut i Ukraina opprettet OneCo en spleis hvor våre ansatte kunne gi sitt bidrag – og hvor konsernet doblet dette beløpet. Til sammen ble det samlet inn 1.116.725 kroner i denne spleisen.
 
Redd Barna er til stede både i Ukraina og nabolandene Romania, Polen og Litauen og hjelper barn og deres nærmeste hver dag med blant annet mat, tepper, toalettartikler, leker, medisinsk hjelp, støtte og beskyttelse av barn og hjelp til at familiene holdes samlet.
 
De som har flyktet ut av landet får også hjelp med husvære, skolegang, juridisk hjelp og informasjon om deres rettigheter som flyktninger. Også i andre europeiske land jobber vi for at flyktningene skal tas imot på en god måte.
 

Midlene fra OneCo har bidratt til at:

  • 80 000 barn og deres familier har fått mat, penger og helsehjelp
  • 120 000 barn og deres familier har fått beskyttelse og psykososial støtte
  • 3 100 barn har fått støtte til utdanning, med bl.a. læringsmateriell og digitale utdanningsprogram