Åpenhetsloven

OneCo 2022
Tore%20in%20action%201

Tore Sjursen

Konsernsjef

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning, nasjonalitet eller hvor i verden de bor.

For OneCo er grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold relevant på flere måter; det gjelder først og fremst i vår rolle som arbeidsgiver, men også i våre innkjøp av varer og tjenester og i vårt samarbeid med underleverandører, kunder og andre. Som et konsern med en årlig omsetning på nesten 5 milliarder og med nær 3000 ansatte, har OneCo en sentral samfunnsrolle i å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle deler av vår verdiskapning.

Gjennom nasjonal lovgivning som arbeidsmiljøloven, likestillingsloven og åpenhetsloven, har vi en selvstendig plikt for å sikre at disse rettighetene ivaretas.

I internasjonal sammenheng er bildet mer komplekst, da ikke alle land har like gode regler. Slike nasjonale forskjeller fritar oss likevel ikke for ansvar. I OneCo gjelder våre etiske retningslinjer både internt i alle OneCo-selskapene og eksternt for våre underleverandører, innleide og andre som utfører arbeid for eller på vegne av OneCo.
 
Prinsippene er også tatt inn i vår "Avtale om leverandøradferd" som gjelder for alle som leverer varer og tjenester til, eller på vegne av OneCo. Formålet med denne avtalen er å skape et formelt rammeverk mellom OneCo og våre leverandører, som gjør oss i stand til å samarbeide for å sikre ansvarlig leverandøratferd i hele vår leverandørkjede.

Denne rapporten må sees i sammenheng med vår bærekraftsrapport og vår rapport om likestilling og diskriminering. Samlet sett gir disse tre rapportene et bilde av hvordan vi i OneCo jobber med sentrale og viktige tema som berører alle vi samhandler med.

_DSC4703

Om Oneco

Vår visjon
Vårt samfunnsoppdrag
Organisering
_DSC4311

Mål og retningslinjer

Interne retningslinjer
Målsetninger og fremdrift
Mål for kommende år
OneCo_likestilling-2022
aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger for våre forretningsområder
Risiko på tvers av forretningsområdene
 
6139_OneCo_Sor_0632

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Spesifikt om innkjøp
Varsling av kritikkverdige forhold

arbeidsliv
tiltak

Overvåking av gjennomføring og resultater av tiltak


For spørsmål

Ansvarlig for denne rapporten er Birthe Nordseth, Konserndirektør Organisasjon og Bærekraft, birthe.nordseth@oneco.no

Hvis du har spørsmål angående OneCo AS og våre datterselskapers arbeid for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ber vi deg benytte deg av e-postadressen Apenhetsloven@oneco.no og merk overskriften på eposten med «Åpenhetsloven».