OneCos arbeid med FNs bærekraftsmål
OneCo spiller en viktig rolle i utviklingen av et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Vi jobber målrettet for å realisere våre egne ambisjoner og oppfylle vårt samfunnsansvar. 


Vi har prioritert tiltak innenfor 4 av FNs bærekraftsmål:

utdanning

God utdanning

OneCo utdanner fremtidens fagfolk og har til enhver tid over 200 lærlinger ansatt. Dette betyr at over 12 % av våre operative ansatte er lærlinger (8 % av totalt antall ansatte). Vi legger til rette for videreutdanning og spesialisering og gir kompetanseheving gjennom deltakelse i prosjekter og oppdrag. OneCo har tilrettelagt for at personer som ikke har en «fullverdig CV» gis mulighet for jobb i OneCo – samt læreplass hvis ønskelig.


Målsetning 2020-2024

Øke antall lærlinger og legge til rette for at disse består fagprøven på normert tid. Ansette personer med mangelfull CV etter samme modell som Møller Medvind.
likestilling

Likestilling mellom kjønnene

OneCo vil jobbe aktivt for å bedre kjønnsbalansen i konsernet. 

 

Målsetning 2020-2024

Øke kvinneandelen i konsernet til 12 %.
anstendigarbeid

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

OneCo er, med sine 2840 ansatte, en stor arbeidsgiver. Våre verdier er langsiktighet, lidenskap og raushet. Dette skal være fremtredende i alle våre handlinger. Vi skal til enhver tid forholde oss til gjeldende lov- og avtaleverk for å sikre gode arbeidsvilkår og trygge arbeidsforhold.


Målsetning 2020-2024

Sikre bærekraftig drift og styring ved implementering av internasjonale anerkjente standarder og sertifikater på tvers av forretningsområdene i konsernet. Opprettholde vår visjon om 0 skader med fravær blant egne ansatte og andre som utfører arbeid for OneCo.
stoppeklimaendringene

Stoppe klimaendringene

OneCo vil redusere klima- og miljøavtrykket av vår virksomhet. Vi skal redusere eget klimaavtrykk med 50 % innen 2030 og på sikt bli klimanøytrale. For å få dette til må vi redusere bruk av fossilt drivstoff, velge miljøvennlige produkter og øke kompetansen om bærekraftig prosjektgjennomføring.


Målsetning 2020-2024

Redusere egne klimautslipp fra våre servicebiler med minimum 30 %. Øke kompetansen blant våre egne ansatte knyttet til bærekraftig prosjektgjennomføring.