oneco-logo
MENY
meny
meny

OneCos arbeid med FNs Global Compact

Et bærekraftig arbeidsliv

Vårt viktigste mål er å opprettholde en forsvarlig drift av OneCo. Med forsvarlig drift menes at vi skal skape økonomiske resultater gjennom å drive i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og normen i norsk arbeidsliv. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre alle sider av vår virksomhet. Vi vet at en positiv bunnlinje er avgjørende for å sikre varige, stabile ansettelsesforhold, kvalitet i våre leveranser, fornøyde kunder, et godt arbeidsmiljø og avkastning til våre eiere.

un-global-compact_logo
FNs global compact

OneCo er tilsluttet FNs Global Compact som er et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. I dag er FNs Global Compact verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar.

OneCo anerkjenner og etterlever kjernekonvensjonene om organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger, forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid og forbud mot diskriminering.

Åpenhetsloven

Regjeringen er opptatt av å fremme ansvarlig næringsliv, både i Norge og internasjonalt. OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger er nå anerkjent som et ledende internasjonalt verktøy for å hjelpe bedriftene i å kartlegge risiko for negativ effekt og skade forårsaket av egen virksomhet, eller i leverandørkjeden og hos forretnings- forbindelser. Norge har spilt en aktiv rolle i utarbeidelsen av veilederen.

Du kan lese mer om hvordan OneCo jobber med kartlegging, aktsomhetsvurderinger og tiltak i vår rapport om åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på vår nettside under «rapporter».

6142_Oneco_Oslo_0556
Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger
 
6007_OneCo_Nedsnodd_0021

Organisasjonsfrihet er en selvfølge i OneCo. Alle OneCos forretningsområder har tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet til den enkelte og samarbeidet mellom partene.

Som arbeidsgiver er OneCo medlem i både NHO, Spekter og Virke ved utløpet av 2022. Samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjeneste oppleves som konstruktivt og godt med etablerte fora for samarbeid og dialog i alle forretningsområder. Organisasjonsgraden varierer fra selskap til selskap og er et individuelt valg som gjøres av den enkelte.

I 2022 ble det gjennomført to samabeidskonferanser i konsernet med toppledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i alle forretningsområdene. Tema på samarbeidskonferansen var strategi, samarbeid, bærekraft og informasjon. I tillegg ble resultatene fra den konsernfelles medarbeiderundersøkelsen gjennomgått. Samarbeidskonferansen ble opplevd positivt og nyttig av alle parter, og tiltaket vil videreføres i fremtiden.

HM100087
Tvangsarbeid

OneCo gjennomfører jevnlig kontroll med våre underleverandører og sjekker at arbeidsforholdene er i henhold til allmenngjorte tariffavtaler og øvrige vilkår i bransjen. I 2022 har vi avdekket flere forhold som har vært kritikkverdige, og vi har tatt aksjon overfor våre underentreprenører som har sikret at forholdene er korrigert. Kontroll med våre underleverandører vil være et prioritert område også fremover.

Likestilling og diskriminering
 

Ingen av våre medarbeidere – eller andre som utfører arbeid for OneCo – skal oppleve trakassering, mobbing eller negativ oppmerksomhet.

Vår årlige medarbeiderundersøkelse «OneCo Puls» viser at 2 % av våre ansatte har opplevd mobbing og/eller trakassering de siste 3 måneder. Dette er under landsgjennomsnittet på 5%. Vi jobber aktivt for å forbedre oss ytterligere gjennom lokale tiltak i samarbeid med AMU og Bedriftshelsetjeneste. Våre varslingsrutiner ligger digitalt tilgjengelig for alle våreansatte, og det er gjennomført digitale opplæringsprogram med varsling som tema.

Med en kvinneandel på 9,6 % i konsernet, anser vi dette som vår viktigste utfordring. Dette betyr likevel ikke at det er mindre viktig for oss med mangfold innen etnisitet, alder, religion eller nedsatt funksjonsevne. Vår opplevelse er imidlertid at vi som konsern har kommet lenger på disse områdene. Særlig gjelder dette etnisitet/religion. Vi har kollegaer fra en rekke ulike nasjoner, og er stolte av dette fellesskapet. Tilsvarende gjelder også for alder. Vi har i dag stor spredning i alderssammensetning. De yngste er 17 år, og de eldste 70 år, som er intern pensjonsalder i konsernet.

Økt kvinneandel vil bidra positivt til arbeidsmiljøet, til resultatene våre og til kvaliteten på leveransene våre. En bedre kjønnsbalanse vil også bidra til et styrket omdømme og økt attraktivitet som arbeidsgiver på tvers av kjønn. Vår erfaring er at kjønn er underordnet når det gjelder våre prosjekter og tjenester. OneCo ønsker å bidra til å synliggjøre bransjen som en attraktiv bransje for alle.

6139_OneCo_Sor_0001
HMS
 

I OneCo skal aldri kortsiktige resultater gå på bekostning av sikkerhet. Enten jobber vi sikkert, eller så jobber vi ikke. 

Vi har en nullvisjon for skader med fravær, og jobber målrettet for å nå dette målet. Samtidig har en stor del av våre ansatte fysisk krevende jobber i miljøer hvor skader lett kan oppstå. Dette kan være på byggeplass, ute i terreng, på ukjente lokasjoner med mange personer, i trange rom – eller det kan dreie seg om jobber med særlig høyt arbeidspress.

Vi har ikke klart å nå vår nullvisjon for skader i 2022, og har en estimert H-verdi på 8,3. Hovedvekten av skader er knyttet til fall i ulendt terreng, eller mindre kutt- og klemskader. Svært få av skadene i 2022 hadde fravær over 3 dager. Samlet sett endte sykefraværet på 6,1 % i 2022, hvorav korttidsfraværet utgjorde 1,8 %. Det samlede fraværet er noe høyere enn bransjen ellers.

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelsen for 2022 ble gjennomført med en svarprosent på 87 %. Den inneholdt spørsmål om blant annet arbeidsmiljø, ledelse, utvikling, sikkerhet og kommunikasjon. Undersøkelsen viser høy medarbeidertilfredshet og høy tillit mellom medarbeidere og ledere. Vi har forbedringsområder innen internkommunikasjon og verktøy for å jobbe effektivt.

I starten av 2022 ble det implementert en konsernfelles internkommunikasjonskanal kalt «OneVoice».

Konsernfelles HMS-nettverk 
HMS-nettverket har deltakere fra alle forretningsområdene i konsernet. Hensikten med nettverket er å diskutere HMS på tvers av selskapene, og finne felles løsninger og prosjekter der hvor dette hensiktsmessig.

Kompetansebygging, bevisstgjøring og felles ressursutyttelse er sentrale tema. I tillegg kommer standardisering og forebyggende tiltak for å redusere faren for uønskede hendelser, ulykker og skader.

HMS-arbeidet er tett knyttet til operativ drift, og det er i linjen god HMS-kultur bygges. Dette gjelder både ute i felt og på kontorene våre. Lederne skal ha god kjennskap til risikofaktorer ved driften vår, og basert på dette iverksette risikoreduserende tiltak i forkant av oppdragene. Montører som er ute i felt må følge opp med sikker-jobb-analyse på stedet og ta operativt ansvar for egen og andres sikkerhet.

Både ledere og medarbeidere skal være kjent med hvordan avvik varsles og følges opp.

Det ble høsten 2022 gjennomført en konsernfelles digital HMS-kampanje med fokus på IT-sikkerhet. Kampanjen var en del av Nasjonal sikkerhetsmåned.

Personvern

Personvern er nå en del av vårt digitale onboardingsprogram for nyansatte. Personvern var også en del av den konsernfelles HMS-kampanjen om IT-sikkerhet som ble gjennomført høsten 2022. Tema personvern er også omtalt i arbeidet til en konsernfelles arbeidsgruppe som har jobbet frem konsernets tiltak mot tilsiktede, uønskede hendelser og som også omfatter hvordan arbeidet med sikkerhet skal organiseres i OneCo.

personvern2