oneco-logo
MENY
meny
meny

Implementering og fremdrift

Interne retningslinjer

Det er nedfelt i OneCos styrende dokumentasjon at vi plikter å gjøre risikobaserte aktsomhetsvurderinger i vår verdikjede. Det være seg innkjøp, prosjektgjennomføring, bruk av underleverandører og kjøp av tjenester. Under finner du noen av de viktigste styrende dokumentene våre som skal sikre at vi fremmer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele vår verdikjede. Noen av disse dokumentene er også digitalt tilgjengelig på OneCo.no.

Målsetninger og fremdrift


Internt

Vi jobber kontinuerlig for å sikre at våre styrende dokumenter er kjent – og blir etterlevd både internt blant egne ansatte, blant innleide og underleverandører og blant andre interessenter.
 • Alle ansatte må hvert år signere på at våre etiske retningslinjer er lest, forstått og vil etterleves
 • HMS-policy, etiske retningslinjer og rutine for varsling av kritikkverdige forhold gjennomgås for alle nyansatte.
 • Månedlige webinarer «Ledelse til lunsj» om ulike temaer knyttet til forsvarlig drift og etterlevelse av aktuelt lovverk
 • Jevnlig publisering av nyheter og oppdateringer som er relevant for alle ansatte via vår digitale samhandlingsplattform «OneVoice». God informasjonsdeling er en viktig forutsetning både trivsel og kompetanse
 • Leder og medarbeiderutvikling gjennom konsernfelles program.
 • Årlige medarbeiderundersøkelser
   

Eksternt

Vi har etablerte rutiner som skal sikre at vi jevnlig kontrollerer og følger opp våre underleverandører og underentreprenører. Dette skjer i dialogmøter og i internkontroller. Vi har avdekket at det er behov for enda tetter oppfølging og dialog for å sikre at vi har felles forståelse og en felles etterlevelse av gjeldende lov-og avtaleverk. Spesifikt har vi avdekket at det er behov for å kontrollere etterlevelse av Arbeidsmiljøloven og vi samarbeider tett med våre samarbeidspartnere for å sikre transparens, kontroll og etterlevelse.

Gjennom vår «Avtale ansvarlig leverandøradferd ABC» etableres et formelt rammeverk for å sikre ansvarlig leverandøratferd i hele leverandørkjeden.

Mål for kommende år

I løpet av 2024 vil vi ha kartlagt en betydelig større del av vår verdikjede. Det er etablert et konsernfelles innkløpsnettverk som blant annet vil jobbe med dette.

Vi øker også vår kapasitet innen internrevisjon og granskning og videreutvikler metodikken vi benytter.
Nytt for 2024 vil være at vi også starter arbeidet med vår CSRD rapportering og vil forberedelsene til dobbelt vesentlighetsanalyser. Vi omfattes av dette lovverket fra 2025, men ønsker å være i forkant av kommende krav.
 
Konsernet vil i løpet av 2024 bli sertifisert i henhold til SBTi.


Mål

 • 0 brudd på gjeldende lov- og regler ved revisjoner fra eksterne eller interne.
 • 100% gjennomført internopplæring i Etiske retningslinjer
 • Gjennomføre minimum 20 internkontroller av underentreprenører og innleide
 • Gjennomføre kartlegging i henhold til Åpenhetsloven av minimum 60 % av de største leverandørene hvor vi gjør innkjøp for mer enn NOK 5 MNOK  årlig.