oneco-logo
MENY
meny
meny

OneCos arbeid med FNs Global Compact

Et bærekraftig arbeidsliv

Vårt viktigste mål er å opprettholde en forsvarlig drift av OneCo. Med forsvarlig drift menes at vi skal skape økonomiske resultater gjennom å drive i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og normen i norsk arbeidsliv. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre alle sider av vår virksomhet. Vi vet at en positiv bunnlinje er avgjørende for å sikre varige, stabile ansettelsesforhold, kvalitet i våre leveranser, fornøyde kunder, et godt arbeidsmiljø og avkastning til våre eiere.
un-global-compact_logo
FNs global compact
OneCo er tilsluttet FNs Global Compact som er et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. I dag er FNs Global Compact verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar.

OneCo anerkjenner og etterlever kjernekonvensjonene om organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger, forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid og forbud mot diskriminering.
Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger
 
OneCo_Eirik_5G-4
Organisasjonsfrihet er en selvfølge i OneCo. Alle OneCos forretningsområder har tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet til den enkelte og samarbeidet mellom partene. 

Som arbeidsgiver er OneCo medlem i både NHO, Spekter og Virke ved utløpet av 2021. Samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjeneste oppleves som konstruktivt og godt med etablerte fora for samarbeid og dialog i alle forretningsområder. Organisasjonsgraden varierer fra selskap til selskap og er et individuelt valg som gjøres av den enkelte.

Høsten 2021 ble det gjennomført en konsernfelles samarbeidskonferanse på tvers av forretningsområdene med deltakelse av toppledelse og hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i alle forretningsområdene. Tema på samarbeidskonferansen var strategi, samarbeid, bærekraft og informasjon. Samarbeidskonferansen ble opplevd positivt og nyttig av begge parter og tiltaket vil videreføres i fremtiden.
Dok-3-1-914x1024
Tvangsarbeid

OneCo gjennomfører jevnlig kontroll med våre underleverandører og sjekker at arbeidsforholdene er i henhold til allmenngjorte tariffavtaler og øvrige vilkår i bransjen. I 2021 har dette arbeidet vært noe preget av covid 19, og antall kontroller har vært for lavt i forhold til våre ambisjoner. Det er ikke avdekket avvik i de kontrollene som er gjennomført.
Likestilling og diskriminering

OneCo jobber aktivt for et inkluderende og helsefremmende arbeidsliv hvor ingen av våre medarbeidere – eller andre som utfører arbeid for OneCo – skal oppleve trakassering, mobbing eller negativ oppmerksomhet.
likestilling
Vår årlige medarbeiderundersøkelse «OneCoPuls» viser at 2 % av våre ansatte har opplevd mobbing og/eller trakassering de siste 3 måneder. Dette er under landsgjennomsnittet, som beregnes til 5 %. Vi jobber aktivt for å forbedre våre prestasjoner ytterligere gjennom lokale tiltak i samarbeid med AMU og Bedriftshelsetjeneste. Det er også utarbeidet en konsernfelles «varslingsplakat» for varsling av kritikkverdige forhold i 2021.

Vårt arbeid for å bedre likestilling og forhindre diskriminering vil særlig vektlegge behovet for å bedre kjønnsbalansen i konsernet. Med en kvinneandel på  9 % i konsernet, anser vi dette som vår viktigste utfordring i strategiperioden.

Dette betyr ikke at mangfold når det gjelder etnisitet, alder, religion eller nedsatt funksjonsevne har mindre betydning for oss. Vår opplevelse er imidlertid at vi som konsern har kommet lenger på disse områdene. Særlig gjelder dette etnisitet/religion. Vi har i dag en rekke personer fra ulike nasjoner ansatt, og vi er stolt av dette fellesskapet.

Tilsvarende gjelder også for alder. Vi har i dag stor spredning i alderssammensetning hos de ansatte. De yngste er 17 år, og de eldste 70 år, som er intern pensjonsalder i konsernet.

Økt kvinneandel vil bidra positivt til arbeidsmiljøet, til resultatene våre og til kvaliteten på leveransene våre. En bedre kjønnsbalanse vil også bidra til et styrket omdømme og økt attraktivitet som arbeidsgiver på tvers av kjønn. Vår erfaring er at kjønn er underordnet når det gjelder våre prosjekter og tjenester. OneCo ønsker å bidra til å synliggjøre bransjen som en attraktiv bransje for alle.

Vi har i 2021 gjennomført noen tiltak for å bedre kjønnsbalansen, og dette arbeidet vil forsterkes i 2022 med en rekke nye tiltak.
 
Les mer om dette i vår likestillings- og likelønnssrapport >>
_DSC4703
HMS

I OneCo skal aldri kortsiktige resultater gå på bekostning av sikkerhet. Enten jobber vi sikkert, eller så jobber vi ikke. Vi har en 0-visjon for skader med fravær, og jobber målrettet for å nå dette målet.
Samtidig har en stor del av våre ansatte fysisk krevende jobber i miljøer hvor skader lett kan oppstå. Dette kan være på byggeplass, ute i ulent terreng, på ukjente lokasjoner med mange personer, i trange rom – eller det kan dreie seg om jobber med særlig høyt arbeidspress.

Vi har ikke klart vår 0-visjon for skader i 2021, og har en estimert H-verdi på 10,9. Hovedvekten av skader er knyttet til fall i ulendt terreng, eller mindre kutt- og klemskader. Svært få av skadene i 2021 hadde fravær over 3 dager. H-verdien er kun en estimert verdi i 2021 fordi skader vært ulikt registrert i de forskjellige forretningsområdene. Dette vil endres i 2022, da vil H-verdi beregnes på lik måte.

Grundige Covid 19-tiltak
I 2021 var store deler av samfunnet preget av Covid 19. Så også i OneCo. Til tross for kraftige restriksjoner og delvis nedstengning av samfunnet, endte sykefraværet samlet sett på 5,0 % i 2021, hvorav korttidsfraværet utgjorde 2,4 %. Det samlede fraværet er omtrent på nivå med bransjen ellers. 

Vi har jobbet grundig med ulike Covid-tiltak gjennom hele pandemien. Vi har ikke fått noen merknader knyttet til dette arbeidet i de tilsynene som har vært gjennomført av eksterne tilsynsmyndigheter

Konsernets første, felles medarbeiderundersøkelse
I 2021 ble konsernets første, felles medarbeiderundersøkelse gjennomført med en svarprosent på 82. Den inneholdt spørsmål om tema som blant annet arbeidsmiljø, ledelse, utvikling, sikkerhet og kommunikasjon.

Undersøkelsen viser høy medarbeidertilfredshet og høy tillit mellom medarbeidere og leder. Vi har forbedringsområder innen internkommunikasjon og verktøy for å jobbe effektivt.

Dette er tatt tak i og det er implementeres en konsernfelles kommunikasjonskanal «OneVoice i starten av 2022.

Opprettelse av konsernfelles HMS-nettverk
I 2021 ble det også opprettet et konsernfelles HMS-nettverk med deltakere fra alle forretningsområdene i konsernet. Hensikten med nettverket er å diskutere HMS på tvers av selskapene og finne felles løsninger og prosjekter der hvor dette hensiktsmessig.

Kompetansebygging, bevisstgjøring og felles ressursutnyttelse er sentrale tema. I tillegg kommer standardisering og forebyggende tiltak for å redusere faren for uønskede hendelser, ulykker og skader.

HMS-arbeidet er tett knyttet til operativ drift, og det er i linjen god HMS-kultur bygges. Dette gjelder både ute i felt og på kontorene våre. Lederne skal ha god kjennskap til risikofaktorer ved driften vår, og basert på dette iverksette risikoreduserende tiltak i forkant av oppdragene. Montører som er ute i felt må følge opp med sikker-jobb-analyse på stedet og ta operativt ansvar for egen og andres sikkerhet.

Både ledere og medarbeidere skal være kjent med hvordan avvik varsles og følges opp. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette arbeidet, og vil i 2022 følge opp med konsernfelles HMS-kampanjer.
Personvern

I OneCo har vi jobbet med personvern/GDPR langs to akser i 2021:
  • Oppdatering og kvalitetssikring av dokumenter.
  • Opplæring og bevisstgjøring.
personvern2
Våren 2021 gjennomgikk vi samtlige personvern/GDPR-dokumenter i konsernet og bearbeidet og samlet disse til konsernfelles maler som gjelder på tvers av alle selskapene.

Høsten 2021 gjennomførte vi en konsernfelles personvernkampanje som involverte samtlige ansatte. Fokus for kampanjen var bevisstgjøring og opplæring. Personvern/GDPR er et omfattende område, og målet med kampanjen var å gjøre temaet så virkelighetsnært og enkelt som mulig for den enkelte.