Vårt interne
klimaregnskap
2021
2020 utgjør baseline for våre prestasjoner innen klimagassutslipp. Unntaket er forretningsreiser hvor 2019 utgjør baseline p.g.a. Covid 19. Vi har gjennom SBTi forpliktet oss til å halvere egne utslipp med 50 % innen 2030. I 2021 har vi redusert interne utslipp med 9 %.

Vi deler vårt klimaregnskap inn i tre deler, basert på SBTi-standarden for klimaregnskap og GHG-protokollen:
Baseline for vårt klimaregnskap

2020

Klimagassutslipp (prosentvis)
graf4

2021

Klimagassutslipp (prosentvis)
graf3

Endring fra 2020 (baseline) til 2021 viser at vi har redusert våre klimagassutslipp med 9 %.
Vesentlige bidrag til forbedringen er:

  • Mindre kjøring
  • Mindre avfall
  • ​Mindre bruk av flyreiser

SCOPE 1

scope%201-drivstoff
Direkte utslipp fra vår egen virksomhet

For OneCo vil overgang fra fossildrevne servicebiler til elbiler være vårt viktigste bidrag for å redusere våre direkte klimagassutslipp. OneCo har ved utgangen av 2021 i alt 1400 servicebiler. Av disse var 30 elbiler ved utgangen av 2021.

Hva planlegger vi å gjøre videre for å minske utslippene ytterligere?
Vi har et mål om at minimum 50 % av alle nye servicebiler skal være elbiler. 

En del av våre leveranser krever imidlertid ytelser som dagens servicebiler ikke kan tilfredsstille. Spesielt gjelder dette for oppdrag som utføres langt fra bynære strøk og i områder med lav eller ingen mulighet for lading. Den teknologiske utviklingen innen servicebiler antas imidlertid å gå raskt, og vi jobber etter en hypotese om at minimum 70 % av våre servicebiler kan være elbiler innen 2030.

Vi er trygge på at vi vil nå vårt mål om halvering av CO2-utslipp i god tid før 2030 ved å følge vår utskiftningsplan for servicebiler.

 

SCOPE 2

scope%202
Indirekte energiutslipp fra vår egen virksomhet
Bruk av strøm i byggene vi leier utgjør scope 2.

 

Hva har vi gjort så langt?
I de aller fleste byggene vi leier har vi allerede gjort energieffektiviseringstiltak som lysstyring, nattsenkning av temperatur og bruk av ledlys. Vi anser derfor at det er relativt lite å hente i reduserte utslipp knyttet til energieffektivisering.

Hva planlegger vi å gjøre for å minske utslippene ytterligere?
Reduksjonen i klimagassutslipp knyttet strøm vil komme som en konsekvens av leie av mindre areal enn det vi har i dag og en bedre arealutnyttelse av de lokalene vi leier. Konkret har vi i 2021 gjort en kartlegging av samtlige lokaler vi leier, hvilken type lokaler dette er, kontraktsperiode, estimert strømforbruk etc.

Tilsvarende har vi også gjort en intern karlegging av våre ansattes forventninger til bruk av hjemmekontorløsninger post Covid. Alle ansatte som i dag ikke er i operativ drift ute hos våre kunder, ble invitert til å delta i en intern spørreundersøkelse om hjemmekontor. Resultatene fra undersøkelsen viser at 23 % av kvinnene og 20 % mennene ønsker å fortsette med hjemmekontor 2-3 dager i uka også i fremtiden. Dette kan på noe sikt bidra til en reduksjon i antall faste kontorplasser og en mer fleksibel bruk av kontorlokalene vi leier. En reduksjon i antall leide kvadratmeter vil også føre til en nedgang i strømforbruket. Vi har imidlertid ikke tallfestet dette i 2021.

 

SCOPE 3

Innkjøpte varer og tjenester
scope3-1
Avfall
Avfallstallene våre er heftet med stor usikkerhet og er mer et estimat enn en konkret angivelse. Levering av avfall skjer i all hovedsak direkte på byggeplass eller gjennom godkjent renovatør. Vi har ikke kartlagt med god nok kvalitet mengden avfall vi produserer årlig.

I tillegg gjennomfører vi oppdrag for våre kunder hvor vi håndterer avfall fra produksjonen som en del av leveransen. Vi sikrer at avfallet blir forsvarlig håndtert og levert, men har ikke vært tilstrekkelig bevisste på å registrere dette som kundens avfall og ikke vårt eget.

Målsetning for videre arbeid med avfallshåndtering
For å øke kvaliteten på avfallsrapporteringen, har vi inngått en konsernfelles avtale med Norsk Gjenvinning for håndtering av avfall som ikke blir levert på byggeplass. I tillegg vil håndtering av avfall også bli gjennomgått i relevante fora for å sikre tilstrekkelig forståelse for og kompetanse om hvordan avfallsposten skal håndteres i vårt klimaregnskap.

Forretningsreiser
For å få et så realistisk sammenlikningsgrunnlag som mulig mot en "normalsituasjon", har vi valgt å bruke tall fra 2019 som baseline for forretningsreiser. 2020 og 2021 har vært preget av Covid 19 og unormalt strenge reiserestriksjoner. Erfaringene fra pandemien viser at en stor del av vår møtevirksomhet kan løses gjennom digitale møter, og vi antar at antall forretningsreiser vil være varig redusert sammenlignet med 2019. Vi ser samtidig behovet for å møtes fysisk, og vil – når situasjonen normaliserer seg – ta opp deler av møtevirksomheten igjen.

Målsetning for forretningsreiser i 2022
Ved utgangen av 2021 er vi fremdeles sterkt preget av restriksjoner, og konkrete mål og retningslinjer for reisevirksomheten er ikke satt for 2022. Vi har likevel en målsetning om at møter av kortere varighet enn en halv dag fortrinnsvis kan gjennomføres digitalt hvis fysisk oppmøte ellers vil kreve bruk av fly.

Varer og tjenester
Som en del av arbeidet med å få frem et realistisk bilde av miljøprestasjonene til våre leverandører, har vi i 2021 kartlagt miljøsertifiseringene til de kundene som samlet sett utgjør over 80 % av våre kjøp av varer og tjenester. 

OneCo bruker lokale underentreprenører til oppgaver som f.eks. graving og sprenging. Vi vil fremover tydeliggjøre våre krav til disse. Vi vil ta aktive grep for å sikre økt fokus bærekraft i hele vår verdikjede.