Overvåking av gjennomføring og resultater av tiltak

De ulike forretningsområdene i OneCo har et selvstendig ansvar for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Resultatene blir presentert for Konsernledelsen årlig i forbindelse med Ledelsens gjennomgang.

Det er det enkelte forretningsområdets ansvar å sikre at det iverksettes tiltak og treffes beslutninger som sikrer etterlevelse av gjeldende lov -og regelverk. Øverste ansvarlig for dette arbeidet er daglig leder i hvert enkelt selskap.