oneco-logo
MENY
meny
meny

Aktsomhetsvurderinger

 

Åpenhetsloven stiller krav om at det skal utføres aktsomhetsvurderinger og at det skal redegjøres for disse. Aktsomhetsvurderinger er en prosess som iverksettes for å identifisere, forebygge, redusere og dokumentere hvordan vi håndterer eventuelle negative innvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I 2022 gjennomførte Samtlige av OneCos selskaper aktsomhetsvurderinger basert på ansvarlighetskompasset som ivaretar OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger. Dette har ikke vært et konsernfelles krav i 2023, men de største selskapene i porteføljen har gjennomført en oppdatering.

Ansvarlighetskompasset gir en innføring i retningslinjenes krav og måler våre prestasjoner på temaene menneskerettigheter, herunder faglige rettigheter, arbeidsforhold, miljø og klima, forbrukerrettigheter, anti-korrupsjon, skatt og konkurranseregelverk. Kompasset gir en status på hvordan vi gjennomfører arbeidet med ansvarlig forretningsvirksomhet. Ferdig utfylt gir det et bilde av i hvilken grad vi etterlever kravene i OECDs retningslinjer.
 

Konsernets leverandørkjede og forretningspartnere

Virksomheten i OneCo er organisert i 6 ulike forretningsområder med selvstendig resultatansvar. I tillegg er det samhandling på tvers av forretningsområdene ved større leveranser og prosjekter.

Overordnet er innleie av bemanning, bruk av underentreprenører og kjøp av materiell gjennomgående på tvers av forretningsområdene. De ulike forretningsområdene har et selvstendig ansvar for å sikre transparens og etterlevelse i sin leverandørkjede. Tilsvarende gjelder avtaleinngåelse og oppfølging av forretningspartnere som er nærmere definert i en overordnet myndighetsmatrise på tvers av konsernet.

Aktsomhetsvurderinger for våre forretningsområder

Oneco-telecom

Telecom

Oneco-ocean

Ocean

Oneco-elektro

Elektro

Oneco-technologies

Technologies

Oneco-infra

Infra

Oneco-sverige-2

Sverige

Telecom 

Forretningsområdet Telecom består av tre separate selskaper hvorav ett av selskapene er omfattet av Åpenhetsloven; OneCo Networks. OneCo Networks har ca 950  ansatte som leverer design, planlegging, prosjektering, bygging, installasjon, vedlikehold, feilretting, optimalisering og dokumentasjon av faste, mobile og trådløse nett. Våre kunder inkluderer ledende teleoperatører, systemleverandører, kraftselskaper, netteiere, kommuner og bedrifter.  Vi har kartlagt vår risiko knyttet til direkte negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø gjennom vår drift og gjennom våre forretningsforbindelser, også der vi ikke selv har forårsaket konsekvensene eller bidratt til dem.

Risiko:

Vi kartlegger risiko og jobber hele tiden med tiltak som kan forebygge og redusere sannsynligheten for brudd. I forhold til brudd på bestemmelsene i Åpenhetsloven har vi identifisert disse risikoene som de mest alvorlige:
 • Bruk av underentreprenører i våre leveranser
 • Klimagassutslipp direkte knyttet til vår produksjon
 

Bruk av underentreprenør i våre leveranser

I forbindelse med valg av, og samarbeid med, underentreprenører har vi et ansvar for at useriøse og kriminelle aktører ikke kommer inn i vår produksjonskjede. Vårt mål er å sikre at vi ikke er involvert i noen form for sosial dumping eller arbeidslivskriminalitet, samt at våre underentreprenører minimum etterlever lovpålagte HMS krav, krav til forsvarlig regnskapsføring, og sikrer den enkelte ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø. 

 

Klimagassutslipp direkte knyttet til vår produksjon

Hensynet til klima gjennom bærekraftig produksjon blir stadig viktigere i våre leveranser. Både i form av krav fra våre kunder og som en del av den måten vi ønsker å utvikle selskapet på videre.

Servicebiler
Internt har vi en stor flåte av servicebiler og utslippene fra disse påvirker vårt klimaavtrykk, inkludert måten vi vedlikeholder og bruker bilene på.

Graving
Graving utgjør en stor del av våre leveranser. Dette påvirker klimaavtrykket i form av utslipp, men også i form av innvirkning på fauna i de områdene hvor vi graver.

Avfall
Avfall fra vår produksjon utgjør en belastning på miljøet og manglende kjennskap og etterlevelse av våre rutiner for god avfallshåndtering utgjør en risiko for at belastningen blir unødvendig høy.

 

Kartlagte brudd


Bruk av underentreprenører i våre leveranser
Vi har kartlagt våre underentreprenører gjennom internrevisjoner og dialogmøter og har avdekket flere brudd. I korte trekk har dette vært brudd knyttet til manglende etterlevelse av sikkerhetsrutiner, mangler i ansettelseskontrakter, manglende MVA-registrering samt uønsket selskapsstruktur for å unngå lovmessige krav.

Vi har også hatt en svært nestenulykke blant våre underentreprenører som utfører spesialoppdrag for OneCo. Denne undersøkelsen er gransket og flere tiltak er iverksatt i etterkant av denne.


Klimagassutslipp direkte knyttet til vår produksjon
Vi har ikke kartlagt konkrete brudd knyttet til klimagassutslipp, men jobber kontinuerlig for å sikre at vi har god kontroll og oversikt over vår miljøpåvirkning så langt det er mulig.

 

Tiltak som forebygger og reduserer brudd: 


Bruk av underentreprenør i våre leveranser
Vi arbeider kontinuerlig med våre prosesser for å kartlegge våre underentreprenører før avtaleinngåelse. Det er utarbeidet konkrete rutiner som skal ivareta god kvalitet i denne prosessen.

Avtale om ansvarlig entreprenøradferd (ABC-avtalen) et ufravikelig dokument som har som formål å etablere et formelt rammeverk mellom OneCo og underentreprenøren.

Våre underentreprenører må i tillegg signere en egenerklæring hvor de bekrefter ordnede arbeidsforhold i eget selskap. Blant annet ber vi om bemanningsoversikter som skal inneholde nasjonalitet, autorisasjoner/sertifiseringer og status for sikkerhetskurs.

Leverandører overvåkes kontinuerlig via Bisnode med daglige varsler som kan indikere mulig endringer i lovpålagte HMS krav, krav til forsvarlig regnskapsføring og at den enkelte ansatte er sikret et forsvarlig arbeidsmiljø.

Vi søker å få til en grundig onboarding hvor ansatte hos våre underentreprenører gjennomfører webbasert opplæring i OneCos retningslinjer for HMS, våre etiske retningslinjer, miljø  samt  faglige kurs.

Gjennom revisjoner sjekker vi blant at våre underentreprenører, samt vår egen organisasjon følger gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer samt at vi har kontroll på arbeidsforholdene til ansatte som utfører arbeid for eller på vegne av OneCo.

Vi gjennomfører også risikovurderinger i samarbeid med våre verneombud og tillitsvalgte. Årlig gjennomføres også risikovurderinger i samarbeid med vår største kunde, slik at vi har en felles forståelse av de største risikoene og har mulighet til å arbeide felles mot risikoreduksjon og en tryggere arbeidshverdag for alle parter.


Klimagassutslipp direkte knyttet til vår produksjon


For eksterne som utfører arbeid for oss:
OneCo Networks er ISO-sertifisert 14001, og underentreprenører skal anvende prinsippene i ISO 14001 eller annen standard som minimum tilsvarer den standard OneCo Networks benytter. Dette betyr blant annet at underentreprenører skal ha tenkt gjennom og beskrevet hvilke miljøbelastninger som kan oppstå i forbindelse med arbeidet for OneCo Networks.

Alle som jobber for oss får opplæring i våre miljømål, hvordan vi arbeider for å nå dem, og hva det betyr for deres arbeidssituasjon. Vi søker å påvirke våre forretningsforbindelser til å forbedre sine miljøprestasjoner.

I en stor del av vår produksjon inngår graving som en del av leveransen. Til dette arbeidet brukes nesten utelukkende underentreprenører. Vi ønsker, i samarbeid med våre kunder og underentreprenører å benytte fossilfrie gravemaskiner i dette arbeidet. Pr. i dag har vi gjort dette i svært beskjedent omfang.

For å ivareta OneCo Networks’ miljørapportering leverer våre underentreprenører årlig en rapport som viser blant annet demontert EE-avfall fra oppdrag for OneCo Networks, antall batterier som er returnert til godkjent returselskap, forbruk av drivstoff på oppdrag for OneCo Networks samt eventuelle miljøhendelser som for eksempel akutt forurensning, skade på kulturminner, skade på utmark mm.


Internt
Vi jobber for å fase inn elektriske servicebiler fortløpende. God produksjonsplanlegging kan også føre til færre kjørte kilometer. Det reduserer miljøbelastningen samtidig som det gjør produksjonen vår mer effektiv. Vi ønsker å redusere bruken av piggdekk der hvor dette er mulig for å redusere svevestøv – men uten at det går ut over sikkerheten.

For å redusere utslipp ved motorisert ferdsel i utmark sikrer vi god teknisk kontroll av kjøretøy og gjør oss kjent med regler som gjelder for områder det skal ferdes i.
 
God avfallshåndtering vil også bidra til å redusere vår påvirkning på miljøet. Både i forhold til konkret produksjon «on site» og internt i vår administrasjon hvor blant annet redusert papirforbruk er et ønske.

Vi har blant annet inngått avtaler med flere landsdekkende entreprenører av avfallshåndtering.

Elektro 

OneCo Elektro har om lag 800 ansatte som leverer elektrotekniske prosjekter og oppdrag til kunder i offentlig og privat sektor. Vi leverer blant annet innenfor segmentene bygg og eiendom, internkontroll, fornybar energi og el-kraft. Vi leverer i tillegg også serviceoppdrag til våre kunder og samarbeidspartnere i de samme segmentene. En mindre del av vår virksomhet er også tradisjonell elektro til privatkunder. 

Vi har kartlagt vår risiko knyttet til direkte negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø gjennom vår drift og gjennom våre forretningsforbindelser, selv om vi ikke selv har forårsaket konsekvensene eller bidratt til dem.  

 

Risiko 

I forhold til brudd på bestemmelsene i Åpenhetsloven har vi identifisert disse risikoene om de mest alvorlige: 
 • Bruk av innleid personell og underentreprenører 
 • Innkjøp og kontroll av produkter som benyttes i vår produksjon 
 • Direkteimport av solceller fra Kina. 
 • Opplæring 
 • Skjev kjønnsfordeling internt 
 • Klimagassutslipp direkte knyttet til vår produksjon 
 • Fokus på å melde avvik
       

Bruk av innleid personell og underentreprenører 

Vi har identifisert risiko knyttet til vår bruk av innleid arbeidskraft og bruk av bemanningsbyrå.

OneCo Elektro benytter innleid arbeidskraft for å håndtere produksjonstopper i våre leveranser samt i de tilfellene hvor vi ikke besitter rett kompetanse selv. I de fleste tilfellene leier vi inn ansatte fra konkurrerende virksomheter som er underlagt samme tariffmessige forhold som oss selv. Risikoen for menneskerettsbrudd er liten for denne delen av vår produksjon.

I noen tilfeller leier vi også inn fra bemanningsbyrå som ikke er tariffbundet og det påhviler oss et stort ansvar for å sikre at ansatte i disse byråene har tilfredsstillende og lovmessige arbeidsforhold, arbeidsmiljø og boforhold. Vi har hatt for lav kapasitet til å gjennomføre tilstrekkelig antall kontroller og denne kapasiteten i seg selv utgjør en risiko for at konkrete brudd ikke avdekkes.
 
I Oslo og Viken vil bruk av entreprise erstatte av bruken av innleid arbeidskraft. Vi har gode rutinebeskrivelser knyttet til på-se-plikt og vil intensivere vår internkontroll for å sikre at våre underentreprenører etterlever gjeldende lov -og avtaleverk, samt våre etiske retningslinjer.

 

Innkjøp 

Vi har i dag om lag 5000 leverandører i OneCo Elektro. Dette er leverandører hvor vi gjør innkjøp på alt fra noen få hundrelapper til mange millioner årlig. Over 60 prosent av våre innkjøp gjøres gjennom anerkjente grossister. Innkjøp av produkter representerer en risiko for brudd på menneskerettigheter da en stor del av disse produktene produseres i andre deler av verden hvor overholdelse av menneskerettigheter ikke har en like fremtredende rolle som i Norge.
 
Vi jobber med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av hele vår leverandørkjede og har startet med leverandører hvor vi gjør innkjøp for mer enn 5 millioner kroner årlig.
 
Vi jobber aktivt for å redusere det totale antallet produktleverandører i hele vår verdikjede. Gjennom dette vil vi blant annet få bedre kontroll på etterlevelse av kravene i Åpenhetsloven hos våre leverandører.

Gjennom vår analyse ved bruk av «ansvarlighetskompasset» har vi avdekket at vi i for liten grad viderefører våre interne krav til arbeidsmiljø og klimatiltak til våre underleverandører. Dette gjelder blant annet i forhold til klimatiltak for å redusere Co2-utslipp hvor OneCo Elektro selv har forpliktelser i forhold til SBTi samt Miljøfyrtårn.

 

Direkteimport av solceller fra Kina 

Direkteimport av solceller fra Kina er adressert som største enkeltrisiko. OneCo Elektro har inngått avtale med et konkret selskap som produserer solceller som brukes i våre oppdrag i Norge. For å sikre at vi etterlever kravene i Åpenhetsloven, benytter vi et eksternt firma til å gjennomføre kontroller på denne fabrikken og i dennes produksjonskjede for øvrig. 

Les mer om hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger rundt solcellepaneler 
her.

Fra 2024 vil vi kjøpe solceller gjennom norske grossister.
 

Opplæring 

Gjennom vår analyse har vi avdekket at vi i for liten grad gjennomfører tilstrekkelig med opplæring av våre egne ansatte knyttet til vårt arbeid med våre miljømål. 

 

Kjønnsfordeling internt 

Kjønnsfordelingen internt i OneCo Elektro er svært skjev. Dette i seg selv utgjør en risiko for blant annet diskriminering. Risiko og tiltak knyttet til dette er omtalt i konsernets års- og bærekraftrapport

 


Klimagassutslipp direkte knyttet til vår produksjon 

Vi benytter i stor grad fossildrevne servicebiler i våre oppdrag. Dette gjelder også i de tilfellene hvor oppdragene foregår i “ladenære” strøk av landet og hvor den daglige kjørelengden til/fra oppdrag er kort.  
Vi benytter i liten grad kjemikalier i vår produksjon. 

 

Fokus på å melde avvik 

Vi jobber kontinuerlig for å sikre at vi har god kontroll over driften vår, inkludert HMS og kvalitetskrav. Vi motiverer ansatte til å melde avvik og å si fra når det er forhold som kan forbedres, endres eller korrigeres. En åpenhetskultur hvor det å si fra verdsettes er derfor noe vi jobber med på alle nivå i selskapet. God oppfølging av avvik er en forutsetning for dette arbeidet og vi bruker avvik til kontinuerlig forbedring - bla. gjennom å gjøre avvik om til «Læringsark» som kan benyttes for å sikre kompetansebygging og læring internt.

 

Kartlagte brudd 

Vi har kartlagt brudd på våre etiske retningslinjer blant våre egne ansatte, samt brudd på interne rutiner og retningslinjer knytte til innkjøp. Dette er håndtert internt.

Vi har hatt tilfeller hvor våre ansatte har hatt ubehagelige opplevelser basert på kjønn og etnisitet på oppdrag for oss. Dette er håndtert internt og i samarbeid med kunde.
 
I tillegg har vi avdekket brudd på bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven hos to av våre underleverandører av bemanningstjenester. Gjennom dialog, krav og veiledning har vi søkt å korrigere de bruddene som er avdekket. Denne prosessen har resultert i at vi har valgt å avslutte samarbeidet med ett av disse selskapene. Prosess for forbedring foregår i det andre tilfellet.

 

Tiltak  

 • Sikre oppfølging og kontroll av våre leverandører. 
 • Redusere antall leverandører og sikre intern etterlevelse av innkjøpsavtaler
 • Vi vil øke antall internkontroller og revisjoner av bemanningsbyrå og underentreprenører
 • Alle nye avtaler og reforhandlinger vil stille krav til ferdig utfylt egenerklæring som ivaretar vår påseplikt vedrørende finans, ansattrettigheter, HMS osv.
 • Krav om Startbank-registrering for alle større leverandører. Dette vil gir oss god innsikt i entreprenørenes seriøsitet samt vil lette arbeidet med å hente inn nødvendig dokumentasjon
 • Søke å bedre kjønnsbalansen internt
 • Innfasing av elbiler, samt omfordeling av biler slik at de som har mulighet til det, kan kjøre fossilfritt
 • Gjennomføre kampanjer for å øke antall innmeldte HMS -og kvalitetsavvik. . Redusere behandlingstiden pr. avvik 

Technologies  


OneCo Technologies er konsernets teknologiselskap og system integrator, med fokus på kjerneaktiviteter innen samfunnskritisk infrastruktur, industri, fornybar energi og bygg. Våre styrker er å levere elektronisk- og fysisk sikkerhet, IT og helseteknologi, systemintegrerte løsninger og automasjonssystemer innen vann og avløp, industri, næringsmidler, bygg, energi, samferdsel og offshorevirksomhet. Vi er i dag 140 ansatte, som bidrar til at produkter og tjenester settes sammen til en komplett leveranse for oss som en totalleverandør.


Risiko

Vi har kartlagt disse risikoene som mest alvorlig og som vi derfor vil ha søkelys på i videre arbeid:
 • Innkjøp og kontroll av produkter som benyttes i vår produksjon
 • Klimagassutslipp direkte knyttet til vår produksjon
 • Skjev kjønnsfordeling internt

Innkjøp

OneCo Technologies bruker ca. 900 leverandører i dag. Største delen av våre innkjøp gjøres gjennom anerkjente grossister i Norge. I tillegg gjør vi noe direkteinnkjøp av materiell fortrinnsvis fra England, Tyskland og USA.

Vi jobber aktivt med å redusere antall leverandører og ønsker primært å sitte igjen med større aktører som etterlever retningslinjer og krav iht Åpenhetsloven, gjennom ISO sertifiseringer, Miljøfyrtårn og andre systemer som for eksempel SBTi.

 

Klimagassutslipp direkte knyttet til vår produksjon

Vi har som mål å gjennomføre vår produksjon på en bærekraftig måte og dette målet deler vi med våre kunder. Vi har et mål om å bli sertifisert innen miljø under ISO 14001, en prosess som allerede er påbegynt.

Servicebiler
Vi benytter både fossildrevne og elektriske servicebiler i våre oppdrag per i dag. De fossile bilene er det som påvirker vårt klimaavtrykk i størst grad. Vi jobber derfor målrettet for å fase inn flere elbiler i virksomheten.

Forretningsreiser
OneCo Technologies vil arbeide aktivt for å redusere vår reiseaktivitet til et hensiktsmessig minimum og benytter Teamsmøter der hvor det er aktuelt. Det skal gjøres vurderinger før en fysisk reise besluttes gjennomført.

Avfall
Gode rutiner og korrekt håndtering av avfall vil minimere risikoen for belastning på miljøet. Dette fokuseres i våre prosjekter og leveranser. Alle ansatte har ansvar for å begrense risikoen for miljøskader og utnytte muligheten til forbedringer. Bedriften skal overholde relevant miljøregelverk.

Kartlagte brudd
Gjennom året gjennomføres flere intern- og eksternrevisjoner for å avdekke eventuelle brudd og avvik. Vi har ikke avdekket noen brudd i forbindelse med denne kartleggingen det siste året.

Vi jobber aktivt med å kartlegge hele leverandørkjeden vår. Spesifikt gjelder dette i de tilfellene hvor vi direkte importerer varer og materiell.


Tiltak

 • Ta i bruk Avtale om Ansvarlig Leverandøradferd (ABC) som en del av våre kontrakter.
 • Gjennomføre en grundigere kartlegging av nye samarbeidspartnere.
 • Søke å bedre kjønnsbalansen.
 • Innfasing av elbiler og kjøre fossilfritt i de leveranser der hvor det lar seg gjøre. Redusere forretningsreiser der dette er mulig og hensiktsmessig.

Ocean   

OneCo Ocean har omlag 110 ansatte som ivaretar OneCo`s satsning i offshore- og marine markeder.

I dag leverer OneCo Ocean tjenester til blant annet Forsvaret, Offshoreinstallasjoner og rederimiljøer i Norge.
Vi kartlegger om vi kan knyttes direkte til negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø gjennom våre forretningsforbindelser, selv om vi ikke selv har forårsaket konsekvensene eller bidratt til dem.

 

Risiko

 • Innleie av arbeidskraft
FO Ocean sin hovedrisiko ligger i vår bruk av innleide arbeidstakere som bidrar i produksjonstopper i våre prosjekter. I noen grad leier vi inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå som ikke er tariffbundet, og vi har et ansvar for å sikre at de innleide har tilfredsstillende og lovmessige arbeidsforhold.

Internkontroll
Vi ønsker å utvide – og utvikle vår internkontroll. Både i form av økt kapasitet i antall revisjoner.

Avfall
Avfall fra vår produksjon kan utgjøre en miljøbelastning. Vi benytter per i dag en ekstern leverandør på avfallshåndtering, og vi har ikke gode nok rutiner for oppfølging for å sikre at vi reduserer vår påvirkning på miljøet.

Innmeldte avvik
Vi fokuserer på å øke antall avvik for å sikre god kontroll på våre leveranser. Vi jobber for å øke antall innmeldte avvik og ta lærdom av de avvikene som meldes. Det skal være trygt å melde avvik og vi oppfordrer alle ansatte og innleide om å si fra hvis det ser avvik, gjør observasjoner eller har forslag til forbedringer.

 

Kartlagte brudd

OneCo Ocean har ingen direkte kartlagte brudd annet enn forbedringspunkter i ISO sertifiserings revisjoner og pålegg til forbedring fra Statsforvalter som har hatt flere kontroller ved anlegget i Kristiansand. Det er registrerte avvik på utslipp av olje i tørrdokken hvor deler av dette passerte barrierer og har kommet ut i sjø utenfor. Dette ble samlet opp ved hjelp av oljesugende lenser som ble passert i sjø i nærhet til dokk. (kommunikasjon med offentlige myndigheter ble utført)

 

Tiltak:

 • Lukke forbedringsforslag og avvik fra revisjoner.
 • Økt fokus på Sikker-jobb-analyse og «Toolbox talks» med forbedring som tema
 • Økt antall verneombud og vernerunder.
 • Vi vil øke antall internkontroller og revisjoner av bemanningsbyråene og leverandørene vi benytter.
 • Gjennomføre kampanjer for å øke antall innmeldte HMS- og kvalitetsavvik. Vi har som mål å få inn minimum ett avvik pr ansatt pr måned.

Infra  


Oneco Infra har om lag 95 ansatte som arbeider med prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av infrastruktur for vei og bane. Vi har kartlagt vår risiko knyttet til direkte negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø gjennom vår drift og gjennom våre forretningsforbindelser, selv om vi ikke selv har forårsaket konsekvensene eller bidratt til dem.

 

Risiko

I forhold til Åpenhetsloven har vi kartlagt disse risikoene som mest alvorlig og som vi må ha søkelys på videre:
 •   Innkjøp og kontroll av produkter som benyttes i prosjektene
 •   Kontroll på underentreprenørers underentreprenører
 •   Klimagassutslipp direkte knyttet til vår produksjon

 

Innkjøp

Oneco Infra bruker ca. 500 leverandører i dag. Dette er leverandører hvor vi gjør innkjøp fra noen hundrelapper til mange millioner. De aller fleste innkjøp gjøres gjennom anerkjente grossister.

Mange av produktene vi kjøper inn produseres i andre deler av verden, og derfor representerer dette en risiko for brudd på menneskerettigheter, spesielt med tanke på produksjon i land med mindre søkelys på tema enn Norge.

Vi jobber aktivt med å redusere antall leverandører og ønsker primært å sitte igjen med større aktører som innehar ISO sertifiseringer, miljøfyrtårn eller andre systemer som for eksempel SBTi. Vi ønsker også primært å bruke leverandører som er registrert i Startbank for å sikre seriøsitet. Dette sammen med revisjoner, vil gjøre Oneco Infra bedre i stand til å verifisere at produktkjeden er i henhold til Åpenhetslovens krav og retningslinjer.

 

Underentreprenørers underentreprenør

Vi har mange års erfaring med dokumentkontroll av underentreprenører og oppfølging av disse. I vår bransje har søkelys på sosial dumping vært fremtredende i flere år og dokumentregimet til offentlige etater og fylker (våre oppdragsgivere) har vært strengt.

En risiko er fortsatt underentreprenørs bruk av underentreprenører. Underentreprenører som ikke er rutinerte i vår bransje utgjør en risiko ved at de ikke kjenner kravene og dermed kan inngå avtaler med andre underentreprenører som ikke har tilfredsstillende og lovmessige arbeidsforhold, arbeidsmiljø og boforhold.

Vi arbeider aktivt med å forbedre systemene våre for å fange opp underentreprenørers entreprenører slik at vi får kvalitetssikret disse på riktig måte i forhold til gjeldende lov og avtaleverk, kontrakt med byggherre og våre etiske retningslinjer.

 

Klimagassutslipp direkte knyttet til vår produksjon

Oneco Infra bruker i stor grad fossildrevne kjøretøy i gjennomføringen av våre tunnelrehabiliteringsprosjekter. Mange av våre prosjekter ligger på europaveier og fylkesveier i lite utbygde strøk. Dette medfører lite lademuligheter. Vi har imidlertid gått til innkjøp av noen el-biler som brukes i prosjekter i områder med gode lademuligheter. Vi vil bytte ut fossile kjøretøy i takt med utviklingen av rekkevidde og lademuligheter.

Sverige  

Sverige er ikke underlagt Åpenhetsloven, men har gjort en kartlegging av egne risiko knyttet til menneskerettigheter og et forsvarlig arbeidsmiljø. OneCo Sverige har ca 360 ansatte over store deler av Sverige og jobber med integrerte tjenesteleveranser innen telekommunikasjon, energi og IT.

Risiko

Vi gjør risikokartlegginger fortløpende og jobber kontinuerlig med tiltak som kan forebygge og redusere sannsynligheten for ulykker.
Våre største risikoer knyttet til Åpenhetsloven er:
 • Klimagassutslipp fra servicebiler og forretningsreiser
 • Bruk av underleverandører
 • Avfallshåndtering

Klimagassutslipp fra servicebiler og forretningsreiser

Vi jobber målrettet med å redusere klimagassutslipp gjennom blant annet innfasing av elbiler. Innen utgangen av 2023 skal mer enn 25 prosent av bilparken vår være elbiler. Vi jobber også med ruteoptimalisering og tilpasning av kjøretøytyper for å redusere vår miljøbelastning.
 
Vi anbefaler digitale møter og bruk av tog som reisemåte, der det er hensiktsmessig. Vi oppfordrer for eksempel alle til å bruke offentlig kommunikasjon til vårt hovedkontor i Stockholm der vi ikke lenger har parkeringsmuligheter.

 

Bruk av underleverandører

Alle våre entreprenører og leverandører skal gjennom en kvalifiseringsprosess før avtale inngås. Dette innebærer blant annet at de forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer og våre miljøkrav. De forplikter seg også til å overholde gjeldende lover og regler samt å ha korrekte forsikringsordninger og benytte utdannet/sertifisert personell.
 

Avfallshåndtering

God avfallshåndtering i alle deler av vår drift er viktig for å redusere vårt klimaavtrykk. Dette gjelder både i forhold til avfall fra vår egen produksjon – og det avfallet som vi håndterer på vegne av våre kunder. For å redusere miljøpåvirkningen til et minimum, må våre ansatte ha god kunnskap og følge gjeldende prosedyrer for avfallshåndtering samt bruke godkjente renovasjonsselskap.

Risiko på tvers av forretningsområdene

Lønns -og arbeidsforhold hos innleide arbeidstakere og underentreprenører utgjør en risiko på tvers av forretningsområdene i OneCo. Årlig leier vi inn arbeidskraft fra eksterne foretak for 440 millioner norske kroner. I hovedsak dreier dette seg om arbeidskraft som bidrar i produksjonstopper i prosjekter.
 
I tillegg benytter vi underentreprenører for å gjennomføre deler av våre kontraktsleveranser.  Dette kan være graveentreprenører, montasje-, transport- eller logistikktjenester. Dette er fagområder hvor vi ikke har egne ansatte som kan utføre denne delen av produksjonen. Vi har avdekket flere tilfeller av manglende etterlevelse av bestemmelsene i tariffavtale og øvrig lovverk knyttet til arbeidslivet hos noen.
 
Antall leverandører av varer og tjenester som benyttes i vår produksjon er i dag svært høy. Dette øker kompleksiteten og gjør det vanskeligere å holde full kontroll på vår leverandørkjede.
 

Internt
Internt kan svært skjev kjønnsfordeling (kun 9,6 % kvinner totalt og under 4 % kvinner i operative stillinger), øke sannsynligheten for kjønnsdiskriminering og trakassering basert på kjønn. Vi har omtalt dette i vår års-og bærekraftsrapport for 2023. Her omtaler vi blant annet risiko knyttet til:

 • Rekruttering og utvelgelse
 • Kompetanse og utvikling
 • Belønning og bonus
 • Turnover