oneco-logo
MENY
meny
meny

Åpenhetsloven

OneCo 2023
MaxEmanuelson_MAX0363

Tore Sjursen
Konsernsjef

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold


Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning, nasjonalitet eller hvor i verden de bor.

For OneCo er grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold relevant på flere måter; det gjelder først og fremst i vår rolle som arbeidsgiver, men også i våre innkjøp av varer og tjenester og i vårt samarbeid med underleverandører, kunder og andre. Som et konsern med en årlig omsetning på nesten 5 milliarder og med nær 2800 ansatte, har OneCo en sentral samfunnsrolle i å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle deler av vår verdiskapning.
 
Gjennom nasjonal lovgivning som arbeidsmiljøloven, likestillingsloven og åpenhetsloven, har vi en selvstendig plikt for å sikre at disse rettighetene ivaretas.
 
I internasjonal sammenheng er bildet mer komplekst, da ikke alle land har like gode regler. Slike nasjonale forskjeller fritar oss likevel ikke for ansvar. I OneCo gjelder våre etiske retningslinjer både internt i alle OneCo-selskapene og eksternt for våre underleverandører, innleide og andre som utfører arbeid for eller på vegne av OneCo.
 
Prinsippene er også tatt inn i vår “Avtale om leverandøradferd” som gjelder for alle som leverer varer og tjenester til, eller på vegne av OneCo. Formålet med denne avtalen er å skape et formelt rammeverk mellom OneCo og våre leverandører, som gjør oss i stand til å samarbeide for å sikre ansvarlig leverandøratferd i hele vår leverandørkjede.
 
Denne rapporten må sees i sammenheng med vår års-og bærekraftsrapport. Samlet sett gir disse rapportene et bilde av hvordan vi i OneCo jobber med sentrale og viktige tema som berører alle vi samhandler med.

aapenhetsrapport-4-4

Om Oneco

Om Oneco
Vårt samfunnsoppdrag
Vår visjon og strategi
Våre verdier
Fakta
Organisering
Oneco leverer
aapenhetsrapport-5-5

Implementering og fremdrift

Interne retningslinjer
Målsetninger og fremdrift
Mål for kommende år
aapenhetsrapport-5-5
aapenhetsrapport6-6

Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger for våre forretningsområder
Telecom
Elektro
Technologies
Ocean
Infra
Sverige
Risiko på tvers av forretningsområdene
 
aapenhetsrapport-3-3

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Spesifikt om innkjøp
Varsling av kritikkverdige forhold

aapenhetsrapport-3-3
aapenhetsrapport2-2

Overvåking av gjennomføring og resultater av tiltak

 

For spørsmål

Ansvarlig for denne rapporten er Birthe Nordseth, Konserndirektør Organisasjon og Bærekraft, birthe.nordseth@oneco.no