oneco-logo
MENY
meny
meny

 

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Vi skal være føre var og forebygge brudd. Dersom OneCo er direkte involvert i brudd på menneskerettigheter, skal vi bidra til å rette opp forholdet og sørge for kompenserende tiltak. For å oppdage eventuelle brudd gjennomfører OneCo systematiske revisjoner av våre underleverandører. Dette kommer i tillegg til internettsøk og annen bruk av informasjonsverktøy for å undersøke om leverandøren har vært involvert i kontroversielle hendelser, herunder faktiske, eller mulige brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I de tilfellene hvor vi oppdager forhold som ikke er i henhold til lovens krav eller våre interne retningslinjer, går vi i dialog med leverandør eller samarbeidspartner for å finne løsninger som retter opp i forholdene, deretter følges avtalte tiltak opp gjennom ny revisjon. Hvis denne tilnærmingen ikke fører frem, avsluttes samarbeidet. Viktige drivere for iboende risiko er land, bransje og hvilke produkter som benyttes.

Basert på screening, og intern vurdering samt varsler om hendelser, identifiseres og kartlegges mulige potensielle negative konsekvenser. Avhengig av alvorlighetsgraden, iverksettes ulike egnede tiltak.

 

Spesifikt om innkjøp


OneCo kjøper varer og tjenester for omtrent 2,6 milliarder kroner hvert år. De fleste av leverandørene våre er fra Norden eller Europa. Størstedelen av innkjøpene gjøres fra våre hovedgrossister i Norge, som leverer varer og tjenester knyttet til produksjonen vår.
 
Vi tar menneskerettigheter på alvor og gjennomfører risikobaserte aktsomhetsvurderinger som en del av innkjøpsprosessen vår. Vi kommuniserer også våre forventninger til leverandørene gjennom «Avtale for Ansvarlig Leverandøradferd» og våre etiske retningslinjer.
 
Vi gjør nøyere vurderinger og analyser av leverandører fra bransjer eller land med høyere risiko for menneskerettighetsbrudd. Dette gjelder spesielt når vi importerer solceller direkte fra Kina, hvor vi samarbeider med ITP Group AS, en norsk virksomhet med kontorer og ansatte i Kina. De har spesialister som jobber med å samarbeide med leverandører, vurdere risiko og gjennomføre revisjoner av leverandørfabrikker.
 
ITP Group kartlegger verdikjeder i Kina og samarbeider tett med leverandørene for å fremme deres utvikling gjennom tilpassede handlingsplaner. De sikrer også at leverandørene overholder gjeldende lover, FNs prinsipper og ILO-konvensjoner samt ITP Groups Supplier Code of Conduct. De følger også Åpenhetsloven og gjennomfører aktsomhetsvurderinger og rapportering i samsvar med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

 Fra 2024 vil våre solcellekjøp gjøres gjennom norske grossister.

 

Tiltak i 2023

I løpet 2023 har vi samlet inn mer informasjon om våre leverandørers tiltak innen klima, menneskerettigheter og ansvarlig leverandøradferd. Vi reviderer også jevnlig våre kontraktsvilkår med underleverandører.
 
Vi har forbedret varslingsprosessen på nettsiden vår, OneCo.no, for å gjøre den mer tilgjengelig for eksterne parter som ønsker å rapportere kritikkverdige forhold. Det har kommet inn 4 varsler fra eksterne via denne tjenesten. Ingen av disse har omhandlet forhold knyttet til åpenhetsloven.  


 

Varsling av kritikkverdige forhold


I OneCo skal det være trygt å varsle – både for intern og eksterne. Alle som jobber i eller for OneCo har både plikt og rett til å varsle om kritikkverdige forhold hvis de blir kjent med dette. OneCo vektlegger åpenhet og legger til rette for at det skal være trygt å varsle i alle deler av organisasjonen.

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, etiske retningslinjer eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære:
  • Straffbare forhold
  • Økonomiske misligheter
  • Trakassering, mobbing
  • Sosial dumping og svart arbeid
  • Brudd på lovregulerte forpliktelser
  • Brudd på bedriftens interne retningslinjer
  • Internt er det varslingsrutinen tilgjengelig for alle ansatte i vårt konsernfelles kvalitetssystem.

For eksterne som ønsker å varsle, ligger det link på OneCo.no