oneco-logo
MENY
meny
meny

Verdiskaping og elektrifisering av samfunnet

OneCos tjenester er sentrale i det grønne skiftet

Det er stor tverrpolitisk enighet om at Norge skal føre en industripolitikk som muliggjør økt verdiskaping gjennom det grønne skiftet og elektrifisering av samfunnet. Dette kommer klart til uttrykk både gjennom Solberg-regjeringens Stortingsmelding nr. 13 og Hurdals-erklæringen til Støre-regjeringen. Det nevnes flere store industrisatsinger som batterifabrikker, hydrogenproduksjon, datalagringssentraler, elektrifisering av sokkelen o.l.

Dette er etableringer som krever store mengder elektrisk energi. Elektrifisering av bil- og fergetransport er også en uttalt politikk som skal gjennomføres innen kort tid.
Som en konsekvens av den industripolitikken som er lagt til grunn, og de lokasjoner som er valgt kombinert med elektrifisering av sokkelen og transportnæringen, vil det måtte investeres i både ny produksjon og overføringskapasitet.

OneCos rolle og ansvar i det grønne skiftet
Økt fokus på bærekraft og et samfunn som i stadig større grad vektlegger overgang til fornybare energikilder, åpner en rekke forretningsmuligheter for OneCo. Disse mulighetene skal vi ivareta på godt vis ved å sikre at våre leveranser til markedet gjøres på en så klimanøytral måte som mulig. Dette vil vi blant annet gjøre ved å setter de samme kravene til standard også til våre samarbeidspartnere.

5g
Utbygging av 5G-infrastruktur 

Regjeringen har bevilget 560 millioner kroner som kan brukes til utbygging av raskt bredbånd i distriktene i perioden frem til 2025, og NKOM tegner et målbilde om et alternativt transmisjonsnett innen 2030. Transmisjonsnettet er hovedveiene i kraftsystemet og forbinder produsenter og forbrukere i ulike deler av landet med hverandre. Det kommer til å brukes milliardbeløp på utbygging av bredbånd med hastighet på minst 100 megabit per sekund til husstander og bedrifter i distriktene. Dette på grunnlag av ulike tilskudd og teleoperatørenes konkurranse om markedet. Investeringene i 5G-utbygging og transmisjonsnett muliggjør digitaliseringen av Norge.

OneCos bidrag til digitaliseringen av Norge
OneCo er godt i gang med utbyggingen av både 5G, fastnett og transmisjonsnett. Vi er en desentralisert organisasjon, og dermed godt posisjonert til å bidra i digitaliseringen av Norge. For tiden bygger vi for både Telenor, Telia, Altibox og Ice og andre viktige aktører.

el-varebil
Elektrifisering av transport 

Antall nyregistreringer av elbiler i Norge når stadig nye høyder og andelen elbiler i den totale bilparken øker for hvert år som går. Av samtlige førstegangsregistrerte nye personbiler i 2022, var 138.265 elbiler, noe som tilsvarer en andel på 79,3 %.

Hovedvekten av elektriske kjøretøy så langt har vært privatbiler. Allerede i 2022 så vi flere tilskudd av elektriske varebiler og nyttekjøretøy, og det er forventet at det kommer flere nye modeller på det norske markedet de neste årene. I 2022 ble det registrert 28.309 varebiler i Norge, ifølge SSB. 24 % av disse var elektriske, mot 17 % året før. Økt tillatt nyttelast (sammenlignet med fossildrevne varebiler) og lengre rekkevidde gjør elektriske nyttekjøretøy mer aktuelt for stadig flere.

I tillegg er det varslet økt innsats for å øke elektrifiseringen av transportmidler som busser og ferger. OneCo har de siste årene gjennomført flere ladeanlegg for «tunglading» og har opparbeidet solid kompetanse innen dette.

mast
Kraftutbygging

Både NVE, Statnett og Statkraft fremhever behovene for fornybar kraftproduksjon for at vi skal nå klimamålene. Teknologiutviklingen har gjort at levetidskostnaden målt i kostnad per energienhet produsert har falt drastisk for fornybar energi. Etterspørselen etter fossilt brensel kommer til å falle, og etterspørselen etter fornybar energi kommer til å øke. Samtidig vil kostnadene for utbygging av fornybar energi falle. Det vil også bli et stort behov for å bygge ut infrastrukturene (kraftnettet) som skal distribuere den elektrisiteten som produseres.

OneCos rolle i kraftutbyggingen
Energieffektivisering i private hjem og fordeling av forbruket gjennom døgnet, blir viktigere faktorer i et moderne kraftmarked for å optimalisere både produksjons- og transportkosten av energien. Også på dette området bidrar OneCo med systemløsninger som vil kunne optimalisere energiforbruket for den enkelte forbruker.

OneCo bidrar i dag med bygging og oppgradering av kraftproduksjonsanlegg. I tillegg tilbyr vi tjenester der vi bygger og drifter kraftnettet. Dette er en forutsetning for å sikre nok elektrisk strøm med stabil tilgjengelighet frem til sluttkunden.

 

 

solceller
Solceller

Fra å være svært konservative i sine anslag om solenergi, ser det internasjonale energibyrået IEA nå for seg at  solenergi vil utgjøre 80 % av veksten i energiproduksjon fram mot 2030, og gå fra en 8 % markedsandel for strøm i 2019 til 30 % i 2030. Veikart for solenergibransjen i Norge fram mot 2030, anslår at den årlige omsetningen for installasjon av solcelleanlegg i Norge, solparker, prosessindustri og flytende solkraftverk vil nå 60–118 milliarder kroner i 2030. I tillegg til dette kommer omsetningen i de øvrige delene av bransjen.

OneCos rolle i solcelleutbyggingen
Gjennom å utvikle smarte og innovative løsninger, hjelper vi våre kunder og samfunnet i sin helhet med å redusere energiforbruket og øke sitt bruk av fornybare energikilder. For eksempel kan løsninger som gjør bygninger mer energismarte bidra til å redusere energibehovet og CO2-utslipp.

Sammen med vår kunde Pareto Alternative Investments har OneCo installert solcelleanlegg på en rekke kommersielle bygninger rundt om i Norge i 2022. Dette gjør at kundene både kan dekke forbruket til selve bygget og tilføre mer fornybar energi inn på strømnettet.

Vi ser også at det i større grad etterspørres systemløsninger hvor sol, batterier og elbillading integreres. OneCo har bygget solid fagkompetanse innen dette området, og har i 2022 levert flere spennende prosjekter.

 

607460e880de4195b0b354ac_Barfod%2C%20Jonathan-web

"Samarbeidet med OneCo har gjort det mulig for oss å ta et stort skritt fremover i å redusere energibruket fra byggene i vår portefølje. Takket være OneCos løsninger og kompetanse på solcelleinstallasjoner, har vi avtalt å installere solcelleanlegg med installert effekt tilsvarende ca. 20 megawatt solenergi på våre egne bygg. Det tilsvarer ca. 16 GWh per år, hvilket tilsvarer strømforbruket til omtrent 1000 boliger."

Jonathan Barfod
Partner & Investment Director i Pareto Alternative Investments.