Likestilling og diskriminering

Aktivitets- og redegjørelsesplikt
for OneCo

OneCo tar avstand fra enhver form for diskriminering, enten det er på grunn av kjønn, alder, etnisitet, religion eller andre forhold. OneCo jobber aktivt for et inkluderende og helsefremmende arbeidsliv hvor ingen av våre medarbeidere – eller andre som utfører arbeid for OneCo – skal oppleve trakassering, mobbing eller negativ oppmerksomhet.
tore-sjursen

Tore Sjursen

Konsernsjef
Årets likestillings- og diskrimineringsrapport er konsernets første i dette formatet, og bygger på data fra 2021 for hele konsernet. Rapporten viser status internt, samt vår vurdering av risiko i sentrale prosesser og hvilke tiltak vi allerede har iverksatt – eller vil iverksette i nær fremtid.


Fokus på høyere kvinneandel

Vårt arbeid for å bedre likestilling og forhindre diskriminering vil særlig vektlegge behovet for å bedre kjønnsbalansen i konsernet. Med en kvinneandel på kun 9 %, anser vi dette som vår viktigste utfordring i arbeidet med likestilling og mangfold.


Vi ønsker å gjenspeile det etniske mangfoldet i samfunnet

Dette betyr ikke at forhold knyttet til etnisitet, alder, religion eller nedsatt funksjonsevne har mindre betydning. Vår opplevelse er imidlertid at OneCo har kommet lenger på disse områdene. Særlig gjelder dette etnisitet/religion. Vi har i dag en rekke personer fra ulike nasjoner ansatt, og vi er stolte av dette fellesskapet. Vårt mål er at vi samlet sett skal gjenspeile det etniske mangfoldet i samfunnet.

Tilsvarende gjelder også for alder. Vi har i dag stor spredning i alderssammensetning hos de ansatte. De yngste er 17 år, og de eldste 70 år, som er intern pensjonsalder i konsernet.


Ansettelse av personer med nedsatt funksjonsevne

Et stort volum av våre stillinger krever god fysikk og en sterk kropp for å klare dagligdagse arbeidsoppgaver som tunge løft og krevende arbeidsstillinger over tid. I tillegg er det avgjørende med god hørsel og godt syn for å unngå farlige situasjoner på byggeplass. Dette påvirker vår mulighet til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne i operative stillinger. I administrative stillinger vil dette være enklere å få til. Vi tilrettelegger så langt det er mulig for personer som har midlertidig eller permanent nedsatt funksjonsevne grunnet sykdom eller skade.
 

En god kjønnsbalanse gir bedre resultater

OneCo opererer i mannsdominerte disipliner og har som mål å øke kvinneandelen i konsernet.

En bedre kjønnsbalanse blant våre ansatte vil bidra positivt til arbeidsmiljøet, til resultatene våre og til kvaliteten på leveransene våre. En bedre kjønnsbalanse vil også bidra til et styrket omdømme og økt attraktivitet som arbeidsgiver. Vår erfaring er at kjønn er underordnet når det gjelder våre prosjekter og tjenester. OneCo ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver uavhengig av kjønn.

Vi er godt i gang med flere tiltak for å nå målet om bedre kjønnsbalanse, og dette arbeidet vil forsterkes ytterligere i 2022. Disse tiltakene oppsummeres i et konsernfelles mål om 12 % kvinneandel i 2024.
Status og tiltak
_DSC5520

Status og risiko

OneCo_Eirik_5G-5

Oversikt

_DSC4335

Tiltak