Verdiskaping og elektrifisering av samfunnet

OneCos tjenester er sentrale i det grønne skiftet

Det er stor tverrpolitisk enighet om at Norge skal føre en industripolitikk som muliggjør økt verdiskaping gjennom det grønne skiftet og elektrifisering av samfunnet. Dette kommer klart til uttrykk både gjennom Solberg-regjeringens Stortingsmelding nr. 13 og Hurdals-erklæringen til Støre-regjeringen. Det nevnes flere store industrisatsinger som batterifabrikker, hydrogenproduksjon, datalagringssentraler, elektrifisering av sokkelen o.l.
Dette er etableringer som krever store mengder elektrisk energi. Elektrifisering av bil- og fergetransport er også en uttalt politikk som skal gjennomføres innen kort tid.

Som en konsekvens av den industripolitikken som er lagt til grunn, og de lokasjoner som er valgt kombinert med elektrifisering av sokkelen og transportnæringen, vil det måtte investeres i både ny produksjon og overføringskapasitet. 

OneCos rolle og ansvar i det grønne skiftet
Økt fokus på bærekraft og et samfunn som i stadig større grad vektlegger overgang til fornybare energikilder, åpner en rekke forretningsmuligheter for OneCo. Denne muligheten skal vi ivareta på godt vis ved å sikre at våre leveranser til markedet gjøres på en så klimanøytral måte som mulig. Konkret betyr dette at vi setter de samme kravene til standard også til våre grossister og underleverandører.
 
5g
Utbygging av 5G-infrastruktur 
Regjeringen har bevilget 560 millioner kroner som kan brukes til utbygging av raskt bredbånd i distriktene i perioden frem til 2025, og NKOM tegner et målbilde om et alternativt transmisjonsnett innen 2030. Transmisjonsnettet er hovedveiene i kraftsystemet og forbinder produsenter og forbrukere i ulike deler av landet med hverandre. Det kommer til å brukes milliardbeløp på utbygging av bredbånd med hastighet på minst 100 megabit per sekund til husstander og bedrifter i distriktene. Dette på grunnlag av ulike tilskudd og teleoperatørenes iboende konkurranse om markedet. Investeringene i 5G-utbygging og transmisjonsnett muliggjør digitaliseringen av Norge og IoT: “tingenes internett”.

OneCos bidrag til digitaliseringen av Norge
OneCo er godt i gang med utbyggingen av både 5G, Fastnett og Transmisjonsnett. Vi er en desentralisert organisasjon, og dermed godt posisjonert til å bidra i digitaliseringen av Norge. For tiden bygger vi for både Telenor, Telia og Altibox og andre mindre aktører.
el-varebil
Elektrifisering av transport 
2021 ble et rekordår for nybilregistreringer i Norge. Ifølge statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ble det registrert 176 276 nye personbiler i Norge i 2021. Av disse var 113 715 (64,5 %) elbiler. Fortsetter salgstakten, kan det allerede i mars være minst 500 000 elektriske personbiler i Norge. 

Vekst i antall elektriske nyttekjøretøy
I tillegg vil vi allerede i 2022 ha en forventet vekst i elektriske nyttekjøretøy. I løpet av 2022 vil det være rundt 30 elektriske varebilmodeller å velge blant i det norske markedet, mot ni batterielektriske varebilmodeller i 2019. I 2021 ble det registrert 32 292 varebiler i Norge, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken. 17 % av disse var elektriske, mot kun 8,5 % året før. Økt tillatt nyttelast (sammenlignet med fossildrevne varebiler) og lengre rekkevidde gjør elektriske nyttekjøretøy mer aktuelt for stadig flere. 

I tillegg er det varslet økt innsats for å øke elektrifiseringen av transportmidler som busser og ferger. OneCo har i 2020 og 2021 gjennomført flere ladeanlegg for «tunglading» og har opparbeidet solid kompetanse innen dette.
vei-og-bane2
Utbygging av vei og bane 
I Nasjonal transportplan 2022–2033 har regjeringen lagt vekt på å utvikle et godt transportsystem som gir frihet og muligheter for alle, som øker livskvaliteten, bidrar til verdiskaping, beskytter og redder liv, og bidrar til bedre helse, miljø og klima.

I tillegg til å gjøre store investeringer vil regjeringen ta vare på den infrastrukturen vi allerede har. Godt vedlikehold er viktig for å kunne opprettholde et pålitelig transporttilbud, og for å kunne forvalte fellesskapets ressurser på en god måte. Det er satt av 1,2 milliarder norske kroner til dette arbeidet i perioden.

Oneco bidrar blant annet med bruk av Ceequal-metodikk for gjennomføring av bærekraftige infrastrukturprosjekter knyttet til vei og bane.
mast
Kraftutbygging
Både NVE, Statnett og Statkraft fremhever behovene for fornybar kraftproduksjon for at vi skal nå klimamålene. Teknologiutviklingen har gjort at levetidskostnaden målt i kostnad per energienhet produsert har falt drastisk for fornybar energi. Etterspørselen etter fossilt brensel kommer til å falle, og etterspørselen etter fornybar energi kommer til å øke. Samtidig vil kostnadene for utbygging av fornybar energi falle. Det vil også bli et stort behov for å bygge ut infrastrukturene (kraftnettet) som skal distribuere den elektrisiteten som produseres.

OneCos rolle i kraftutbyggingen
Energieffektivisering i private hjem og fordeling av forbruket gjennom døgnet, blir viktigere faktorer i et moderne kraftmarked for å optimalisere både produksjons- og transportkosten av energien. Også på dette området bidrar OneCo med systemløsninger som vil kunne optimalisere energiforbruket for den enkelte forbruker.

OneCo bidrar i dag med bygging og oppgradering av kraftproduksjonsanlegg. I tillegg tilbyr vi tjenester der vi bygger og drifter kraftnettet. Dette er en forutsetning for å sikre nok elektrisk strøm med stabil tilgjengelighet frem til sluttkunden.

 

solceller
Solceller
Fra å være svært konservative i sine anslag om solenergi, ser det internasjonale energibyrået IEA nå for seg at solenergi vil utgjøre 80 % av veksten i energiproduksjon fram mot 2030, og gå fra en 8 % markedsandel for strøm i 2019 til 30 % i 2030. IFE og Susoltech har sammen med Solenergiklyngen laget Veikart for solenergibransjen i Norge fram mot 2030. Hensikten med et slikt veikart er blant annet å skape et felles bilde av potensialet og mulighetene for solenergi i Norge. Veikartet anslår at den årlige omsetningen for installasjon av solcelleanlegg i Norge, solparker, prosessindustri og flytende solkraftverk samlet vil nå 60–118 milliarder kroner i 2030. I tillegg til dette kommer omsetningen i de øvrige delene av bransjen.

Vi ser også nå at det i større grad etterspørres systemløsninger hvor sol, batterier og elbillading integreres. OneCo har bygget solid fagkompetanse innen dette området, og har i 2021 levert flere spennende prosjekter.